Sihri Batıl Duası(Bağlama)

Bi hürmeti hazreti Cenabı izzetet lehülhamdü celle celalühü ve amme nevalülıü ve bi hürmeti Ebu Bekir es Sıddık ve Ömer el Faruk ve Osman Zinnureyni ve Aliyyül Murtaza ndvanullahi teala aleyhim ecmain ve bi hürmeti Haşan ve Hüseyin radıyallahü anhüma ve bi hürmeti Ha tice tül Kiıbra ve fatımatüz zehra ve aişe sıddıkatiın radıyallahü anhüma ve bi hürmeti cümle enbiya ve evliya vezzehidin vel abidin ndvanullahi teala aleyhim ecmain ve bi hürmeti yüz yirmi dört bin peygamber salavatullahi aleyhim ecmain.

Batıl eyledim (falan oğlu falanın) canında o teninde ve endamında ve üçyiız altmış altı damarlarında boş olan sihirleri batıl eyledim ve her sihriki gecede o gün düzde olmuştur ve her sihriki vakitli ve bi vakit olmuştur batıl eyledim ve her sihriki adem oğlanları ve havva kızları eyledi veya eyleyeceklerdir batıl eyledim hak sübhanehiı ve tealanm bu ismi şerifi hürmetine “SUBHANEKE LA İLAHE İLLA ENTE YA RABBİ KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSÜHÜ VE YA LA İLAHE İLLA ENTE RAFİU CELALÜHÜ”

Ve her sihirki Hak Tealanın emriyle oldu yine Hak tealanın emriyle batıl eyledim ve her sihir ki dürüst oldu ya olacaktır batıl eyledim ve her sihir ki kıl üzerine olmuştur ve düğümlenmiştir batıl eyledim ve her sihir ki hamail ve heykel ve fitil birle eylemişlerdir batıl eyledin bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA ALLAHÜ LA MEVCUDU Fİ KÜLLİ FİLALİHİ”

Ve her dil baği ve ağız sihirdir. Bağı ve rızık bağı ve kısmet bağı ve nikah bağı eylemişlerdir ya da eyleyeceklerdir batıl eyledim.

Ve her sihir ki yer yüzünde ve yer altında eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki eski kabrinde ve yeni kabirde ve aclem elinden katil olan ölü kabrinde defin eylemişlerdir veya edeceklerdir batıl eyledim ve her sihir ki han kapısında veya han üstünde veya han civarında eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki eve veya avluya saçılmıştır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA RAHMANU KÜLLİ ŞEYİN VE RAHİMÜHÜ VE YA HAYYU HIYNE LA IiAYYE VEL MÜMİNİYYETİ VE MÜLKİHİ VE BEKAİHİ”

Ve her sihir ki yedi kabir toprağından alınmıştır ve alınacaktır batıl eyledim ve her sihir ki meyi t kefenine veya meyit ağzına konulmuştur veya kabrine gömülmüştür batıl eyledim ki fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi ‘YA HAYYU YA KAYYUMU FELA YEFÜTÜ ŞEY ÜN İMİN İLMİHİ VELA YEUDUHU”

Ve her sihriki dağlarda ve sahralarda eylemişlerdir batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve her sihir ki deryada olan canavarların derisine ve tüyünden veya kemiğinden eylemişlerdir veya edeceklerdir batıl eyledim ve her sihir ki çimenden ve ot kökünden eylemişlerdir batıl eyledim ki fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi

“YA VAHİDÜL BAKİ E VELİ KÜLLİ ŞEY İN VE AHİR HÜ

Ve her sihir ki it başından derisinden ve kemiğinden veya etinden olmuştur batıl eyledim. Ve her sihir eşek ve sığır ve aslan ve kaplan ve ayı ve kurt ve geyik ve domuz derisine olmuştur veya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA DAİMÜ FELA FENA-E VE LA ZEVALE Bİ MÜLEİHİ VE BE-KAİIIİ YA SAMEDÜ MİN GAYRİ ŞEYİN KEMİSLİHİ”

Ve her sihir kurt başıyla ve derisiyle veya ayağıyla olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA BARİ Ü FELA ŞEYE YUDANİHİ VE LA İMKAN E Lİ VASFİHİ YA KEBIRÜ ENTELLEZİ LA YEHTEDİL UKULÜ Lİ VASFİHİ VE AZAM ETİI Iİ.”

Ve her sihir ki tavuk kanıyla ve ördek kanıyla ve başıyla ve kaz kanıyla ve başıyla veya kemiğiyle ve yumurtalarıyla olmuştur veya olacaktır onu batıl eyledim ve her sihir uçan canavarlardan güvercin ve dudi ve kumru ve serçe ve üveyik ve karga ve kuzgun ve hüd-hüd ve yarasa bunların başıyla ve kanıyla ve yüreğiyle olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA BARİÜ NUFÜSÜ BİLA MİSLİHİ HALA MİN GAYRİHİ” Ve her sihir ki yağıyla olmuştur koyun ve sığır ve cümlesi hayvanat yağından eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki pamuk çekirdeği ve yağından ve zeytin ve badem ve fındık ve ceviz ve yasemin ve gül ve menekşe ve zambak ve şırlağan ve hınzır yağıyla olmuştur ya olacaktır batıl eyledim ve her sihir ki ak tavuk ve kara tavuk yumurtalarıyla olmuştur batıl eyledim ve her sihriki mumlar ile oldu ak mum ve kara mum ve gelin mumu ve matem mumu ve yeşil mum ve kızıl mum ve kafuri mum ve yeni ve eski ve herhangisiyle sihir olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmet i ismi şerifi “YA KERİMÜ YA ZEKİYYET TAHİRÜ MİN KÜLLİ AF ETİN Bİ KÜD-SİHİ”

Ve her sihir ki zağferan ve misk ve kafur ile olmuştur batıl eyledim ve her sihir ki anar ve limon turunç ve elma ve ara ve armut ve kayısı ve zerdali ve kara üzüm ve her meyve ileki sihir olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA KAFİYÜL MUSİ Ü MAHALAKAHÜ VE MİN ATAYA FAZLEHÜ YA MEN KÜLLİ ÇEVRE LEMİN YE-RAI İLİ MİNHU VE LEM YUHALİTUHU FİALİIİİ”

Ve her sihir ki hüdhüd başıyla dümeslerin üzerine olmuştur batıl eyledim ve her sihir ki tarçın ve zencefil ve karanfil ve fülfül ve ak fülül ve hüliyle ve meniyle ve ceviz hindi ve sakız ve bunların emalile ki sihir olmuştur veya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA HANNANU ENTELLEZİ VE SİAT KÜLLÜ ŞEY İN RAHMETEN VE İLMEN YA MENNANU ZİL İHSANİ KAT AMME KÜLLİHALAİKİ MİNHÜ VE FAZLİHİ VE KEREMİHİ”

Ve bir sihir ki tane ile ve haşhaş ve Rezene tohumu ve hıyar tohumu ve kereviz tohumu ve her tohumki onunla olmuştur ya da olacaktır batıl eyledim ve bir sihir ki at nalı katır nalı ve eşek nalıyla olmuştur ve ay olacaktır batıl eyledim bi fermanı hiida ve bi hürmeti ismi şerifi “YA DEYYANUL İBADİ KÜLLÜN YERUMU HADİ EN LİRAHESTİHİ VE RAĞBETİHİ YA HALİKÜ FİSSEMAVATİ VEL ARDİ VE KÜLLİN İLEYHİ MEA-ZÜHÜ”

Ve her sihri ki dört yaprak ve hıyar yaprağı ve kavak yaprağı ve mersin yaprağı ve söğüt yaprağı ve bir ağaç ki budağıyla meyvesiyle ve köküyle sihir olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüda ve hürmeti ismi şerifi

“YA MURDİYUL BEDAYİ LEM YEBLUĞU FİYNISAİ HA AVNEN MİN HALKIHI YA ALLEMUL GUYUBİ FELA YEFU TU ŞEY ÜN MİN HALKI H I”

Ve bir sihir ki buğday ve arpa ve darı ve pirinç ve mercimek ve nohut ve bakla birle olmuştur batıl eyledim. Ve bir sihir ki yedi renk ibrişim ve ipek iplikle olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüclayı teala bi hürmeti ismi şerifi “YA HALİMLİ ZİL ALA İYYETİ FELA YUADİLÜHÜ ŞEY ÜN MİN HALKİHİ YA MUİDÜ MA ENFAHÜ ZABİRÜL HALAİKİ Lİ DAVETİHİ MİN ME-HAFETİH”

Ve bir sihir ki kaftanıyla olmuştur veya saçılmıştır veya dikilmiştir batıl eyledim. Ve bir sihir ki döşekte ve yastıkta ve yorganda bile dikilmiştir batıl eyledim. Ve bir sihir ki (falan bin falan) üzerine o olmuştur ya olacaktır batıl eyledim. Bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA HAMİDÜL FEALÜ ZİL LİMEN ALA CEMİİ HALKİHİ YA AZİZÜL GALİBÜ ALA EMRİ Hİ FELA ŞEYE YUADİLUHU”

Ve bir sihir ki tatlı ve ekşi ve acı biberle olmuştur batıl eyledim ve bir sihirki çuvaldız ve iğne ve çarık ve yaşmak ve papuç ve mest ve cedin ve onların emsaliyle olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA KAHİRÜ ZÜL BATŞIŞ ŞEDİD ENTELLEZİ LA YUTAKU İNTİKA MÜHÜ YA KARİBÜL MÜTEALİ EEVKA KÜLLİ ŞEY İN ULUVVİN İRTİFAİHİ”

Ve her sihir ki kağıd ve kalem ve divit ile olmuştur ya olacaktır batıl eyledim ve bir sihir ki hançer ve kılıç ve bıçak ve ok ve yay ve terkeş ve kubur ile olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA MÜZİLLÜ KÜLLİ CEBBARIN VE IiEDAHÜ ENTELLEZİ HULİKATIZ ZULÜMATİ Bİ NURİHİ”

Ve her sihir ki ay evvelinde ya ortasında va ahirinde olmuştur batıl eyledim ve her sihirki hafta evvelinde ya ortasında ya ahirinde olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA ALİYYEL MEŞAYİHİ FEVKA KÜLLİ ŞEYİN ULUVVİN İRTİFAİHİ YA KUDDUSÜ TAIIIRU MİN SU İN FELA MTADİLÜHÜ ŞEY ÜN MİN HALKİHİ” Ve bi hürmeti ismi şerifi “YA RAHİMÜ KÜLLİ 8ARİYH İN VE MEKRUBİN VE GIYASÜHÜ VE MEA-ZÜHÜ YA TAMMÜ FELA TASİFÜL İNSÜ KÜLLÜ KÜNHÜ VE MÜLKİHİ VE İZZETİHİ”

Ve her sihir ki hurma ve badem ve fındık ve ceviz ve fıstık ve bunların emsaliyle ki sihir olmuştur batıl eyledim ve bir sihir ki ak gül ve kızıl gül ve gül hatmi bunlarla olmuştur batıl eyledim ve bir sihir ki kokulardan ud ve anber ve sandal ve sünbüle ve menekşe onlarla ki sihir olmuştur batıl eyledim. Ve bir sihir ki bakır levha ve gümüş levha ve mermer ve altın levha ve saksı paresine sihir olmuştur badi eyledim ve bir sihir ki aba-nos ve sandal ve sem ve ardıç ağacı ki bunlarla olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA MÜBDİÜL BEDAYİ Ü VE MUİDÜ HA BEKA U HA VE, FENA U HA Bİ KU-DRETİHİ YA CELİLÜ MÜTEKEBBİRÜ AN KÜLLİ ŞEY İN LEL ADLÜ EMRÜHÜ VES SİDKI YA DÜIİÜ?”

Veheı* sihir ki koyun kuyruğuyla veya sığır yağıyla veya eşek tırnağıyla olmuştur batıl eyledim ve her sihirki at rahtına ve üzengisine veya nalına olmuştur batıl eyledim ve cümle kanatlı kuşlardan ve muz i canavarlardan her ne olursa batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA AZİMEN NE VALİ ZİS SENAİ FACİRİ YEL MECDİ VEL İZZİ YEL KİBRİYA İ FELA BE DELE İZZETİHÜ ACİBÜS SANİ Ü FELA TUBDİKÜL İNSÜ Bİ KÜLLİ ALAİHİ YE SENA-İHİ.” Ve her sihir ki sahirler ve sahir eylemişlerdir veya edeceklerdir ve bir sihir ki ak adem ve kara adem ve sarışın ve acem ve arap ve türk ve tatar eylemiştir batıl eyledim. Ve her sihir ki yetmiş iki millet adem oğlanı etmiştir ve cuhurlar ve nasraniler ve avratlar eylemişlerdir batıl eyledim. Ve her sihir ki denizler kenarında ve kiliseler dibinde ve akar sular kenarında ve hamamlar külhanında olmuştur ve köhne viraneler içinde ve bukarlar başında ve münteha ağaçlar dibinde ve dehlizler içinde ve çarşı içlerinde ve yolçalar başında ve hisar burçlarında ve kapılar dibinde ve mağaralar içinde ve minareler içinde ve eşikler altında ve üstünde ve nevhaneler içinde ve eski han ve hamam yerleri de ve kuşlar yuvasında ve ağaçlar başında ve dibinde ve eski bukarlarda ve ocaklar içinde ve altında ve fırın içindeki sihir olmuştur ya olacaktır cümlesini batıl eyledim. Bi fermam hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA GIYASÜ İNDE KÜLLİ KÜDRETİN VE YA MUCİBÜ İNDE KÜLLİ ŞİDDETİN ES ELÜKE Bİ HAKKI HAZİHİL ESMAİ EN TUSALLİYE ALA SEY-Yİ-DİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED.”

Ve her sihir ki (falan bin falan) üzerine okunmuştur ve yazılmıştır ve her vecihleki sihir olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi hürmeti “LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULULLAH”.

Ve bi hürmeti yüz, yirmi dört bin peygamberler ve bi hürmeti cehil hazarname hüdayi azze şanühü ve sul-tanühiı ve bi hürmeti ve hurufki kelamı kadimdedir ve

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sihri Batıl Duası(Bağlama)

Sihri batıl duası olarak da bilinen bağlama duası, geleneksel halk inancında büyü ve sihre karşı koruma amacıyla kullanılan bir dua türüdür. Bu dua, kişinin kendisini negatif enerjilerden ve kötü niyetli insanların olumsuz etkilerinden korumasına yardımcı olabilir. Sihri batıl duasının etkili olabilmesi için, düzenli olarak ve samimiyetle okunması gerekmektedir.

Bu dua, kişinin manevi olarak güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunur. Sihri batıl duası, içsel zihinsel ve spiritüel bir bağlantı kurmaya yardımcı olur. Bu bağlantı sayesinde kişi, enerji seviyesini yükseltebilir ve olumsuz etkilere karşı daha dirençli hale gelebilir.

Sihri batıl duası aynı zamanda kişinin kendi iç dünyasıyla da bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu dua sayesinde, kişi kendi korku, endişe ve negatif düşünceleriyle yüzleşebilir ve bunları aşabilir. Böylece, manevi olarak daha güçlü hale gelir ve pozitif bir yaşam tarzı benimseyebilir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü Hikayeleri, Dua
Yazdır
Bu sayfaya 4132 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

31 Evet
29 Hayır

“Sihri Batıl Duası(Bağlama)” için 19 yorum var.

 1. Merhaba Evimizin kamelyasında oturma alanında yere serpilmiş kırmızı mercimek vardı bir avuç nerdeyse, gormememiz içinde oturma takımının arkadaşına yerlere ve Gül saksılarının olduğu yere serpiştirilmişti.normalde bizden başkası giremez dışardan atılmış olduğu kesin bu konuda beni aydınlatırmısınız rica etsem büyüyle ilgisi varmıdır.Eşimden ayrılma aşamasındayım ve ailemle yaşıyorum ayrıca oldukça düşmanız eşimin ailesiyle davalarımız felan var dolandırıldıgım için

 2. Sevdiğim kişinin bana bağlanması için uzun süren araştırmalar yapmıştım. Kendim dualar okudum internetten kitaplar aldım hiç biri bin fayda etmedi. Dolunay hoca diye yorumları okurken bende etkilendim. Denemek istedim ve benim için son insandı dolunay bey. Havas ilmiyle ilgileniyor zaten konuşmalarımızda da bana detaylıca anlattı kibar bir insan. Neyse vefk çalışmasına karar verdik başladık ve inanırmısınız öyle birşey oldu ki önce engelimi kaldırdı sonra buluşmak istedi. Çıktık dışarıda bir kahve içtik  şuan çok daha iyiyiz Allah razı olsun dolunay hocamdan 🙂

 3. Bir hevesle çıkmaya başladığım erkek arkadaşımı aslında pek sevmedigimi farkettim ama o beni delicesine seviyordu onu üzmek içimden hiç gelmiyordu yaptığım araştırmalar sonucu bu tarz durumlarda vefk ,celp vs. yapildigini öğrendim ama etrafta çok dolandırıcı vardı iyi bir araştırma sonucu Dolunay hocanın güvenilir olabileceğini düşündüm ve onunla irtibata geçtim.Celp işlemi yapmaya karar verdik kargo geldikten 35 gün sonra işlem tuttu benim için canını verecek adam durduk yere ayrılmak istediğini söyledi ve kurtulmuş oldum. Allah razı olsun hocam.

 4. Ben eşimle uzun zamandır geçinemedim. Her zaman kavga çıkarıyordu. Psikolojim artık alt üst olmuştu. Boşanmak istiyordum ama çocuğum için yapamadım. Çare olarak kocamı düzeltmeye karar verdim. Dolunay hocayla birlikte celp işlemi yaptık 3 aya yakın bir sürede çok çok şaşırtıcı olumlu yaklaşımlar davranışlar fark ettim. Mucize gibi her şey çok harika bir şekil de gerçekleşti. Allah Dolunay hoca dan razı olsun. O olmasa çocuğum babasız kalacaktı.

 5. Mrhabalaar eşimle eften püften nedenlerle ayrılmıştılk internetten dolunay beyi buldum sağolsun herşeyi en ince ayrıntısına kadar izah etti bende ona güvendim yaptırdım işlemin oldu eşimle tekrar birlikteyiz şuanda dolunay bey tutan işlemin etkisinin ömür boyu sürdüğünü söyledi onada güveniyorum Allahın izniyle olacağına inanıyorum bende medyum dolunay beyi tavsiye ederim..

 6. Merhabalar dolunay hoca evliliğimi kurtardı benim şimdi ben 6.5 senelik evliydim esimle ayrı yerlerde yaşadık o istanbulda ben sivastaydım esimin bana tekrardan asik olmasini istiyordum ve bana baglanmasini istiyordum bu konuda bana yardimci olurmasını istedim sağolsun yuvamı kurtarmak için elinden geleni yaptı ve başarılı da oldu yaptırdığım bebek uygulamalası ile öyle tesirli bir sonuç aldımki bu anlatılmaz yaşanır gerçekten öneriyorum.

 7. Selamün aleyküm arkadaşlar, ben daha önceleri bir çok medyum ve hocaya işlem yaptırmış birisi olarak sizlere kısaca başımdan geçenleri anlatacağım. Bundan bir kaç ay zaman önce uzun süren araştırmalarım sonucunda medyum dolunay beyle tanıştım. Aslında tavsiye üzerine de diyebilirim. Bir yakınım var ismi selda o başka bir sıkıntısı için dolunay beyle çalışmış ve memnun kalmış. Sonrasında bende dolunay bey hocayla çalışmaya karar verdim kendisi çok ilgili sağolsun sorunumu şıp dedi anladı. Bebek uygulamasından bahsetti çok etkili bir telkin olduğunu detaylı şekilde aktardı bana. Bende yaptırdım ve 12 gün sonra istediğim oldu çok şaşırdım ve karmaşık duygular yaşadım sevinç ve şaşkınlığım:) şimdi çok mutluyum eşimle aramızdaki sorunlarda kayboldu teşekkür ve tavsiye ediyorum.

 8. Merhaba, ben 25 yaşındayım beş senedir beraber olduğum biri vardı geçenlerde benden ayrılmak istediğini söyledi neden böyle bir şey yaptı anlam veremiyordum ama hala onu çok seviyorum bana dönmesi bağlanması hatta evlilik yoluna gitmesi için dolunay hocayla çalışmalar yaptırdım gerçekten çok faydalı oldu memnun kaldığımı dile getirmek istedim.

 9. Arkadaşlar benim de eşim ile bir takım sorunlarım  var Dolunay hoca bana yardım edebilir mi lütfen yorumlarda belirtiniz. İyi günler

 10. MERHABA DOLUNAY HOCAYI GOOGLE DE BULDUM UZUN SÜRDÜ ÇOK ARAŞTIRMALAR YAPTIM SONUCA ULAŞMAK İÇİN DOĞRU ADRES DOLUNAY HOCA DEDİM İYİKİ DEMİŞİM ŞİMDİ EŞİM İKİNCİ ÇOCUĞUMUZA HAMİLE ÇOK ŞÜKÜR

 11. Medyum dolunay hocayı google de buldum kısmetim kapalıydı elimi nereye atarsam atayım hep boşta kaldı bu zamana kadar belki onlarca medyum hocaya gittim kimse bana yardım edemedi. Dolunay hocam bebek çalışmasına başladık çok kısa sürede yapıp gönderdi sağolsun ve bana ulaştıktan sonra nasıl kullanacağımı anlattı bugün 4 ncü günüm ve yarın iş görüşmelerime gideceğim sevinçliyim 🙂

 12. Ben de son 2 ay içinde 3 farklı medyuma başvurdum internetten bularak 3′ü de kandırdı. Bir tanesine tam tamına 9000 TL kaptırdım. Basiretim bağlandı resmen 2 günde yüzde yüz çözüm deyince nasıl gönderdim onu bile hatırlamıyorum yazınızı önceden okusaydım göndermezdim… garanti verenlere inanmayın yalancılar arkadaşlar bir saat sonra ölmeyeceğimizin garantisini kim verebilir akıl var mantık var. Ama dolunay bey gerçekten doğru bir insan beni hiç pişman etmedi sabırla dinledi yardımcı oldu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaptıran pişman olmaz bir daha yaptırır ve herkese öneriri ben memnun kaldım ve öneriyorum kesinliklee.

 13. Ben de son 2 ay içinde 3 farklı medyuma başvurdum internetten bularak 3′ü de kandırdı. Bir tanesine tam tamına 9000 TL kaptırdım. Basiretim bağlandı resmen 2 günde yüzde yüz çözüm deyince nasıl gönderdim onu bile hatırlamıyorum yazınızı önceden okusaydım göndermezdim… garanti verenlere inanmayın yalancılar arkadaşlar bir saat sonra ölmeyeceğimizin garantisini kim verebilir akıl var mantık var. Ama dolunay bey gerçekten doğru bir insan beni hiç pişman etmedi sabırla dinledi yardımcı oldu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaptıran pişman olmaz bir daha yaptırır ve herkese öneriri ben memnun kaldım ve öneriyorum kesinliklee.

 14. Merhabalar. Ben daha önceden Dolunayı biliyordum bir işlem daha yaptırmıştım. Bu sefer de kızım için yaptırmaya karar verdim. Kızımın kocası çok sorumsuz birisiydi saygısızlığı da vardı. Hiç kızıma göre bir insan değildi. Kızımı hiç mutlu edemiyordu. Neyse ki kızımı bu adamdan kurtardım. Dolunay hocamla sogutma işlemi yaptım. Çok kısa süre de çözüm buldu. Kızım da kocası da 2 ay içerisin de birbirlerinden soğudu. Boşanmaya karar verdiler şuan boşanmak üzereler. Allah Dolunay hocamdan razı olsun. Kızım kurtuldu.

 15. Slm ben nazilliden yaziyorum size medyum dolunay hoca gercekten oyle yardimsever iyi niyetliki sanki yuzunun guzelligi sesine yansimis ben gormedim dolunay hocayi ama oyle tatli dilli bir insan ki gercekten arkadaslar yardimci olabilmek adina cok seker pamuk gibi konusuyor telefonda insan cezb oluyor gercekten Allah onun ne muradi varsa versin benim de dagilmakta olan yuvam kurtuldu ve esimle aramizi duzelltti cok tesekkur ve kesinlikle oneririm.

 16. Ben de son 2 ay içinde 3 farklı medyuma başvurdum internetten bularak 3′ü de kandırdı. Bir tanesine tam tamına 9000 TL kaptırdım. Basiretim bağlandı resmen 2 günde yüzde yüz çözüm deyince nasıl gönderdim onu bile hatırlamıyorum yazınızı önceden okusaydım göndermezdim… garanti verenlere inanmayın yalancılar arkadaşlar bir saat sonra ölmeyeceğimizin garantisini kim verebilir akıl var mantık var. Ama dolunay bey gerçekten doğru bir insan beni hiç pişman etmedi sabırla dinledi yardımcı oldu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaptıran pişman olmaz bir daha yaptırır ve herkese öneriri ben memnun kaldım ve öneriyorum kesinliklee.

 17. Mrhabalaar eşimle eften püften nedenlerle ayrılmıştılk internetten dolunay beyi buldum sağolsun herşeyi en ince ayrıntısına kadar izah etti bende ona güvendim yaptırdım işlemin oldu eşimle tekrar birlikteyiz şuanda dolunay bey tutan işlemin etkisinin ömür boyu sürdüğünü söyledi onada güveniyorum Allahın izniyle olacağına inanıyorum bende medyum dolunay beyi tavsiye ederim..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir