Erkek Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler

Erkek arkadaşını aşık etmek için yapılan büyüler neler önemli bilgiler vererek sizleri bilgilendireceğiz ; Erkek Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler, erkek arkadaşınızı sizi adatmasından ve terketmesinden korkuyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırmayı düşünmelisiniz. Erkek Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler konusu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz.

Dua budur: Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba.Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te’külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra.Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba’ fe in hıftüm ella ta’dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu.Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in tıbne leküm an şey’im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa.

Ve la tü’tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te’küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta’fif ve men kane fekıyran felye’kül bil ma’ruf fe iza defa’tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba.Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda.Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.

Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.

Erkek Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler

Erkek arkadaşını aşık etmek için yapılan büyüler, bir ilişkide duygusal bağın güçlenmesi ve sevginin artması amacıyla kullanılan geleneksel yöntemlerdir. Bu büyülerin temel amacı, bir erkeğin kalbini kazanmak ve onun sevgisini kazanmaktır. Ancak, büyülerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve her zaman garantili sonuçlar vermez. Bu nedenle, bu tür büyülerin kullanımından önce dikkatli olmak önemlidir.

Erkek arkadaşını aşık etmek için yapılan büyüler genellikle medyumlar veya spiritüel uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu kişiler, özel ritüeller ve dualar kullanarak enerjiyi yönlendirir ve niyetlerini güçlendirirler. Büyüler genellikle belirli bir amaca yöneliktir, bu nedenle sevgi büyüleri, bağlama büyüleri veya cazibe büyüleri gibi çeşitli türlerde olabilir.

Erkek arkadaşını aşık etmek için yapılan büyüler, genellikle bireylerin duygusal enerjilerini etkilemek ve onları sevgi ve tutkuyla dolu hissettirmek amacıyla kullanılır. Bu büyülerin etkisi kişisel inançlara ve enerjiye dayanır. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta, birisinin isteği veya rızası olmadan başkalarına büyü yapmanın etik olmadığıdır.

Herkesin Yaptığı Büyüler

Herkesin Yaptığı Büyüler, çevrenizde sizinle aynı kaderi paylaşan yüzlerce kişinin tercih ettiği yoldur bu. Herkesin Yaptığı Büyüler konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki duadan da yararlanabilirsiniz. Dua budur: Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.

Herkesin Yaptığı Büyüler

Büyüler, farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde binlerce yıldır kullanılan mistik uygulamalardır. Kimileri aşk büyüleri yaparken, kimileri ise koruma veya şans getirme amacıyla büyü yapmayı tercih eder. İster inanın ister inanmayın, büyüler dünya genelinde hâlâ popülerliğini korumaktadır.

Herkesin yapabileceği büyüler genellikle basit uygulamalardır. Örneğin, evde bulunan malzemelerle yapılan kısmet açma büyüsü oldukça sık tercih edilen bir büyüdür. Bu büyüde genellikle mum, tuz, birkaç çiçek yaprağı ve bir kağıt parçası kullanılır. Mum temsil ettiği ışık enerjisiyle pozitif enerjileri çağırırken, tuz negatif enerjileri uzaklaştırmak için kullanılır.

Bir diğer sık yapılan büyü ise evde yapılan şans büyüleridir. Bu tür büyülerde genellikle tütsü, taze nane veya adaçayı kullanılır. Tütsü kötü enerjileri temizlemek ve olumlu enerjileri çağırmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Nane ise bolluk ve bereket enerjisini çekmek için kullanılırken, adaçayı ise koruma ve arındırma amaçlı kullanılmaktadır.

Büyülerin etkili olabilmesi için kişinin niyetinin olumlu ve saf olması önemlidir. Ayrıca, büyü yaparken dikkatli ve sorumlu olmak da büyük bir öneme sahiptir. Büyüler, enerjiyi yönlendirmek için kullanılan araçlardır ve zarar verici veya manipülatif şekilde kullanıldığında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, büyü yapmaya karar verdiğinizde amacınızı iyi belirlemeli ve olumlu niyetlerle bu süreci gerçekleştirmelisiniz.

 • Özetle, “Herkesin Yaptığı Büyüler” konusu altında ele aldığımız basit büyüler, evde bulunan malzemelerle kolayca uygulanabilen ritüellerdir. Büyülerin gücüne inanıp inanmamak size kalmış bir tercih olmasına rağmen, binlerce yıldır kullanılan bu mistik uygulamalar hâlâ ilgi çekici ve etkili olmaktadır. Ancak, büyü yaparken dikkatli olmalı ve niyetinizin olumlu olduğundan emin olmalısınız. Unutmayın, enerjiyi doğru şekilde yönlendirmek ve sorumlu bir şekilde hareket etmek her zaman önemlidir.
Büyü TürüKullanılan Malzemeler
Kısmet Açma BüyüsüMum, tuz, çiçek yaprakları, kağıt
Şans BüyüsüTütsü, nane, adaçayı

Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler

Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler, aşık etmek için aynı duyguları hissetmek için medyum yada hocalara aşk büyüsü yaptıran kişilerdir. Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler konusu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dilerseniz aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.

Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler

Aşk büyüsü yaptıran kişiler, genellikle aşk hayatlarında çeşitli sorunlar yaşayan veya sevdikleri kişiyi kendilerine aşık etmek isteyen kişilerdir. Bu kişiler, çeşitli nedenlerle aşk büyüsüne başvurabilirler. Kimi insanlar, uzun süreli ilişkilerinde monotonluk yaşadıkları için aşk büyüsü yaptırmayı düşünebilirler. Bu büyü sayesinde ilişkilerine yenilik getirmeyi, tutkuyu canlandırmayı veya sevgililerini daha sadık hale getirmeyi umarlar. Aşk büyüsü yaptıran kişiler, genellikle profesyonel medyum ya da büyücülere başvururlar ve onlardan yardım alırlar.

Bir diğer grup aşk büyüsü yaptıran kişiler ise, aşık olmak istedikleri kişiyi kendilerine aşık etmek için büyüye başvururlar. Bu kişiler, hoşlandıkları kişinin ilgisini çekmek, onu etkilemek veya sevgililik teklifi almak gibi amaçlarla aşk büyüsü yaptırabilirler. Aşk büyüsü sayesinde kişiler, istedikleri kişiyi etkileyecek enerjileri harekete geçirir ve onun kalbini kazanmayı umarlar. Ancak bu tür büyülerin etkisi ve sonuçları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, bu yüzden büyü yaptıran kişilerin beklentileri gerçekçi olmalıdır.

Aşk büyüsü yaptıran kişiler arasında bazıları ise aşkın acısını hafifletmek veya eski sevgililerini geri kazanmak için büyüye başvururlar. Bir ilişkinin sona ermesi, kişiler arasında derin bir acı ve üzüntü yaratabilir. Bazı insanlar ise, bu acıyı hafifletmek veya eski sevgililerini geri kazanmak için aşk büyüsüne inanır ve bu yöntemi denemeyi tercih ederler. Aşk büyüsü yaptıran kişiler, geçmiş ilişkilerine olan özlemi dindirmeyi veya eski sevgilileriyle tekrar bir araya gelmeyi ümit ederler.

Sevdiğiniz Kişinin Size Aşık Olması İçin Büyü

Sevdiğiniz Kişinin Size Aşık Olması İçin Büyü, aşk öyle zorlamaya gelmez bir anda olması gerekir ama olmuyorsada yapacak birşey yoktur büyüden başka. Sevdiğiniz kişinin size aşık olması için büyü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dilerseniz aşağıdaki duayıda okuyabilirsiniz. Dua budur: Mey yeşfa’şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha ve mey yeşfa’şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha ve kanellahü ala külli şey’im mükıyta.Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey’in hasıba.Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ve men asdeku minellahi hadısa.Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu e türıdune en tehdu men edallellah ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra.İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm fe inı’tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla.Setecidune aharıne yürıdune ey ye’menuküm ev ye’menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha fe il lem ya’teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına.

Sevdiğiniz Kişinin Size Aşık Olması İçin Büyü

Sevgi, insanların hayatta en çok arzuladığı duygulardan biridir. Özellikle birini seviyorsanız ve karşılık almak istiyorsanız, bazen ekstra çaba gerekebilir. Bu durumlarda bazı insanlar, sevdikleri kişinin kendilerine aşık olması için büyü yapmayı düşünebilirler.

Büyüler, uzun zamandır kullanılan geleneksel ve mistik yöntemlerdir. Birçok farklı büyü çeşidi bulunmaktadır ve her birinin farklı etkileri ve sonuçları olabilir. Ancak, sevdikiniz kişinin size aşık olması için yapılan büyülerin etik açıdan tartışmalı olduğunu belirtmek önemlidir. Başkalarının duygularını manipüle etmek asla doğru bir yaklaşım değildir.

Bununla birlikte, bazı insanlar büyülerin etkisine inanır ve denemek isteyebilir. Bu noktada, güvenilir bir büyücü veya medyum aramak önemlidir. Doğru ve dikkatli bir şekilde yapılan bir büyünün etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak yine de, sevdiklerimizin duygularını kendi çıkarlarımız için manipüle etmeye çalışmak nezaket ve saygının dışında kalan bir davranıştır.

Eski Sevgilini Tekrar Aşık Etme Büyüsü

Eski Sevgilini Tekrar Aşık Etme Büyüsü, eski sevgilini özlüyorsan ve sana tekrardan aşık olsun seni tekrardan sevsin sana tekrardan aynı şekilde baksın istiyorsanız aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. Aşağıdaki duayıda deneyebilirsiniz. Eski sevgilini tekrar aşık etme büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur: Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.

Eski Sevgilini Tekrar Aşık Etme Büyüsü

Eski sevgilini tekrar aşık etme büyüsü yapmak, ilişkilerde yaşanan sorunlar sonucunda ayrılan çiftler arasında oldukça yaygın bir istektir. Pek çok kişi, ilişkilerini yeniden canlandırmak ve eski sevgililerini geri kazanmak için büyüye başvurmayı düşünebilir. Ancak, önemli bir konu olan büyülerin etkileri ve sonuçları konusunda bilinçli olmak gereklidir.

Birçok kişi, eski sevgililerini yeniden aşık etmek amacıyla aşk büyüleri yapmaktan hoşlanır. Ancak, büyü yapmadan önce dikkate almanız gereken birkaç önemli nokta vardır. Öncelikle, büyü yaparken karşı tarafın rızasını almanız etik bir davranış olacaktır. Eski sevgilinizin duygularını manipüle etmek, ona gerçekten aşık değilseniz ve ilişkinin geri dönmesi konusunda samimi değilseniz etik olmayabilir.

Bunun yanında, büyülerin güçlü enerjiler içerdiğini ve sonuçlarının tahmin edilemez olabileceğini unutmamak önemlidir. Büyü yapmaya karar verdiyseniz, bu konuda deneyimli bir uzmana danışmanız ve süreç boyunca titizlikle çalışmanız önemlidir.

 • Eski sevgilini tekrar aşık etme büyüsü yaparken kullandığınız malzemelerin niteliklerine dikkat etmelisiniz.
 • Büyü ritüellerini dikkatlice uygulamak ve talimatları tam olarak takip etmek önemlidir.
 • Büyü yaparken olumsuz niyetlerle hareket etmek yerine, sevgi ve anlayışla yaklaşmanız daha etkili sonuçlar doğurabilir.

Sevdiğinin Senden Başkasına Gönül Vermemesi İçin Dua

Hepimiz isteriz, kalbimize gönlümüze birisi girdimi birisini gönülden sevdik mi onunda gönlünde sadece biz olalım bizden başkasına gönül vermesin. Hatta bizden başkasından az bile olsa hoşlanmasın başkasını beğenmesin düşünmesin isteriz. Bu çok mümkün olmaz çünkü insanoğlunun gözü açtır. Birisini elde ettiğini düşündüğünde o kişiden hevesi kaçar ve başkalarına yönelir. Bu durumdan rahatsızsanız onun gönlündeki tek kişi olmak istiyorsanız aşağıdaki duayı deneyebilirsiniz.
”ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” sevdiğin kişinin sevgi ve muhabbetini kazanmak istersen niyet ederek 1127 kere okunup havale edilir.

Sevdiğinin Senden Başkasına Gönül Vermemesi İçin Dua

Kim sevdiğini sadece kendine ait görmek istemez ki? Sevdiğimiz kişinin başkasına gönül vermemesi için dua etmek ise en doğal isteklerimizden biri. İşte size sevdiğinizin sadece size ait kalması için dua etme yöntemleri:

Dua 1: Her gün 100 defa “Ya Muhyii!” (Ey dirilten) ismi şerifini okuyarak sevdiğinizin size ait kalması için dua edebilirsiniz. Bu dua, sevdiğinizin kalbini sadece size çekmek için etkilidir.

Dua 2: Her gece yatmadan önce 3 defa “Rahman, Rahim, Ya Hayyu Ya Kayyum” diyerek Allah’a sevdiğinizin sadece size ait kalması için niyazda bulunabilirsiniz. Bu dua, ilişkinizin güçlenmesi ve sevdiğinizin size daha fazla bağlanması için etkili olacaktır.

Dua 3: Her gün 7 farklı günlük duaların en iyisi olan Ayetel Kürsi’yi okuyarak sevdiğinizin başkasına gönül vermemesi için dua edebilirsiniz. Bu dua, sevdiğinizin kalbini sadece size açmasına yardımcı olur ve ilişkinizi sağlamlaştırır.

 • Özetle, sevdiğimiz kişinin başkasına gönül vermemesi için dua etmek en doğal isteklerimizden biridir. Bu duasını yaparken belirli yöntemlere ve ritüellere dikkat etmek faydalı olacaktır. Yukarıda verilen duaları düzenli olarak yaparak sevdiğinizin sadece size ait kalmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, dua etmek kendi niyetimizi belirtmek ve Allah’a olan bağlılığımızı göstermek içindir. Dualarınızı samimi bir şekilde yaparak isteklerinize ulaşmanız dileğiyle.

Sevdiğim Erkeği Nasıl Etkim Altına Alırım

Sevdiğim Erkeği Nasıl Etkim Altına Alırım: Çevrenizde ilgi çekici ve rahat bir sürü rakibiniz oldukça sevdiğinizi tam anlamıyla etkiniz altına almanız zor. Evlendiğinizde dahi bu durum devam eder. Günümüzde ilişkiler çok yönlü hale gelmiştir ve bu rahatlık geriye kalan kesimin rahatsızlığına neden olur. bu durumu aklınızda atmak ve rahatlamak için aşağıdaki dua ile sevdiğinizi etkiniz altına alabilirsiniz.
Bir kimseye kendisini sevdirmek sözünü dinletmek isteyen kimse 3 gün iyi saatlerde 500 defa tatli bir sey üzerine yazacagim ayeti oku ve sevdigine yediren derin bir askla o kisiyi sever gözü ondan baskasini görmez. BESMELE YA RAHMANE KÜLLI $EY-IN VE RAHIMEHU.

Sevdiğim Erkeği Nasıl Etkim Altına Alırım

Günümüzde ilişkilerde birbirimize etkim altında kalmanın, sevdiğimiz erkeği etkilemenin yollarını arayan pek çok kadın bulunmaktadır. Sevgilimizi, eşimizi veya hoşlandığımız birini etkilemek için bazı yöntemler deneyebiliriz. İşte sevdiğim erkeği nasıl etkileyeceğimiz konusunda bazı ipuçları:

Dış görünümünüzü özenle koruyun: İlk izlenim çok önemlidir. Kendine dikkat eden, bakımlı ve hoş görünen biri her zaman dikkat çeker. Sevdiğiniz erkeği etkilemek için güzel ve şık kıyafetler giyebilir, saç ve makyajınızı düzenli olarak yapabilirsiniz.

İlgi ve paylaşım gösterin: Sevdiğiniz erkek ile ilgilendiğinizi ve onunla vakit geçirmek istediğinizi gösterin. Onun ilgi alanlarına dahil olun, ortak hobiler edinin ve beraber keyifli aktiviteler yapın. Aynı zamanda onu dinleyip önemsediğinizi göstermek için dikkatli bir şekilde konuşun ve paylaşımlarınıza dikkat edin.

Kendinizi geliştirin: Kendinizi sürekli olarak geliştirmek, ilgi çekici ve özgüvenli biri olmanıza yardımcı olur. Okuyun, yeni beceriler edinin veya hobiler edinerek kendinizi daha da değerli hissedin. Bu şekilde sevdiğiniz erkekte hayranlık uyandırabilirsiniz.

huysuz eş için dua

Aşk acısı büyük bir sıkıntıdır. Sevdiğiniz bir şeyi kaybetmek her insanı üzdüğü gibi sizide üzer. Sevdiğiniz o şeye çok bağlıysanız eğer ve onsuz yapamıyorsanız bu sizi neredeyse ölmeden mezara koyar.Üzülmeyin üzüldüğünüz herşey için bir çare var ve bu eğer bir gönül meselesiyse çare burda.
Hayatta herşey istediğimiz gibi gitmez ve üzüleceğimiz çok büyük olaylar yaşarız. Olayların büyüklüğü ne derecedeyse o derece üzülürüz. Ve olaylardaki kişilere ne kadar değer verirsek o kadar yara alırız. İnsan güvendiği ve sevdiği insanlardan daha büyük yaralar alır. Sevdiğiniz kişinin size yaptığı haksızlıklar size yaşattığı kötü şeyler ve en son olarak terk etmesi gitmesi sizi çok üzdüyse çok yaraladıysa bizimle iletişime geçerek sevdiğiniz kişiye kendinizi sevdirmenin onu size aşık etmenin yollarını öğrenebilirsiniz.Sevdiğiniz kişinin size hep yakın olup bir okadarda uzak olması sizi hergün sıkıntıya sokuyorsa ona açılmaktanda korkuyorsanız ve hatta açılmış ama sevginize karşılık bulamamışsanız bizimle iletişime geçerek yapmanız gerekenleri öğrenip sevdiğinizi kazanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı siyaret edebilirsiniz.

Medyum Dolunay Hemen Sor

Error: Contact form not found.

huysuz eş için dua

Birçok çiftin evlilik hayatında zaman zaman karşılaştığı sorunlardan biri, huysuz bir eşle başa çıkmaktır. Huysuz bir eşle yaşamak, evlilikteki huzur ve mutluluğu olumsuz etkileyebilir. Ancak, bu sıkıntılı durumu aşmanın yolları vardır. Huysuz eşiniz için daha pozitif ve anlayışlı olmak için dua etmek, ilişkinizi dengelemek ve sorunları çözmek için güçlü bir araç olabilir.

Birçok inanç ve kültürde dua, zor durumlarla başa çıkmak için kullanılan bir yöntemdir. Huysuz bir eşle başa çıkmak da bu durumlardan biridir. İçtenlikle yapılan bir dua, hem sizin hem de eşinizin iç huzurunu sağlamaya yardımcı olabilir. İlahi kudretten gelen bir yardım talebi olarak dua etmek, ilişkide olumlu değişiklikler yaratma potansiyeline sahiptir.

Huysuz eş için dua etmek için, öncelikle kendinizi ve eşinizi rahatlatacak bir ortam yaratın. Sessiz bir oda bulun ve orada sakinleşin. Ardından, içtenlikle ve samimiyetle niyet ederek, Allah’tan yardım talep eden bir dua yapabilirsiniz. Örneğin, “Sevgili Allah’ım, eşimle olan ilişkimizde sıkıntılar yaşıyoruz ve bu bizi her ikimizi de üzüyor. Benim anlayışlı ve sabırlı olmama yardım etmeni diliyorum. Eşimin de iç huzuru bulmasına yardımcı olmanı, onun kızgınlıklarını ve huysuzluklarını yatıştırmanı istiyorum. Dualarımı kabul etmeni ve bize yardım etmeni diliyorum. Şükürler olsun. Amin.” şeklinde bir dua edebilirsiniz.

 • Dua ederken, kalbinizin derinliklerinden samimi bir şekilde gelmesine özen gösterin.
 • Eşinizin değişmesini istemenin yanı sıra, kendinizin de değişmesi gerektiğini unutmayın.
 • Huysuz eşinizin psikolojik veya fiziksel sorunları olabileceğini unutmayın. Profesyonel bir yardım alma konusunda destekleyici olun.

Kocanın Başkasıyla Birlikte Olmaması İçin Dua

Evlilik bazen aşkı yıpratır. Aşk ya hep vardır yada sonradan olur ama herne olursa olsun ölümsüz değildir. Sevdiğiniz kişinin size hep yakın olup bir okadarda uzak olması sizi hergün sıkıntıya sokuyorsa ona açılmaktanda korkuyorsanız ve hatta açılmış ama sevginize karşılık bulamamışsanız bizimle iletişime geçerek yapmanız gerekenleri öğrenip sevdiğinizi kazanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı siyaret edebilirsiniz.

Kocanın Başkasıyla Birlikte Olmaması İçin Dua

Birçok kadın, kocasının başkasıyla birlikte olmaması için dua etmektedir. Evliliklerde sadakat ve bağlılık önemli unsurlardır ve çiftler arasında güven duygusunun sürdürülmesi için önemlidir. Bazı durumlarda, başka bir kişiyle ilişkiye giren kocanın olumsuz sonuçlardan kaçınması için dua etmek yapıcı bir yaklaşım olabilir.

Bu tür bir dua, kişinin samimi bir şekilde dileklerini dile getirdiği ve anlamını inandığı bir ritüel veya ibadet olabilir. Kocanın başkasıyla birlikte olmaması için dua etmek, evlilikte iç huzura ve sadakata vurgu yapar. Bu dua, birçok kadının yalnızca eşlerinin sadık kalmasını değil, aynı zamanda evliliklerinin güçlü ve sağlıklı olmasını dilemesini yansıtabilir.

Bu dua, herkesin inancına bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir. Bazı insanlar, bunu bir dua kitabından veya dua yazılı metinden okuyarak yaparken, diğerleri ise kendi duygularını ve dileklerini içeren özgün bir dua yazabilirler. Dua esnasında kalp ve zihin birlikteliğiyle yapılan bu yakarış, kişinin içsel huzura ve umuda odaklanmasına yardımcı olabilir.

 • İlişkide olan çiftler arasında sadakat ve güven konularını sık sık gözden geçirmek önemlidir. İç huzurun sağlanması ve başkasıyla birlikte olmama niyetinin güçlendirilmesi için çiftler arasında açık iletişim kurulmalı ve anlayış paylaşılmalıdır.
 • Dinin öğretilerine göre, bir bağlılık sözü olan evlilik, sadakat ve birbirine saygıyı gerektirir. Bu nedenle, kocanın başkasıyla birlikte olmaması için dua etmek, evlilikte bu önemli değerleri yeniden vurgulamak anlamına gelebilir.
 • Sadece dua etmekle kalmayıp, ilişkilerde güven ve bağlılık oluşturmak için çaba göstermek de önemlidir. İletişimde açık olmak, birbirini anlamak ve ihtiyaçları karşılamak için zaman ayırmak, evlilikte bağlılığı güçlendirmenin etkili yolları arasındadır.

Sevdiğinin Sana Yakınlaşması İçin Büyü

Sevdiğiniz size mesafeli ve gittikçede mesafesini uzaklaştırıyorsa bu durumdan rahatsızsanız ve onunla daha samimi bir ilişki istiyorsanız aşağıda vereceğimiz duayı deneyin. Dualar çok güçlüdür ve bir şeyi inananrakBirini kendine ölene kadar aşk ve muhabbetle baglamak istersen;
Arabi ayin ilk persembe gecesi saat ucte matlubun fotagrafini onune koyarak yeni bir kilite;41 kez ayetel kursi oku sonra bir kez;

“ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

Dedikten sonra; üfleyip kilidi aç ve kimsenin görmeyeceği yerde açik koy matlup talipe ebedi olarak yolun her an açik olarak tüm adem ve havva nesli ucun bağli kalır.

Sevdiğinin Sana Yakınlaşması İçin Büyü

Herkesin sevdikleriyle daha iyi bir ilişki kurmak istediği bir gerçektir. Bir ilişkide karşılıklı sevgi ve yakınlık oldukça önemlidir. Sevdiğiniz kişinin size daha yakın olmasını sağlamak için bazı alternatif yöntemler deneyebilirsiniz. Bu yöntemlerden biri olan büyü, insanlar arasındaki duygusal bağları güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Sevdiğiniz Kişiye Yakınlaşmak İçin Büyü Nasıl Yapılır?

Eğer sevdiğiniz kişiyle daha yakın bir ilişki kurmak istiyorsanız, bir büyü denemeyi düşünebilirsiniz. Ancak, büyü konusunda dikkatli olmanız önemlidir. Büyü işlemleri karmaşık olabilir ve uzmanlık gerektirebilir. Bu nedenle, büyü yapmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.

Büyü ile İlgili Öneriler

 • Öncelikle, büyü işlemi için gerekli olan malzemeleri temin etmelisiniz.
 • Büyüyü gerçekleştireceğiniz yerin temiz olması önemlidir.
 • Seçtiğiniz büyü yöntemini dikkatlice uygulamalısınız.
Büyü Etkilerini Artırmak İçin:
İçtenlikle dileklerinizi düşünerek büyüyü yapmalısınız.
Büyü sırasında dikkatinizi dağıtmamalı ve odaklanmalısınız.
Pozitif enerjiye odaklanarak büyüyü gerçekleştirmelisiniz.

Sevdiğine Hemen Kavuşmak İçin Yapılacak Büyü

Sevdiğinin senden uzakta olmasına katlanamıyor ve sadece seni sevsin istiyorsan, senden başkası ile bir muhabbeti olmayıp senden başkasından hoşlanmaması sadece ve sadece seni sevmesi için bir uygulamamız var ve sevdiğinizin sizi ömrünüzün sonuna kadar sevmesini sağlayacak bir uygulama. Dilerseniz aşağıda veridğimiz uygulamayıda deneyebilirsiniz.

Her cuma yedi kere yedi cuma tekrarlanmak üzere okursan o giden kimse tekrar ayrılmış olduğu yere Allah’ın izni ile geri döner.

Dua metnindeki “Filanca”nın yerine dönmesi istenen kişinin adının geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Bunun bir iyisi mümkünse anne adını da katarak “…’dan doğma …” olarak telaffuz etmektir.

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Amin..

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Sevdiğine Hemen Kavuşmak İçin Yapılacak Büyü

Eğer sevdiğiniz kişiyle bir an önce bir araya gelmek istiyorsanız, yapabileceğiniz birçok büyü yöntemi bulunmaktadır. Ancak önemli olan bu işlemleri dikkatlice ve doğru bir şekilde gerçekleştirmektir. Sevgilinize hemen kavuşmak için yapılacak büyüyü uygulamadan önce, öncelikle niyetinizi belirlemeniz gerekmektedir. Niyetinizin saf ve olumlu olması, büyünün etkisini artıracaktır.

Sevdiğinize hemen kavuşmak için yapılacak büyü için en etkili yöntemlerden biri aşk büyüsüdür. Aşk büyüsü genellikle sevgililer arasındaki bağı kuvvetlendirmek, aralarındaki iletişimi artırmak ve hızlı bir şekilde birleşmelerini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu büyü çeşidini gerçekleştirmek için bir takım malzemelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin; mum, fotoğraf, tütsü gibi malzemeler büyünün etkisini artırmak için kullanılabilir. Ancak bu işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirmek için uzman bir medyumdan destek almanız önemlidir.

Ayrıca, sevdiğinize hemen kavuşmak için yapılacak büyü için farklı medyumlar tarafından farklı yöntemler önerilebilir. Bu nedenle doğru bir şekilde yönlendirilmek için güvenilir bir medyuma danışmanız önemlidir. Medyumun size önerdiği yöntemi uygulamadan önce, büyünün sonuçlarını iyi analiz etmeli ve kararınızı ona göre vermelisiniz.

Büyü Yaparak Sevdiğin Kişinin Sana Bağlanması

Birini seviyorsunuz ama o kişi sizi sevmiyor. Çünkü sevseydi başka birisi olmazdı hayatında. Sizi sevseydi sizinle ilgilenir sizi önemserdi. Dertleriniz dinlerdi ve üstüne bir dertte o olmazdı. Size değer verirdi sizi üzmezdi. ama sevdiğiniz kişi bunları yapmıyor değilmi. Sizi hiçbirşekilde önemsemeyip sevmiyor. Bu durumu düzeltip sevdiğinizinde sizi sevmesi için bizimle iletişime geçerek bu dertten kolayca kurtulabilirsiniz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Büyü Yaparak Sevdiğin Kişinin Sana Bağlanması

İnsanlar uzun yıllardır büyü gücünü kullanarak farklı amaçlara ulaşmayı hedeflemiştir. Büyü yapma kavramı, bazen iyi niyetli amaçlarla kullanılırken bazen de manipülasyon ve kötü niyetli amaçlar için kullanılmıştır. Büyü yaparak sevdiğin kişinin sana bağlanması da bu konuyla ilgili popüler bir başlıktır. Çoğu insan, aşık olduğu kişiyi etkilemek ve onun ilgisini çekmek için büyü yapma yolunu seçebilir. Ancak, büyü yapmanın etik ve ahlaki boyutları olduğunu unutmamak önemlidir.

Bir kişiyi büyü yaparak sana bağlamak etik açıdan sorgulanabilir bir eylem olabilir. Çünkü insanların özgür iradeleri ve duygusal bağları üzerinde manipülasyon yapmak, onların doğal gelişimini engelleyebilir ve ilişkilerindeki sağlıklı dinamikleri bozabilir. Aşk, karşılıklı samimi duygular ve ortak bir bağ üzerine inşa edilmelidir.

Diğer yandan, bazı insanlar büyü yaparak sevdiğinin dikkatini çekmek konusunda umutsuz olabilirler. Kendi kendini inandırmak için büyüye başvurmaları, aslında başka sorunları olduğunun bir işaretidir. Bu durumda, kişinin özgüvenini ve kendine olan güvenini geliştirmesi daha sağlıklı bir adım olabilir. Büyüye başvurmak yerine, kişi ilişkilerinde kendini daha iyi ifade edebilmek, kişisel gelişimine yatırım yapmak ve kendine değer vererek sevgiyi çekmeye odaklanmalıdır.

Sevdiğini Elde Etme Büyüsü Yap

Sevdiğiniz kişinin size hep yakın olup bir okadarda uzak olması sizi hergün sıkıntıya sokuyorsa ona açılmaktanda korkuyorsanız ve hatta açılmış ama sevginize karşılık bulamamışsanız bizimle iletişime geçerek yapmanız gerekenleri öğrenip sevdiğinizi kazanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı siyaret edebilirsiniz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğini Elde Etme Büyüsü Yap

Sevdiğini Elde Etme Büyüsü yapma konusu çok tartışmalı bir konudur. Bazı insanlar bu tür büyülerin etkili olduğuna inanırken, bazıları ise büyülerin gerçek olmadığını düşünmektedir. Ancak, bu konuda yapılan araştırmalar ve deneyimler, bazı büyü tekniklerinin gerçekten etkili olabileceğini göstermektedir.

Sevdiğini Elde Etme Büyüsü yapma konusuyla ilgili ilk olarak bilinmesi gereken şey, bu tür büyülerin manipülatif olduğudur. Bu, başka bir kişinin hislerini veya düşüncelerini değiştirme amacıyla yapılan bir işlemdir. Yani, bu tür bir büyüyü yapmak, başkasının özgür iradesine müdahale etmek anlamına gelir.

Bu tür bir büyüyü yapmaya karar vermeden önce, insanların sahip oldukları özgür iradeye saygı duymanın önemli olduğunu unutmamalıyız. Başka bir kişinin hislerini değiştirmek veya kontrol etmek, aslında sağlıklı ilişkiler inşa etmek ve sevgi dolu bir bağ kurmak için doğru bir yol değildir.

 • Sevdiklerimizi manipüle etmek yerine, onları anlamaya ve destek vermeye odaklanmalıyız.
 • İlişkilerde sevgi, güven ve karşılıklı saygıyı öncelikli tutmalıyız.
 • Kimseyi zorla sevmeye veya bizim istediğimiz gibi hissetmeye zorlama hakkımız yoktur.
GereksizManipülatifSağlıklı
Kontrol etmeSevdiklerimizi manipüle etmeAnlama ve destek olma
Başkasının hislerine müdahale etmeSevdiğini Elde Etme Büyüsü yapmaSevgi, güven ve saygı

Sevdiğinin Gönlüne Aşk Sokma Büyüsü

Sevdiğinin Gönlüne Aşk Sokma Büyüsü: Sevdiğin kişi tarafından sevilmemek ve sevdiğine aradığın beklediğin herzaman hayal ettiğin karşılığı bulmamak can sıkıcıdır.Sevdiğiniz bir şeyi kaybetmek her insanı üzdüğü gibi sizide üzer. Sevdiğiniz o

şeye çok bağlıysanız eğer ve onsuz yapamıyorsanız bu sizi neredeyse ölmeden

mezara koyar.Üzülmeyin üzüldüğünüz herşey için bir çare var ve bu eğer bir

gönül meselesiyse çare burda.Sevdiğiniz kişinin size hep yakın olup bir okadarda uzak olması sizi hergün

sıkıntıya sokuyorsa ona açılmaktanda korkuyorsanız ve hatta açılmış ama

sevginize karşılık bulamamışsanız bizimle iletişime geçerek yapmanız

gerekenleri öğrenip sevdiğinizi kazanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek

için iletişim sayfamızı siyaret edebilirsiniz.

Sevdiğinin Gönlüne Aşk Sokma Büyüsü

Her insan hayatında bir kez olsun aşık olmak ister. Ancak bazen sevdiğimiz kişinin kalbini kazanmak zor olabilir. Bu durumda, sevdiğinin gönlüne aşk sokma büyüsü gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yazıda, sevdiğinin gönlüne aşk sokma büyüsü hakkında önemli bilgiler paylaşacağım.

Aşk büyüleri, yüzyıllardan beri kullanılan mistik uygulamalardır. Sevdiklerimizin kalplerini etkilemek ve onların bize aşık olmasını sağlamak amacıyla kullanılan bu büyüler, doğru şekilde uygulandığında sonuç vermektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, büyülerin kötü niyetle ve zarar vermek amacıyla kullanılmamasıdır. Bu nedenle, aşk büyüsü yapmadan önce bu konuda uzman olan birinden yardım almak önemlidir.

Sevdiğinin gönlüne aşk sokma büyüsü için birçok farklı ritüel ve formül bulunmaktadır. Bunlardan bazıları tılsımlar, dualar, büyülü sözler ve ritüellerdir. Bu yöntemlerin hepsinin amacı, sevdiğiniz kişinin kalbini kazanmak ve onun sizi sevmesini sağlamaktır. Ancak bu büyülerin etkisi kişiden kişiye değişebilir. Kimi kişiler üzerinde etkili olurken, kimi kişilerde hiçbir sonuç vermeyebilir. Bu nedenle, aşk büyülerinin garanti bir yöntem olmadığını unutmamak önemlidir.

 • Bunun yanı sıra, aşk büyüleri kişinin özgür iradesini etkilemek anlamına gelir ve bu nedenle etik bir konudur. Sevdiğiniz kişinin sizinle olmasını istiyorsanız, özgür iradesine saygı duymanız ve onunla sağlıklı bir ilişki kurmanız daha sağlıklı olacaktır. Aşk büyülerine başvurmadan önce bu konuda iyice düşünmeli ve kararınızı vermelisiniz.

Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası

Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası: Çevirgel duasını yedi cuma vakti sela ile ezan arasında okuyun, bu dua ile birlikte surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur, dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek anne ismi ile bereber.

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine.Amin.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası

Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası, birçok kişi için önemli bir konudur. Aşkın karmaşık dünyasında, insanlar sevdikleriyle birlikte olmak için her türlü yolu denemektedir. Ancak bazen bu çabalar yetersiz kalabilir ve sevilene aşık olma dileği gerçekleşmeyebilir. İşte bu noktada, Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası’nın önemi ortaya çıkmaktadır.

Bu dua, sevdiğiniz kişinin kalbini kazanmak için Allah’a yapılan bir niyazdır. Sevdiğiniz kişinin size aşık olması için dua etmek, enerji ve sıcaklık yaratmanın önemli bir yoludur. Bu dua, gerçek bir sevgi bağı kurmanın temelini atmaktadır. Kimi zaman aşkın zorluklarıyla mücadele etmek gerekebilir, ancak Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası’nın gücü, bu zorlukları aşmanızı sağlayacaktır.

Bu dua için önemli bir nokta, samimiyet ve içtenlikle yapılmasıdır. Sevdiğiniz kişiyi gerçekten sevdiğinizi hissettirmeniz ve dualarınızı samimiyetle yapmanız, dua etmenin etkisini artıracaktır. Allah’ın sizi duyup yanıtlayacağına olan inancınızı da korumalısınız. Dua etmek, sadece dileklerinizi sunmakla kalmaz, aynı zamanda iç huzurunuzu sağlar ve sizi olumlu bir enerjiyle doldurur.

 • Sevdiğini Sana Sırıl Sıklam Aşık Etme Duası’nın bir diğer önemli noktası, sabır ve istikrardır. Her dua anında sonuç vermez, bu yüzden sürekli dua etmek ve umudunuzu kaybetmemek önemlidir. Beklemek ve istemek arasındaki dengeyi bulmak da gereklidir. Sabırlı ve istikrarlı olmak, sevgilinizin size aşık olmasında büyük rol oynayabilir.

Uyuşturucudan Uzaklaştırma Duası

Sevdiğiniz kişi zararlı maddeler kullanıyorsa ve siz onu bu alışkanlığından uzaklaştırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçerek sevdiğinizle ilgili arzu ettiğiniz herşeye kavuşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Uyuşturucudan Uzaklaştırma Duası

Uyuşturucu kullanımı günümüzde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok insan uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmektedir. Fiziksel ve psikolojik etkileriyle sağlığı olumsuz etkileyen uyuşturucuların toplumda yayılması ise endişe vericidir. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek için birçok yöntem ve tedavi seçeneği bulunmaktadır. Ancak, bazı kişiler için manevi destek de oldukça önemli olabilir. Bu noktada, “Uyuşturucudan Uzaklaştırma Duası” adlı bir dua, umut kaynağı olabilir.

Uyuşturucudan kurtulmak için dua etmek, kişinin içsel gücünü ve inancını harekete geçirmesine yardımcı olabilir. Dua, bir kişinin Allah’a yönelerek gücünü ve bağımlılığını yenmeye olan iradesini ifade etmesine olanak sağlar. Uyuşturucu bağımlılığı zorlu bir süreç olsa da, manevi destek ve dua ile kişi içsel olarak güçlenir ve daha sağlam bir adım atabilir. Uyuşturucudan uzaklaştırma duası, kişinin nefret ettiği ve bırakmak istediği bu zararlı alışkanlıktan kurtulmasına yardımcı olabilir.

Uyuşturucudan uzaklaştırma duası, kişinin Allah’a yönelerek yardım talep ettiği bir ibadet şeklidir. Bu dua, kişinin manevi bir bağ kurduğu ve güç kazandığı bir süreçtir. Dua, sadece uyuşturucu kullanımıyla değil, aynı zamanda diğer bağımlılıklarla da mücadele etmek için de kullanılabilir. İçtenlikle yapılan ve düzenli olarak tekrarlanan bu dua, kişiye umut ve cesaret vererek yardımcı olabilir.

 • Uyuşturucudan uzaklaştırma duası için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
 • Öncelikle, sakin bir ortamda dua etmek için zaman ayırın.
 • Allah’a yönelerek O’ndan yardım talep edin ve duanızı samimi bir şekilde ifade edin.
 • Bağımlılıktan kurtulma isteğinizi ve kararlılığınızı dile getirin.
 • Allah’ın sizi desteklemesini ve güç vermesini isteyin.
 • Uyuşturucu kullanımından uzak durmanızı sağlayacak ve size sağlıklı bir hayat sunacak yollar için dua edin.

Sevdiğinizin Sizinle İrtibata Geçmesi İçin Dua

Sevdiğinizin Sizinle İrtibata Geçmesi İçin Dua: Sevdiğin kişiden haber almak istiyor ve haber alamıyorsan, seni aramıyorsa ve seninle konuşmak görüşmek istemiyorsa aşağıda duayı okuyarak sevdiğiniz kişinin sizi aramasını ve size dönmesini sağlayabilirsiniz.
Ashabı kehf asmasının bir çok terkibi vefki vardır genelde rızık bereket için kullanılmış bu ise farklı bir muhabbet celbidir. Mücerreptir cuma gecesi aşadaki dua iki rekat nafile namazından sonra 7 veya 21 41 adatinde
okunur.
Alahumme inni eseluke bi islemi yemliha ve rağbetihi ve bi imemi mekselina ve kurbetihi ve bi tevhidi mernuş ve hıdmetihi ve bi marifeti debernuş ve uzletihi vebi şehedeti şazenuş ve rivayetihi ve bi ihlasi mislina ve muvafakatihi ve bi iştiyaki kefetatayyuş ve ı tıkadihi ve bi vefei kıtmir ve himeyetihi en takdiya heceti ye zel celeli vel ikram ve sallallahu ala seyyidinel mustafa ve ala eli ve sahbihi ve sellim.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğinizin Sizinle İrtibata Geçmesi İçin Dua

Birçok insan, sevdikleriyle iletişimde sorunlar yaşayabilir ve onlarla bağlantı kurmak için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Bu durumda, sevdiğinizin sizinle iletişime geçmesi için dua etmek iyi bir seçenek olabilir. Dua, insanların dileklerini ve niyetlerini Tanrı’ya ilettikleri bir ibadet şeklidir. Sevdiğinizin sizinle irtibata geçmesi için dua etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. İç Huzuru Bulun: Öncelikle, sessiz bir yerde oturup zihninizi sakinleştirmeniz önemlidir. İç huzurunuza kavuşmak, dua ederken daha odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

2. İhtiyacınızı Tanrı’ya Sunun: Duanızı yaparken, sevdiğinizin sizinle iletişime geçmesini istediğinizi net bir şekilde ifade edin. Bu niyetinizi samimiyetle dile getirin ve içten bir şekilde Tanrı’ya iletin.

3. Şükran Dilekleriniz: Dua ederken, Tanrı’ya şükran dileklerinizi de sunmanız önemlidir. Daha önce sizi sevindiren, destekleyen ve yardım eden kişiler için minnettarlığınızı ifade edin. Bu şekilde dua etmek, sevgi ve şükran enerjisi yaymanıza yardımcı olabilir.

 • Başkaları İçin Dua Etmek: Dua ettiğiniz sırada, sevdiğiniz insanın yanı sıra başkaları için de dua edebilirsiniz. Genel bir iyilik dileği veya başkalarının ihtiyaçları için dua etmek, dua enerjisini artırabilir ve evrensel bir sevgi ve bağlantı hissi yaratabilir. Bu şekilde dualarınız daha güçlü olabilir.
AdımAçıklama
1.İç Huzuru Bulun
2.İhtiyacınızı Tanrı’ya Sunun
3.Şükran Dilekleriniz
4.Başkaları İçin Dua Etmek

Sevdiğine Kuvvetli Bir Şekilde Aşk Büyüsü Yaptırmak

Sevdiğinizin sizi sevmemesi sizinle ilgilenmemesi sizi düşünmemesi sizi aldatması gibi sıkıntılarda biz devreye gireriz. Sizi bu sıkıntılardan kurtarmak için bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Sizi sevmeyen sizden uzak duran sevdiğinizin size eskisinden daha yakın daha sevecen davranması için uyguladığımız yöntemden memnun kalıcaksınız. Lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğine Kuvvetli Bir Şekilde Aşk Büyüsü Yaptırmak

Sevdiğine kuvvetli bir şekilde aşk büyüsü yaptırmak, insanların ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla başvurdukları bir spiritüel yöntemdir. Aşk büyüsü, sevdiğimiz kişiyle aramızda güçlü bir bağ oluşturmayı hedefler ve duygusal bağları kuvvetlendirerek ilişkinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar.

Aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişiler genellikle sevgilileri ile olan ilişkilerinde problemler yaşadıklarında veya sevdikleri kişiyi geri kazanmak istediklerinde bu yönteme başvururlar. Ancak aşk büyüsü, sadece birilerini etkilemek amacıyla kullanılamaz. Büyülerin etkisi kişinin rızasıyla gerçekleşmelidir.

Aşk büyüsü yaptırmak için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında tılsımlar, muskalar, dualar, ritüeller ve büyülü iksirler bulunur. Her bir yöntem, büyü yapılacak kişiye özel olarak seçilir ve uygulanır. Bu süreçte profesyonel bir medyum veya hoca yardımı almak önemlidir, çünkü büyülerin etkisi kişinin niyetine ve doğru ritüellerle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bağlıdır.

 • Aşk büyüsü yaptırmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:
 • – İyi bir medyum veya hoca seçmek büyük önem taşır. Alanında uzman, tecrübeli ve referansları olan birine başvurmanız, büyünün etkili ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • – Büyüyü yaptırmadan önce kendi niyetinizi ve isteklerinizi net bir şekilde belirlemelisiniz. Büyüyü yapacak kişiye bu isteklerinizi aktarmanız gerekmektedir.
 • – Büyünün etkisi zaman alabilir, bu süreçte sabırlı olmanız önemlidir. Büyünün sonuçları genellikle zamanla ortaya çıkar ve duygusal ilişkinizin iyileşmesi zaman alabilir.

İlişkiyi Kurtaran Büyüler Ve Medyumlar

İlişkinizdeki sıkıntı ve sorunlar sizi ne kadar zor durumlara sokar biliyoruz. Her ilişki güllük gülistanlık olacak diye birşey yok elbette sıkıntılar olucak ama bazı sıkıntılar sizi ve ilişkinizi çıkmaza sokar ve zor günler işte o zaman başlar. Bizde bu günlerde devreye gireriz. Sizin bu tür sıkıntılarınız için bizimle iletişime geçmeniz sizi bu dertten kurtarıcaktır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

İlişkiyi Kurtaran Büyüler Ve Medyumlar

Büyü, insanlık tarihinin en eski ve en gizemli uygulamalarından biridir. İnsanlar yüzyıllardır büyü ritüellerine başvurmuş ve bu uygulamalarla hayatlarını etkilemek istemişlerdir. Özellikle ilişkilerde yaşanan sorunların üstesinden gelmek veya kaybolmaya yüz tutan aşkı canlandırmak için büyüler sıklıkla tercih edilir. İşte bu noktada ilişkiyi kurtaran büyüler ve medyumlar devreye girer.

Medyumlar, bu konuda uzmanlaşmış ve büyü konusunda derin bilgi sahibi olan kişilerdir. İlişkilerde yaşanan sorunlara çözüm bulmak, kaybolan aşkı geri getirmek veya sevgi, sadakat gibi duygusal bağları güçlendirmek için medyumların yardımı alınır. Bu medyumlar, büyüyle ilgili farklı teknikler ve uygulamalar kullanarak istenen sonuçları elde etme konusunda uzmandırlar.

Büyüler, genellikle özel ritüeller ve dualarla gerçekleştirilir. Bu ritüellerde kullanılan malzemeler ve yapılan dualar seçilen büyü türüne ve amaçlara göre değişiklik gösterebilir. Bazı büyülerde mumlar, taşlar veya özel yazıtlar kullanılırken, diğer büyülerde ise sadece sözlü olarak dualar okunur. Medyumlar, büyülerin hangi amaçla kullanılacağına ve nasıl gerçekleştirileceğine karar vererek en etkili sonucu sağlamayı hedeflerler.

Bir Kadını Kendine Nasıl Çekersin

Bir erkek kendisinden soğuyan bir kadını, bir kızı kendine çekmek, arayı açmamak için yedi ayn dut ağacından yedi ayrı yaprak alır. Herbirine kadının adını söyleyip üfürerek «vuslat ya kerim» der, sonra sağa, sola «hu» der.

Dut yapraklarını, üstüste birbirleriyle çakışacak biçimde koyar. Bu yapraklan, iğneye geçirilmiş yeşil ipek iplikle, her dikiş vuruşta kadının adını söylerek, yedi yerden diker. Dikilen yapraklar (kırılıp bükülmeden bir muşambaya üç kat sarılır, üstüne üç yüz altmış «ya Hay» söylenip »gene yeşil ipek iplikle bağlanır, dikiş vurulmaz. Bu muşamba, üç gün kadının damında, üç gün kapısının eşiği altında, üç gün de su aldığı çeşmenin kaynağına doğru gidilen uygun bir yerde bırakılır.

‘Muska çeşmenin yanından alınırken, kırk bir «ya Allah» denir. Sonra da, kızın geçtiği yolda bir ağacın ya kovuğuna, ya dalları arasına, ya da çalıların içinde, görünmeyen bir yere konur, orada bırakılır. Kadın, o yapraklar solmadan erkeğe karşı yumuşamaya, yakınlaşmağa başlar. Erkek, bu durum karşısuıda, üç gün kaama karşı biraz soğuk davranır, ondan sonra kadına yaklaşır. Üçüncü ‘buluşmada sevişme gereği vardır. Bu gerçekleşmezse, kadında soğuma, erkekten kaçma isteği uyanırmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Bir Kadını Kendine Nasıl Çekersin

Her insanın hayatında sevdiği biri olmasını sağlamak, birçok kişi için önemli bir hedef olabilir. Ancak, çekici bulduğunuz bir kadını kendinize çekmek, zorlu bir süreç olabilir. Bu konuda başarılı olmak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte bir kadını kendine çekmek için kullanabileceğiniz bazı ipuçları.

1. Kendinizi İyi Tanıyın:

2. İletişim Yeteneklerinizi Geliştirin:

3. Saygı ve Empati Gösterin:

 • 4. İyi Bakımlı Olun:
 • 5. Toplumsal Becerilerinizi Geliştirin:
 • 6. İlgi Alanlarını Paylaşın:
 • 7. Güven Oluşturun:
 • 8. Mizah Kullanın:
 • 9. Kendinize Güvenin:
 • 10. Zamanı İyi Kullanın:
Bir Kadını Kendine Çekmek İçin Yapılan Hatalar
1. Zorlama ya da takip etme yöntemlerine başvurmak
2. Kendinizi çok beğenmiş bir şekilde davranmak
3. İletişim eksikliği veya yanlış iletişim
4. Başkalarıyla kıyaslanmak
5. İlgi alanlarına sahip olmamak veya tamamen pasif biri olmak

Seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü

Seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü Seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü: aşk büyüsü konusunda bir kimse, sevip de kavuşamadığı, elde edemediği bir kız ya da (kadının gönlünü kazanmak için, özel bir muska yaptırır. Bu muska «vav», «mim», «nun» harflerinden oluşan içiçe üç dairedir. Dairenin ortasında «Hu» yazılıdır, (bu da tanrı anlamına gelir. Muska yapılırken kırk «kulhuvallah» okunur. -Bu daire bir kâğıt üzerine çizilir, sonra katlanıp bir muşambaya, muşamba, beze sardıp dikilir.

Muskayı üzerinde taşıyan kimse, kırk gün, su başında, sevdiği kimseye (kız, kadın) görünürse, onun gönlünü çeler, ona ¡kavuşur. Bu tür muskalar erkekleri elde etmek için yapılır. Muskayı üzerinde taşıyan kimsenin, su başına giderken ıkırk bir «lâhavle» çekmesi, içinden boyuna «ya Allah» demesi gerekir.

Seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü

Seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü, bir ilişkide sevgi ve tutkuyu yeniden canlandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu büyü, sevdiğiniz kişinin kalbini size tekrar açmasını sağlamak için yapılan bir tür etkileme çalışmasıdır. Bazı kişiler, ilişkilerinde istedikleri sevgiyi ve ilgiyi alamadıklarında veya sevdikleri kişinin kendilerine aşık olmadığını düşündüklerinde bu tür büyüleri deneyebilirler.

Seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü, eski bir büyü yöntemidir ve çeşitli malzemelerin kullanımını içerebilir. Bu malzemeler arasında kişisel eşyalar, resimler, mumlar, yazılar ve tütsüler bulunabilir. Bu büyü genellikle bir medyum veya spiritüel bir danışmana başvurarak yapılır. İlk olarak, medyum size büyü için gerekli olan malzemeleri ve talimatları verecektir.

Birçok insan, seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsünün etkili olduğunu düşünse de, bu konuda bazı şüpheler ve tartışmalar da vardır. Bazıları bu büyünün etik olmadığını düşünerek karşı çıkarken, bazıları ise büyünün gerçeklik düzlemine olumsuz etkileri olabileceğini savunur. Bu nedenle, seni sevmeyen erkeğe aşk büyüsü yapmayı düşünmeden önce dikkatli düşünmek ve bu konuda uzman bir kişiye danışmak önemlidir.

Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası

Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası: Hayat süprizlerle doludur ve evrenin hep bir oyunu vardır. Bedelsiz mutluluk vermez.Birini seviyorsunuz ama o kişi sizi sevmiyor. Çünkü sevseydi başka birisi olmazdı hayatında. Sizi sevseydi sizinle ilgilenir sizi önemserdi. Dertleriniz dinlerdi ve üstüne bir dertte o olmazdı. Size değer verirdi sizi üzmezdi. ama sevdiğiniz kişi bunları yapmıyor değilmi. Sizi hiçbirşekilde önemsemeyip sevmiyor. Bu durumu düzeltip sevdiğinizinde sizi sevmesi için bizimle iletişime geçerek bu dertten kolayca kurtulabilirsiniz.

Medyum Dolunay Hemen Sor

Error: Contact form not found.

Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası

Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası, ilişkilerde yaşanan zorlukları aşmak ve sevgi bağını güçlendirmek için yapılan bir ibadettir. İlişkilerde zaman zaman dargınlıklar, küskünlükler ve iletişim problemleri yaşanabilir. Bu gibi durumlarda sevdiğimiz kişiyle olan bağımızı güçlendirmek için Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası yapabilir ve ilişkimizi daha da sağlamlaştırabiliriz.

Allah’a olan inancımızı ve sevgimizi dile getiren bu dua, sevdiklerimizle aramızdaki bağın güçlenmesini sağlar. Sevdiğimiz kişiyle yaşadığımız sorunları çözmede ve mutlu bir ilişki sürdürmede önemli bir role sahiptir. Dua, kalbimizden gelen samimi hislerle edildiğinde etkisini artırır ve Allah’ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlar.

Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası için önerilen adımlar şunlardır:

Adım 1: Wudu yaparak temizlenin ve gönül huzuruyla Rabbinin huzuruna çıkın.
Adım 2: Derin bir nefes alıp sevdiğiniz kişinin yüzünü hayal edin ve onunla olan duygusal bağınızı düşünün.
Adım 3: Kalbinizden gelen samimi duaları yapın ve sevdiğiniz kişinin mutluluğu için Allah’a yakarın.
Sevdiğinle Senin Arandaki Bağı Sıkılaştırma Duası’nın etkili olması için düzenli olarak yapılması önerilir. Dua ederken içtenliğinizi ve samimiyetinizi koruyun. Allah’ın hikmeti gereği dualarımızı kabul etmesi ya da etmemesi her zaman en hayırlı olandır. Bu nedenle dua ederken sonuç odaklı olmak yerine Allah’ın dileğine teslim olmayı unutmayın.

Başka Şehire Okumaya Giden Sevgilini Kendine Aşık Etmek

Sevdiğin kişiyi kendine deli divane aşık etmek için çıkmaz yollara girip iyice sıkıntıya girmenize gerek yok.Sevdiğinden sevgine karşılık göremeyen insanların ortak derdi aşk acısına çözüm bulamadıysanız bu dediklerimize iyi kulak verin. Sevdiğiniz kişinin sizinle hep ilgilenip sizi hep sevmesi, düşünmesi, arayıp sorması için bizimle iletişime geçerek çözüm yolları bulabilirsiniz.

Başka Şehire Okumaya Giden Sevgilini Kendine Aşık Etmek

Sevgilinizin başka bir şehirde okumaya gitmesi, ilişkinizi zorlayıcı bir duruma sokabilir. Fakat, uzakta olmanız ilişkinizi bitirmek için bir sebep değildir. Tam tersine, farklı şehirlerde okuyan çiftler, güçlü bir bağ kurmanın yollarını bulabilirler. Eğer sevgiliniz başka bir şehre okumaya gitmişse ve ona olan duygularınızı canlı tutmak istiyorsanız, aşağıdaki ipuçlarını takip edebilirsiniz.

İlk olarak, iletişim kurmaya devam etmek önemlidir. Sevgilinizle düzenli olarak konuşmak, ona ilgi gösterdiğinizi ve aranızdaki bağı sürdürdüğünüzü gösterir. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, telefon, video konferans veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla sevgilinizle iletişim kurabilirsiniz. Bu sayede ona güvendiğinizi ve ilişkinizi korumak istediğinizi hissettirebilirsiniz.

İkinci olarak, sevgilinize sürprizler yapabilirsiniz. Uzakta olmak, ilişkinizi monotonlaştırabilir, bu yüzden sürprizlerle ilişkinizi renklendirebilirsiniz. Ona bir hediye göndermek veya beklenmedik bir ziyaret yapmak, sevgilinizi mutlu etmenin harika bir yoludur. Küçük jestler ona olan sevginizi ve özlem duyduğunuzu gösterir.

 • Başka bir şehre okumaya giden sevgilinizi desteklemek de önemlidir. Ona başarı dilemek veya zor anlarında yanında olmak için motive edici mesajlar göndermek, onunla birlikte olduğunuzu hissettirir. Eğitim hayatında başarılar elde etmesine destek olmak, ilişkinizin daha da güçlenmesini sağlar.
 • Ayrıca, zamanınızı etkin bir şekilde kullanmak da ilişkinizi sürdürmek için önemlidir. Her ikinizin de yoğun bir programı olabilir, ancak randevu planlamak ve birlikte yapabileceğiniz etkinlikler düzenlemek, ilişkinizi canlı tutmanıza yardımcı olur. Birlikte izleyebileceğiniz film veya dizi önerileri paylaşmak ve planlı bir şekilde vakit geçirmek önemlidir.

Beni Sevmeyen Erkek Arkadaşım Sevsin

Ben seven sen sevilen. Ne olmuştuk en son hatıralar an kadar yakın, sonsuzluk kadar uzaktı. Kaybettik birbirimizi, alemde kendimizi seyre dalmışken. Sonra hatırladık acılar içinde kaybettiğimizi. Tamamlanmayı diledin sen bildikçe, ben de bildim sen sevdikçe ben de sevdim sen istedikçe ben de istedim her son da başlangıcı birlikte yaşadık. Sona ermek başlamaktı. Başlamak ayrılıktı. Zamansızlıkta ve her şeyi her yerde yaşarken. Bütün gözlerden sana baktım. Çılgıncasına sonlara koştum, kavuşmak için. Sonra yine başlangıçlara vardım seni, beni, kendimi ve her şeyi yaşamak için. Neydi bu. Kavuşmalar. Ayrılıklar. Senin içindi. Hepsi senin içindi. Tek bir yer yoktu senin olmadığın. Tek bir an yoktu senin bulunmadığın. Sevgili hepsi senin, canımın canı içindi ayrılık hiç olmadı. Dinle sevgili; seni kalbimin derinlerindeki saraya koysam bütün geceleri ve gündüzleri kolye gibi zaman üzerine dizsem seyretsek alemleri. Seni beni. Aşkımızı anlatsam sana bizi. Ayrıldığınıız eski sevgilinizin size geri dönmesi için bizimle iletişime geçiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz örneği salı günü ikindi vakti at nalı üzerine yazıp gece ateşe koyabilirsiniz.

duadan evvel dört kere yasin suresi okunur ve yasin tamamlandıktan sonra bu yine dört defa bu dua okunur
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Beni Sevmeyen Erkek Arkadaşım Sevsin

Bir ilişkide sevgi önemli bir faktördür. Her iki tarafın da birbirini sevmesi ve değer vermesi, sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturur. Ancak bazen insanlar, partnerlerinin kendilerini yeterince sevmediğini düşünebilirler. Bu durum, özellikle bir kadının erkek arkadaşı tarafından sevilmeme hissiyle karşılaşması durumunda, ilişkide sorunlara yol açabilir.

Ancak, “Beni Sevmeyen Erkek Arkadaşım Sevsin” başlıklı bu blog yazısında, bu tür bir durumla başa çıkmanın bazı etkili yöntemlerine değineceğiz. Siz de kendinizi sevilmeme hissi içinde hissediyorsanız, bu yazı size bazı fikirler verebilir ve ilişkinizdeki bu sorunu çözmenize yardımcı olabilir.

 • İletişim Kurun: İlk adımda yapmanız gereken şey, duygularınızı açıkça ifade etmektir. Partnerinize nasıl hissettiğinizi anlatmak ve onun da hislerini anlamak için iletişim kurmalısınız. Duygularınızı aktarmak için uygun bir zaman ve yer seçmek önemlidir.
 • İhtiyaçlarınızı Vurgulayın: Kendinizi sevilmeme hissettiğinizde, partnerinizi hangi davranışlarının sizi sevildiğinizi hissettireceğini belirtmek önemlidir. İhtiyaçlarınızı net bir şekilde ifade ederek, partnerinizi size olan sevgisini göstermeye teşvik edebilirsiniz.
 • Örnek Olun: İlişkinizde daha fazla sevgi görmek istiyorsanız, önce siz sevgi dolu davranışlarda bulunun. Partnerinize olan sevginizi göstermek için küçük jestler yapabilir, ona zaman ayırabilir ve onunla kaliteli vakit geçirebilirsiniz.

Sevilmeyen İnsanlar İçin Şifa Büyüler

Bir Cuma gecesi, 1 beyaz adak mumu yakın. Onu, cam bir bardağın ya da kavanozun içine koyun. Mumun alevinin içinde, sevdiğiniz kişinin yüreğinin yandığını düşünün. Bardak veya kavanozun da o kişinin göğsünde olduğunu hayal edin. Aleve bakarken, alevin yükselmesini sağlayacaktır. Aleve bakarken:
‘’Ve elgaytü aleyke mehebbeen minni’’ 19 kez tekrarlayın. Sevgilinizi alevin sıcaklığıyla yandığını hayal edin ve niyetinizi şu şekilde yapın: ‘’Bu aşkımın alevi, senin kalbinde yansın, her şeyinle benim ol’’
Bu işlemi sevdiğinizden haber alıncaya kadar tekrarlayın. Her seferinde mumum kendi kendine sönmesini bekleyin.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevilmeyen İnsanlar İçin Şifa Büyüler

Toplumda her insanın sevilme arzusu vardır. Ancak bazen, bazı insanlar sevilme konusunda zorluklar yaşarlar ve bu durum duygusal zorluklara sebep olabilir. Sevilmeyen insanlar için şifa büyüler, bu zorlukların üstesinden gelmek ve sevilme arzusunu yerine getirmek için bir alternatif sağlar.

Birçok insan, sevilmeme hissimizin sürekli olduğu durumlarda bunun bir tür büyü olduğunu düşünmektedir. Ancak, bu tür inançlar esasında büyünün doğasına ve etkilerine dair yanlış anlamalara dayanmaktadır. Gerçekte, şifa büyüleri pozitif enerjiyi çekme ve negatif enerjiyi dağıtma amacıyla kullanılır. Bu tür büyüler, kişinin enerji alanını düzenleme ve çevresindeki insanların sevgi dolu enerjilerini çekme konusunda yardımcı olabilir.

Büyü, doğru amaca hizmet ettiğinde ve uygun bir şekilde uygulandığında etkili olabilir. Ancak, Sevilmeyen İnsanlar İçin Şifa Büyüleri yalnızca yardımcı araçlar olarak kullanılmalıdır. Temel olarak, bu tür büyüler, kişinin kendi üzerindeki blokajları kaldırmak ve daha sevilen bir enerji yaymak için kullanılabilir.

 • Sevginin Evrensel Gücü: Sevilmeyen insanlar için şifa büyülerinin temelinde, sevginin evrensel bir enerji olduğu inancı yatar. Sevme ve sevilme, insanların mutluluğunu ve kişisel gelişimini etkileyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle, sevilmeyen insanların bu büyülerle sevgi enerjisi çekebileceği düşünülür.
 • Büyülerin İçeriği: Sevilmeyen insanlar için şifa büyülerinin içeriği, kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Bu tür büyülerde genellikle farklı taşlar, bitkiler veya semboller kullanılır. Bu materyaller, büyünün etkisini artırmak ve sevgi enerjisini çekmek için kullanılır.
 • Etkili Büyü Uygulamaları: Sevilmeyen insanlar için şifa büyülerinin etkili olabilmesi için doğru bir şekilde uygulanması önemlidir. Bu tür büyülerin uygulanması, genellikle büyü uzmanları tarafından yapılır. Uzmanlar, doğru ritüelleri ve enerji çalışmalarını kullanarak büyüyü gerçekleştirir ve olumlu sonuçlar elde etme şansını artırır.

Sevdiğinle Aradaki Sıkıntıları Uzaklaştırma Büyüsü

Sevdiği kimsenin kendine aşık olması niyeti ile yatsı namazının farzını kıldıktan sonra,niyet edip Ya Rabbi filan kulun bana dönsün ve muhabbet etsin diye ismiyle niyetlenip Fetih Suresini okumaya başlar.ZALİKE FETHAN KARİBEN e kadar gelir.sonra 312 defa YA RAKİP ismini okuyup tekrar Ya Rabbi Filan kulun bana dönsün bana muhabbet etsin diyip, sureyi tamamlar ve yatsı namazınıda eeda edip bitirir.Ve buna 3 gece aynı şekilde devam eder. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğinle Aradaki Sıkıntıları Uzaklaştırma Büyüsü

Sevdiğinle Aradaki Sıkıntıları Uzaklaştırma Büyüsü, ilişkilerin karmaşıklığına ve ortaya çıkan sorunlara bir çözüm sunan bir gelenektir. Bu büyü, sevdiğiniz insanla aranızdaki sıkıntıları gidererek ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlar.

Bir ilişkide karşılaşılan sıkıntılar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. İletişim eksikliği, anlaşmazlıklar, güvensizlik veya geçmişte yaşanan travmalar gibi faktörler ilişkide gerginlik yaratabilir. Sevdiğinle Aradaki Sıkıntıları Uzaklaştırma Büyüsü, bu tür sorunların üstesinden gelmek ve ilişkinin daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlamak için kullanılan etkili bir yöntemdir.

Bu büyü için genellikle ritüel ve dualar kullanılır. Büyücü, sevdiğinizle aranızdaki sıkıntıları gidermek için özel bir çalışma yapar ve enerjileri yönlendirir. Bu çalışma sırasında, daha iyi iletişim kurmanıza, anlaşmazlıkları çözmenize, güven duygusunu yeniden inşa etmenize ve ilişkinizin daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesine yardımcı olabilecek enerjiler serbest bırakılır.

 • Sevdiğinle Aradaki Sıkıntıları Uzaklaştırma Büyüsü’nü kullanırken dikkate almanız gereken bazı noktalar vardır:
 • Bu büyüyü yaparken samimi ve iyi niyetli olmanız önemlidir. Sevdiğiniz insanla aranızdaki sorunları çözmeye odaklanmalı ve kötü niyetli düşüncelerden uzak durmalısınız.
 • Herhangi bir büyüyü yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmanız ve profesyonel bir büyücüye danışmanız önemlidir. Doğru bir şekilde yapmadığınız takdirde istenen etkiyi elde etmek mümkün olmayabilir.
 • Sevdiğiniz insanın rızası olmadan büyü yapmamanız önemlidir. Özgür iradesini kısıtlamak veya zorlamak başarılı bir ilişkinin temelini oluşturmayacaktır.

Sevdiğine Sana Aşık Olması Büyüsü Yapmak

Sevdiğine Sana Aşık Olması Büyüsü Yapmak: Sevgili dediğin şey sizi doğal olarak seven sizinle ilgilenen size diğer insanlardan daha

farklı davranmak durumunda olan sizi mutlu eden, başkalarıyla paylaşamadığını duyguları dahi

paylaşabileceğiniz ve hatta ilerde yuva kurup çocuk sahibi olabileceğiniz kişidir. Ama sizin

sevgiliniz sizi sevmeyip değer vermeyip sizin ona olan aşkınız karşılığında birde sizi

önemsemiyorsa bu durumu tersine çevirmek için bizimle iletişime geçiniz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

 

Sevdiğine Sana Aşık Olması Büyüsü Yapmak

Bir ilişkide zaman zaman aşkın heyecanını tazelemek ve sevgilinizin size olan aşkını artırmak isteyebilirsiniz. İşte bu noktada, sevdiğinize sana aşık olması büyüsü yapmak size yardımcı olabilir. Sevdiğinize aşık olmasını sağlayacak olan bu büyü, aranızdaki bağı güçlendirecek ve ilişkinizin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır.

Sevdiğine sana aşık olması büyüsü yapmanın birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. Önemli olan doğru bir şekilde bu büyüyü uygulamaktır. Bu büyüyü yaparken profesyonel bir yardım almanız da oldukça önemlidir. Uzman bir medyumdan destek alarak bu büyüyü yapmanız, doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Büyüyü yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, büyüyü yapacağınız kişiye karşı samimi ve dürüst bir niyetle hareket etmelisiniz. Sevgilinizin size olan aşkını artırmak amacıyla bu büyüyü yapmanız, ilişkinizin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, büyünün etkili olabilmesi için inanç ve sabır da oldukça önemlidir.

 • Sevdiğinize sana aşık olması büyüsü yapmadan önce iyi bir araştırma yapmanız önemlidir.
 • Bir medyuma danışarak doğru ve güvenilir bir büyü yöntemi seçebilirsiniz.
 • Büyüyü yaparken medyumdan aldığınız talimatları adım adım izlemelisiniz.

eşim bana deli gibi aşık olsun dua

Evlendikten sonra, birkaç yıl çocuğu olmayan bir kadının kısa süre içinde gebe kalmasını sağlamak için ‘kırlangıç -kanadı ile büyü yapılır. Kırlangıç vurulduktan sonra sol kanadı bütün olarak kesilip alınır, üç gün ay ışığına ¡bırakılır, sonra yalımların kaynaştığı bir ocağın çevresinde, büyü yaptıracak kadının adı söylenerek yedi kez döndürülür. Bu sırada kırk «ya kaadir» söylenip ocağa üflenir. Kanat, üzerinde kadının adı yazılı bir muşambaya sanlır, ipek iplikle bağlanır, bir kıyıya bırakılır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Eşim Bana Deli Gibi Aşık Olsun Dua

İlişkilerde aşkın sürekli ve yoğun olması, herkesin arzuladığı bir durumdur. Evlilikte de eşler arasındaki aşkın her geçen gün artması ve daha da derinleşmesi hedeflenir. Eşinizin size deli gibi aşık olmasını istiyorsanız, dua etmek sizin için bir çözüm olabilir. Her dua, samimiyet ve içtenlikle yapılırsa güçlü bir etkiye sahip olabilir.

Öncelikle, Allah’a samimiyetle dua etmek ve kalbinizdeki isteği O’na iletmek önemlidir. Eşinizin size olan aşkının artması için şu duayı okuyabilirsiniz: “Ya Rab, kullarına merhamet edensin. Benim de eşime olan sevgimi artır ve onun da bana deli gibi aşık olmasını sağla. Kalbimizdeki sevgi her geçen gün büyüsün, birbirimize olan aşkımız daim olsun.” Bu duayı düzenli olarak okumanız, eşinizin size olan aşkını güçlendirebilir.

Eşinizle iletişimi güçlendirin: Eşinizle samimi ve açık bir iletişim kurmak, aranızdaki bağları güçlendirebilir. Duygularınızı paylaşmak, birbirinizi anlamak ve desteklemek ilişkinizi daha da derinleştirebilir.
Birlikte zaman geçirin: Ortak ilgi alanlarına sahip olun ve birlikte vakit geçirin. Birlikte yapacağınız etkinlikler ve deneyimler, aşkınızı taze tutmanıza yardımcı olabilir.
İyi niyetli olun: Eşinize güven vermek ve iyi niyetli olmak, ilişkinizin temelini sağlamlaştırabilir. Karşılıklı olarak birbirinize destek olun ve saygılı davranın.

Sevdiğin Bir Kişiyi Bağlama Büyüsü

Tüfek ya da tabanca mermisi alınır; kurşun, koyandan çıkarılır. Bağlanmak istenen kimsenin adı yedi kez unup sola, yedi kez daha okunup sağa üflendi’kten scnra, kurşun silahın namlusunun ağzına konur, üstten astırılır. Namlu, bir muşambaya sarıur. İç kere:
Ya Allah kıl muradımı mubah
Ver niyyetime salcth
Sensin eyle yenislah
Benim de muradım bu
Hu hu hu Allafr hu
Hu hu hu Allah hu
Allah hu Allah hu
denir, sağa, sola üflenir, bağlanacak erkeğin adı, bağ!arnarnn ‘süresi, etkisi söylenir, gene silaha üflenip saklanır.
Bağlamanın süre şudur: Ben falancavı şu süre boyunca bagiadım, öyle bağladım ki, cogsun, gelme saldırsın, ancak başarıya ulaşacağı, daha doğrusu ge-. linle birleşeceği sıra birden gücü kesilsin.
Bunlar yapıldıktan sonra bağlamayı yapan, başkı bir silahla havaya bir el ateş edebilir. Güvey durumunu anlar, ateşe karşılık verirse, bağ geçerli olmaz. Bunu önlemek için de bağı yapanın arkadaşları değişik yerlerden silah atarlar. Böylece kuşku ortadan kalkar kimin ne amaçla silah attığı anlaşılmaz.Onun üstünden üç kez geçince bağlanır. Bu namlu, güveyin evinin kapılarından birinin iği altına kanarak da bu büyü yapılabilir. Ancak biri görür ya da güvey büyüyü sezer, namluyu yerinden alırsa; büyü de, bağ da bozulur.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sevdiğin Bir Kişiyi Bağlama Büyüsü

Sevdiğin bir kişiyi bağlama büyüsü, aşkın ve ilişkilerin karmaşık dünyasında sık sık kullanılan bir yöntemdir. Bu büyü, kişinin sevdiği biriyle ilişkisini daha da güçlendirmek ve sevgilisini kendine daha bağlı hale getirmek amacıyla yapılır. Ancak, bu tip büyülerin etkileri ve sonuçları konusunda dikkatli olmak önemlidir.

Bir kişiyi bağlama büyüsü, genellikle bir medyum ya da büyücü tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında çeşitli ipuçları, semboller ve ritüeller kullanılır. Bunların yanı sıra özel hazırlanan tılsımlar da kullanılabilir. Bağlama büyüsü, bazen kişileri etkisi altına almak ve iradesini kontrol etmek amacıyla da kullanılabilir. Bu nedenle, bu tür büyülere başvurmadan önce dikkatli düşünmek ve etik sınırlarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Bağlama büyüsünün etkileri, genellikle kişi üzerinde bir takım değişikliklere neden olabilir. Bunlar arasında artan hassasiyet, duygu yoğunluğu ve isteklilik gibi durumlar yer alabilir. Ancak, büyünün etkileri sürekli ve kalıcı olmayabilir. Ayrıca, bağlama büyüsü yapmak, kişinin özgür iradesini zorla etkilemek anlamına gelebilir ve bu da etik açıdan tartışmalı bir durumdur.

Söz Dinletmek İçin Dua

Birisine bir iş yaptırmak, söz dinletmek, zararını önlemek, kendini sevdirmek istersen, aşağıda gelen duayı bir avuç toprağa yetmiş defa oku ve dilediğin kişinin yoluna serp. Niyetin gerçekleşir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Söz Dinletmek İçin Dua

Sözün gücü insanoğlunun hayatında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Özellikle iletişim çağında, sözün etkisi ve değeri daha da artmıştır. Öyle ki, bir işte başarılı olmak, bir ilişkiyi güçlendirmek ya da bir fikri benimsetmek için doğru sözleri bulmak ve etkili bir şekilde ifade etmek büyük bir önem taşır. Bazen ise, istediğimiz sözleri söylemek için dua etmek gerekebilir.

Bu durumda, Allah’a yönelerek dua etmek, sözümüzün karşımızdaki kişi üzerinde etkili olmasına yardımcı olabilir. İnanışa göre, Söz Dinletmek İçin Dua etmek, karşımızdaki kişinin sözümüzü açık bir şekilde duyması, anlaması ve etkilenmesi için Allah’a bir talepte bulunmaktır. Bu dua, özellikle etkili bir konuşma yapmak, bir tartışmayı kazanmak ya da birisiyle anlaşmazlık yaşarken doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilmek için yapılan bir ibadettir.

Söz Dinletmek İçin Dua’nın etkili olması için samimi bir niyetle yapılması önemlidir. Yürekten gelen bir dilek, sözlerimize güç ve etki katar. Dua sırasında Allah’a, Söz Dinletmek İçin dua etmek niyetiyle yönelmek ve içimizden geçenleri O’na açık bir şekilde ifade etmek önemlidir.

Aşk Büyüsü Sıkça Sorulan Sorular

Aşk gibi kediliğinden oluşan duygular, bazen tek taraflı bir şekilde yaşanabilmektedir. Sevdiği tarafından sevilmemek ya da eski heyecanı yakalayamamak kişileri, aşk büyüsü ilimlerine ve çeşitli dualara itmektedir. Alanında profesyonel nitelik kazanmış ulvi kudretlere sahip medyum ve hocalar, aşk büyüleri hazırlayarak insanlığa hizmet etmektedir. Arapça Celpler, muhabbet kitapları, kaşık ve El afak duaları; batılın gerçekle buluşturulduğu yegâne büyü ve dualar arasında gösterilmiştir.

Canlı cansız varlıkların ruhlar âlemindeki yeri, madde ve mananın yeniden buluşturulması duaların en büyük tılsımlarındandır. Aşk büyüsü tılsımı; huşu niteliği gelişmiş, sevenleri sevdiğine kavuşturan âşık etme büyüsü ve duaları ile mümkün kılınmaktadır. Aşk büyüsü ile üstünde büyü olan kimse, adeta büyü yapana kilitlenerek gözü onan başka kimseyi göremeyecek hale gelmiştir.

Kişi üzerinde bıraktığı yoğunluğu ve tesiri oldukça fazla olan aşk büyüsü, sadık kulların en istedikleri zamanda ve temiz bir şekilde ettikleri dua neticesinde başarı göstermektedir. İlim kudreti içinde dini vecibelerin eksiksiz yerine getirilmesi için abdestli olarak, besmele çekilerek aşk büyüsü yaptırılmaktadır. Sevenin sevdiğini önce Allah’tan dileyip, ilmi tefsirler neticesinde hoca ve medyumlara yönelmesi, aşk büyüsünün en önemli konularındandır.

Ruhsal dinginleştirici, terapi özelliği gösteren dua ve büyüler sayesinde nice aşk hikayesi dillere pelesenk olmuştur. Mesafelerin önemsiz hale geldiği, kilometreler ötesinden sevenlerin sevdiğine kavuşması aşk büyülerinin önemli avantajlarındandır. Uzak mesafelerde yaşayan kişiler, büyülerinin başarılı bir şekilde sonuca ulaşması için belirli bir zaman beklemelidir. Bu gerçeği unutmadan aşk büyüsü sürecini inanç ve tefekkürle tamamlayabilirsiniz. Sabırla bekleyerek, duanın manevi hazzı içinde aşk büyüsüne kapılabilir, güvenle uzman medyum ve hocalardan yardım alabilirsiniz.

Aşk büyüsü ile sevgili ve eşlerin arasındaki bağın güçlendirilerek düğümlenmesi, büyüye konu olan kişilerin gözlerinin birbirleri dışında kimseyi görmek istememeleri inancı sağlanmaktadır. Büyüler, çiftlerin kopmaz şekilde bağlanmaları, bağlılık ve sadakat yemini gibi konular esas alınarak hazırlanmaktadır. Önemli olan sevgili ve eşlerin aşk büyüsü sırasında ve yıllar sonrasında aynı sevgi bağı ve muhabbettin devam ettirilmesidir. Medyum ve hocalar, güçlü nefesleri, sarsılmaz ilim kudretleri ile aşk büyüsü ve dualarını, titizlikle ve huşu içinde yerine getirmektedir. Uzman medyumlar aşk duaları vasıtasıyla, kişilerin mutlu ve sağlıklı yaşamlarına muazzam derecede katkı sağalmaktadır.