Sevdiğin Bir Kişi Büyüden Korumak

Bu ayeti hırzm okuma şartı budur ki büyü’ye uğramış insanın karşısına oturup işaret edilen yerlerde hastaya üflenir sabah vakti bir kere okuyup üfürülür ve ikindi vakti bir kere okunur böylece üç gün devam edilir. Eğer sihir çok eski ise yedi gün devam edilir ayrıca bu ayetler ve duası bir kağıt üzerine yazılıp taşıtılmalıdır. Bu ayetleri her gün okuyan insana ne cin ve de insanlar zarar veremez daima’Allahın hıfzında olur okumadan önce temiz abdest alınmalı yecli kere estağfurullahel azim ve on bir kere salavat ve üç ihlas bir fatiha okuyup peygamber efendimize ve Ahmed Fakirullahın ruhlarına bağışlanmalıclır. Tecrübe edilmiştir, gaflet olunmasın.Sevdiğin Bir Kişi Büyüden Korumak

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM

Elhamdülillahi ellezi cealel kuran e şifaen likülli elim ve cealel ediatel masurete sebeben lisıhhati külli sekim. Vessalatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve alilli ve sahbihi ecmain ve salli ala cemiil enbiyai vel nıür-selin vel evliyai ves salilıin bi hürmetil kuranil mübin.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Elhamdülillahi rabbil alemin errahıııanirrahim maliki yevmiddin iyyake nabüdü ve iyyake nestain ihdmas sıratal müstakim sıratallezine enanıte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velad dallin (üfle) Elif lam mim zalikel kitap la raybe fılı lıüden lil mut-takin ellezine yüminune bil gaybi ve yukımunes salate ve mimma razaknahum yunfıkun vellezine yuminune bima ünzile ileyke vema ünzile nıin kablik ve bil ahireti hüm yukinun (üfle) ve ilahüküm ilahün vatıid la ilahe illa hüver rahmanür rahim elif lam mim allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ardi men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih yalernu ma beyne eydihim vema: Halfehüm vela yuhitune bi şeyin mbin ilmihi illa bima şae ve sia kür siyyühüs semavati vel ardi vela yeu-duhti hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim (üfle)

La ikrahe fiddiyni kad tebeyyener rüşdü ıııinel gay fenıen yekfur bittaguti ve vumin billahi fekadis tem-sexe bil urvatil vuska lanfisaıııe leha vallahu semiün alim Allahu veliyyüllezine anıenu yuhricühüm minez zulumati ilen nur vellezine keferü evliyau hüıııüt ta-gutü yuhricunehüın minennur ilaz zulumati ulaike ashabun narihüm fıyeha halidun (üfle)

İnne fıy lıalkıssemavati vel ardı vahtilafilleyli ven ne-har vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfünnase ve ma enzelallahu minessemai min dain feehya bihilarde bade mevtiha ve besse fıha minkiılli dabbetin ve tasfı-rirriyah i ves sehabil müsehhiri beynessemai velardi leavatin li kavnıin yakilun (üfle)

Şehid Allahu ennehü la ilahe illa hu vel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kist la ilahe illa hüvel azizül hakim inneddiyne iııdellahil İslam kulullahümme malikel mülki tutil münke men teşau ve tenziül mülke mim-men tesau ve tuizzü men teşau ve tuzillü men teşau bi-}’edikel hayr inneke ala külli şeyin kadir tulicül leyle fı nehari ve tulicün nehare fılleyli ve tuhricül hayye min-el meyyiti ve tuhricül meyi ti minel hay ve terzuku men teşau bigayri hisab (üfle)

Amener resulü bima ünzile ileyhi min rabbihi vel muminun küllün amene billahi ve melaiketihi ve kü-tübihi ve Resulihi la nuferriku beyne ehadin min Resil-ih ve kalu se mina ve atana gufraneke rabbene ve Heykel nıasir la yukel lifulla hu nefsen illa vusaha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena tuahizna in ne-sina ev antana rabbena veya tehmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min kablina rabbena vela tuhaııı-mila ma la ta kate lena bih vakfu anna vağf irlena ve-rhamna en te mevlana farsurna alel kavmil kafirin (üfle)

Sümme eıızele aleyküm min badil ğammi emeneten nuasan yağşa taifeten m in küm ve tagifetün kat ehem-methüm enfusuhüm yezunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliyyeti yekulune hel lena minel emri min şeyin kul innelemre küll ehü yuh ra ne fiy enfusehüm ma la yebdune leke yekulune lev kane minel emri şeyün ma kutilna nahun kul lev küntiım fi huyutiküm leberellezine kütibe aleyhimül katlü ila meda ciihim de liyebtelivyallahu ma fiy suuiküm veliyumeh hise ma fiy kuluhiküm vallahu alimün bizatissudur (üfle)
Ve in yemseskallahu bidurrin fela kaşife lehü illa hüve vein yemseskallahu bihayrin fehüve ala külli şeyin kadir inne rabbekümullahullezi halakassemavati vel-ardı fiy şiddeti eyyamin sümmes heva alel arşi yugşilleyle nehare yetlubuhü hasisa veşşemse velka-mere vennucume müsehheratü biemrihi ela lehülhalku velemrü tebarekallahu rabbül alemin ud u rabbeküm tederruan ve huyfe innehü la yuhibbül mu-tedin vela tufsidü fılardı bade islahiha ved uhj havfen ve tamaan inne rahmet allahi karibün min el muhsinin (üfle)

Kul yusibena illa ma keteballahu lena hüve mevlana ve alallahi feleyetevekkel il müminun lekad caeküm Resul’ün min enfuseküm azizün aleyhi ma anittüm ha-fısün aleyküm bil muninine raufun rhim fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim (üfle)

Ve in yemseskallahu bidurrin fela kaşife lehü illa hüve ve in yuridke rihayrin fela radde li fazlihi yusibi bihi men yeşa u min iradihi ve hüvel gafururrahiminni tevekkeltü allahalallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahizün bina siyatiha inne rabbi ala sıratın müstakim vema lena ella netevekkel alallahi ve kad hedena subulena ve lenasbirenne ala ezeytumune ve allallahi fele tevekkelil xxx kulud ullahe evid urrah-mane eyyam en ted u felehiıl esmaül hüsnavela techer bi saladke ve la tuhafı t bihavebteği beyne zalike sebila (üfle)

Ve külil hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekûn lehü şerikün fil mülki ve lem yekûn lelıü ve-liyyün minezzulli ve kerbirhü tekbira fete alallahül me-likül hak la ilahe hüve rabbül arşil kerim ve men yed u mealla hi ilahen ahare la burhane lehü bihi feinnema hasibühü in de dabbihi innehiı la yuflihul kafirun ve kul rabbi ğfır ver ham ve ente hayrürrahimin (üfle)

Ve keeyyin min dabbetin la tahmilü rızkallahu yer-zukuha ve iyyaküm ve hüvessemiül alim ma yef-tehıllahu linnasi min rahmetin fela mümsike lera ema yum sik fela mürsile lehü min badihi ve hüvel azizül hakim ve lein seeltehüm men halakassemavati vel ardi le yekulunnellahu kul efere eytüm ma ted une min dunil-lahi in eradeni allahu bidurrin hel hünne kaşifatü dur-rihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rah-metihi kul hasbiyallahu aleyhiyetevekkil mütevekkelun (üfle)

Felillahi rabbessemavati ve rabbel ardi rabbel alemin ve lehül kibriyau fissemavati vel ardi ve hüvel azizül hakim lekad sadakallahu resulehür rüya bil hakkı leted hulunnel mescidil haram inşaallahu aminine muhalliki ne ruuseküm ve mukassirine la teha-fune efalime ma lem talu feceale min zalike fethan kariha htıvellezi besele resulehü bilhüda ve dinil hakkı liyuzhirehü aleddini küllihi ve kefa billahi şehida mu-hammedun Resulullah vellezi ve meahu eşiddahu alel küffar ruhamau beynehüm terahüm rukkian sücceden yerteğune fazlen minallahi ve rıdvanen si-mahüm fıy vucuhehiim min esaris sucudü zalike meselehüm fittevrate ve meselehüm fil İncil kezer in ehrece set ahu fe azarehu festağleze festeva ala sukihi yucibüz ziirrae liyağize bihimül küffar ve adallahullezine ame-nu ve amilus salihati minhüm mağfıreten ve ecren azi-ma (üfle)

Ya measerel cinni vel insi inistetatüm en tenfuzu min aktarissemavati vel ardi fan fuzu la tenfuzune illa bi sultan febieyyi alai rabbiküma tukezziban yurselu aleyküma şuvazun nıin narin ve nahusun fela tentasi-ran fer ieyyi alai rabbiküma tukezziban (üfle)

BİSMÎLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Vessaffati saffa fezzacirati zecra fettaliyati zi zikra inne ilaheküııı levahid rabbüssemavati vel ardi ve ma beynehüma ve rabbül meşarik inne zeyyenessemaed dünya bi zilletin il kevakib ve hıfzan nıin külli şeytanin ıııarid la yessemnıeune ilel melail ala ve yukzefune ıııin külli canib duhuran ve lehüm azabun vasıb illa men hatıfel hatfetefe et baahu şihabun sakıb festeftihim ehüm eşşedü halkan inna halaknahüm nıin tinin lazıb

Medyum Dolunaya Sor

Error: Contact form not found.

Sevdiğin Bir Kişi Büyüden Korumak

Sevdiğin bir kişiyi büyüden korumak, tıpkı antik çağlardan beri var olan bir inanç sistemidir. İnsanlar, sevdikleri kişilerin negatif enerjiler ve kötü niyetli kişilerin etkisinden korunması için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bu yazıda, sevdiklerimizi büyü etkilerinden nasıl koruyabileceğimize dair bazı önemli bilgiler paylaşacağım.

İlk olarak, sevdiklerimizi korumak için olumsuz enerjileri engellemeye odaklanmamız gerekmektedir. Negatif enerji, hem kişinin içinden hem de çevresinden gelebilir. Bu nedenle, sevdiklerimizin yanında olumlu bir atmosfer yaratmaya çalışmalıyız. Pozitif düşünceler ve iyi niyetli davranışlar, sevdiklerimizin enerji seviyelerini yükseltecek ve olumsuz enerjilerden koruyacaktır.

Büyüden korunmak için bir diğer önemli adım ise etkili sınırlar koymaktır. Sevdiklerimizi korumak için onlarla sağlıklı bir iletişim kurmalı ve istemediğimiz kişilerin ya da enerjilerin onlara zarar vermesini önlemeliyiz. Bunun için, sevdiklerimize nasıl yardımcı olabileceğimizi ve hangi durumlarda sınırlarımızı çizmemiz gerektiğini belirlemeliyiz. Böylece, onları büyü etkilerinden koruyacak önlemler alabiliriz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü, Büyüler
Yazdır
Bu sayfaya 1768 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

27 Evet
27 Hayır

“Sevdiğin Bir Kişi Büyüden Korumak” için 4 yorum var.

  1. Merhabalar ben evliyim ve 1 çocuğum var karım benden nefret ettiğini söylüyordu. Hem de cocuğumuzun gözleri önünde bana bağırıyor ve boşanacağım demeye başlamıştı. Bende dayanamadım. İnternetten Dolunay hocayi buldum, irtibata gectim.Dolunay  hocamızla birlikte vefk işlemi yaptık. Bir ay içerisinde karım yavaş yavaş düzeldi. Artık evimizde kavgalar yok denilecek kadar az. Allah Dolunay hocadan razı olsun.

  2. Mrhabalaar eşimle eften püften nedenlerle ayrılmıştılk internetten dolunay beyi buldum sağolsun herşeyi en ince ayrıntısına kadar izah etti bende ona güvendim yaptırdım işlemin oldu eşimle tekrar birlikteyiz şuanda dolunay bey tutan işlemin etkisinin ömür boyu sürdüğünü söyledi onada güveniyorum Allahın izniyle olacağına inanıyorum bende medyum dolunay beyi tavsiye ederim..

  3. Selamlar ben medyum dolunay beyi yıllardır bilirim kendisinin bir çok insana şifa dağıtan bir alim olduğunu katiyen şüphe yok. Çok çiftleri eşeri birleştirdi hocamız. Ben ona ilk başvurduğumda öyle yardımcı olmuştuki bende sorunlar hemen geçti. Medyum dolunay ile çalışın gerçekten pişman etmez dürüst birisi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir