Etkili Aşk Muhabbet Duası

Etkili Aşk Muhabbet Duası: Aşığıda anlatıcağımız dua ile sevdiğiniz kişi güçlü bir tılsım ile birlikte oldukça etkili bir şekilde aklına girebilir ve kendinize aşık edebilirsiniz.
Sevdiğiniz allah katında Helâlin olan kişinin kendine celp ve teshîr etmek yada evini yuvasını ayrılma eden birini gerisin geride yuvasına dönmeye tutkun etmek istersen muhabbete ilgili ongun bir saatte bu mübarek kasemi ihlas ve samimiyetle 20 defa okunması gereklidir… Maksat ve kast ettiğin insan her nerede ve ne dek uzakta olursa olsun kesinlikle döner kebap gelir.. Lakin bu buna benzer durumlarda bu kasem 20 defadan çok okunmamalı ve maksat edilen insan dönmediği takdirde ısrarla kaseme devamı edilmemelidir. Çünkü bu şekilde bir vaziyette gelmesi istek edilen insan gelecek vaziyette değilse helak olma durumu vardır.. Bu yüzden Allah katında azîm günahtır.

Kayıp olan bir insanı geride yuvasına yönetmek için:
Kayıp olan bir kimseyi geride yuvasına yönetmek amaçlı Kasemül Emlâkül Felekiyye miski-amber mürekkebi ile ongun bir saatte yazılıp yüksekçe rüzgara ma’ruz bir yere asıldığı takdirde kayıp olan şahıs şayet sağ ise kesinlikle geride yuvasına dönecektir.. Şayet ölmüşse bu mübarek kasemin hadimleri bunun belirtisi olarak o şahsın kefeninden yada üstünde bulunan elbisesinden bir parçayı getirip rüzgara asılmış olan bu duanın (kasemin) yanına asarlar…

Kuvvetli Bir Celbiye Sıcaklık:
Dilediğin bir kimseyi yanına sağlamak yada evini yuvasını ayrılma eden bir eşi geride yuvasına söndürmek , ayrılan 2 kişiyi barıştırmak, birbirlerine kavuşturmak vb. niyetle aşağıdaki mübarek vefk sevgi ve muhabbete ilgili hayırlı bir saatte yazılır. Üzerine 7 kere kasem okunur ve maksat zikredilerek yakılır ise ile ilgili bu komplo uygulanan insan her nerede ve ne dek uzakta olursa olsun döner kebap gelir..

Kasemül Emlâkül Felekiyyenin Arabça Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillâhi ve billâhi ve minEllâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fillâhi ve la ilahe illallahü ve men nasru min ındillahi ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim*
Aksemtü aleyküm yâ ma`seral ervahir ruhaniyyeti vel mülükit tahiretiz zekiyyeti vel eşhasil cevheriyyeti vel ervahin nurâniyyeti bi hakki hakkilllâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillâhive bimâ cerâ bihil kalemi min ındillahi ilâ hayri halkillâhi seyyidina Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme* ibni Abdullâhi ve Rasûlüllâhi tebârekes müllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrullâhi hayyün kayyûmün malikil mülkü bedius semâvâti vel ardi zülcelali vel ikram* Azîzün cebbârün mütekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedidül batşi sedîdül ıkâbi serîul hisâbi lâ yağlibühû ğalibü ve la yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihî ve azameti esma-ihî ve âyâtihî aksemtü aleyküm yâ melâiketi rabbil alemîn* Bi hakki esmailletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardi fesetehat ve alel cibâli fenasabet ve aleluyûni fenfeceret ve alel enhâri fücciret ve alel bihâri fezahharet ve alen nücûmü fezherat ve alesşemsi fe-edâet ve alel kameri festenârat ve alel leyli fe-ezleme ve alen nehâri fe-edâe ve bihakkil esmailletiî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ahya Ve bihakkil esma-il mektûbeti alâ sürâdikil arşi ve bi hakki mâ fil levhil mahfûzî minel esmâ-i ven nakşi ve bi hakki men refeassemâ-e bi ğayri amedin ve basatel arde alâ mâ in cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ahadil ferdissamedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yetthiz sâhibeten velâ veledâ*

Etkili Aşk Muhabbet Duası

Ve bi hakki menittehaze ibrahîme halîlen ve kelleme Mûsâ teklîmen ve halaka îsâ min ruhil kudüsi ve bease Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîrâ. Sübhane men enşakka min nûrihissemâvâti vel ardi ve naret bihişşemsü ve edâe bihil kamerü ve hada-a külli şeyin bi kudretihî ve yüsebbihur ra`dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetihî. İllâ mâ hadartüm fi hadretî ve ecebtüm da`vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetis-seb-ati Rukyâîle ve Cebrâîle ve Semsemâîle ve Mikâîle ve Sarfeyâîle ve Anyâîle ve kesfeyâîle bi hakki hameletil arşil azimi vel kürsiyyil cesîmi vel melaiketil mukarrabîn*
Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrafîle ve Azraile vel enbiyâ-i vel mürselîn* Veşşühedâ-e ves salihin* Ve bi hakkit-tevrâte vel incile vez zebure vel fürkânel azim* Ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîm* Feinnî uksimü aleyküm* Ve innehû lekasemün lev ta`lemüne azim* İnnehû le kur’ânin kerîm* Fi kitâbin meknûn. Lâ yemessühû illel mutahherûn. Tenzîlün min Rabbil alemin*
Hüvel evvelü vel âhiru vez-zâhiru vel bâtinu ve hüve bi külli şey’in alîm* Hüvellezî halakas-semâvâti vel arde fî sitteti eyyâmin sümmes-tevâ alel arşi ya`lemü mâ yelicü fil-ardi ve mâ yahrücü minhâ ve yenzilü mines semâ-i ve mâ ya`rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallahu bimâ ta`melûne basîr* Lehû mülküs semâvâti vel ardä ve ilallâhi türceul ümûr. Yûlicül-leyli fin nehâri ve yûlicin nehâre fil leyli ve hüve alîmüm-bi zâtis-südûr. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veşşehâdeti ve hüverrahmanürrahîm. Hüvellâ hüllezî lâ ilâhe illâ hû* El-Melikül kuddûsüs-selamül-mü`minül müheyminül-azîzül-cebbârül-mütekebbirü sübhânellahi ammâ yüşrükûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel arde ve hüvel azîzül-hakîm. Akbilû sâmi-îne tâi-îne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ lâ yetehallefe annî ehadün minküm in küntüm tâi-îne li esmâillâhi Rabbil-âlemin* Bi hakkı men şakka sem-aküm ve ebsâraküm ve halakaküm min naris-semûm* Ecib yâ Ebâ Deybâc ve yâ Benî Afîf veya Benî Tarîf veya Ebâ Târişil-Melikil ummâr veya Ebâ muhammed’in El Ğavvâs ve ya Ebez-zemâzim ve ya Ümmüz-zemâzimi vef-alû kezâ ve kezâ*
Bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes seb-atel felekiyyeti ve`mürül mülûkel mezkûreti bi-tâ-atî ve kadâ-i hâcetî Elvâhan Elvâhan El-acele El-acele Essâ-ate Essâ-ate.ase

İlgili Başlıklar

Etkili Aşk Muhabbet Duası

Aşk, insan hayatında büyük bir öneme sahip olan duygulardan biridir. Kalbimizi harekete geçiren, bizi mutlu eden ve hayatımıza anlam katan bir duygudur. Ancak, zaman zaman ilişkilerde sorunlar yaşanabilir ve aşkı canlı tutmak zorlaşabilir. Bu gibi durumlarda etkili aşk muhabbet dualarıyla içten dileklerde bulunmak, ilişkiyi yeniden canlandırabilir ve sevgi dolu bir iletişim sağlayabilir.

Aşk ve muhabbet duaları, yüzyıllardır insanların dileklerini gerçekleştirmek için başvurdukları etkili yöntemlerden biridir. Bu dualar, sevgi, hoşgörü ve anlayışın pekiştirilmesi için kullanılır. İnsanların birbirlerine olan sevgilerini artırmak, aralarındaki bağları güçlendirmek ve sorunları çözmek için etkili aşk muhabbet dualarından yardım almak oldukça yaygındır.

Etkili aşk muhabbet duaları, sevgi ve olumlu enerjiyi çiftlerin yaşamlarına çekmek için kullanılan spiritüel bir yöntemdir. Bu duaların etkili olabilmesi için, kalpten samimi bir şekilde yapılması önemlidir. Her ilişki farklıdır ve her çiftin ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden, etkili bir aşk muhabbet duası seçerken, çiftlerin ihtiyaçlarına ve dileklerine uygun olanını seçmek önemlidir. Bu dua, çiftlere birlikte daha mutlu ve uyumlu bir hayat sürmelerine yardımcı olabilir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Dua
Yazdır
Bu sayfaya 2804 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

30 Evet
30 Hayır

“Etkili Aşk Muhabbet Duası” için 5 yorum var.

  1. İşlerimin kotu gitmesiyle beraber ne yapacağımı şaşırmıştım ne yapsam etsem de kit kanaat geçiriyordum kısmet açmak için celp işlemine basvurdum. Benim hanımın bir arkadaşı Dolunay hocayi onderdi bende denemekte fayda var diyerek celp yaptırdım işlemin 2 ay gibi bir surede tuttu hamd olsun birikim yapmaya başladım.Guvenilir bir hoca Allah ondan razı olsun.

  2. Merhabalar. Ben daha önceden Dolunayı biliyordum bir işlem daha yaptırmıştım. Bu sefer de kızım için yaptırmaya karar verdim. Kızımın kocası çok sorumsuz birisiydi saygısızlığı da vardı. Hiç kızıma göre bir insan değildi. Kızımı hiç mutlu edemiyordu. Neyse ki kızımı bu adamdan kurtardım. Dolunay hocamla sogutma işlemi yaptım. Çok kısa süre de çözüm buldu. Kızım da kocası da 2 ay içerisin de birbirlerinden soğudu. Boşanmaya karar verdiler şuan boşanmak üzereler. Allah Dolunay hocamdan razı olsun. Kızım kurtuldu.

  3. Selam bende ailem baskısı üzerimde çok fazlaydı arkadaşlar herşeye karışıyorlardı. Annemler benim istemediğim biriyle beni evlendirmek istiyolardı ben istemiyordum nasıl yaparım ne ederim derken imdadıma dolunay bey yetişti abim gibi gördüm çok sevdim bana hep yardımcı oldu kırmadı hele o telefonda kibar konuşması bana yardım etmesi süper ötesi bir hareketti çok memnun kaldım ve iyi bir bebek işlemi yaptık bana sonuç verdi ve şimdi ailemde bana karşı daha iyi şükranlarımı sunuyorum.

  4. Selam arkadaşlar ben dolunay hocaya bebek çalışması yaptırdım hocam bekleme süresinin uzun olduğunu söyledi ama sabrettiğime deydi sevdiğim kişi yurt dışına gitmişti onu çok seviyordum çok aşıktım bunu anlatmaya kelimeler yetmez onun bana karşı böyle bi düşüncesi yoktu arkadaş gibi konuşuyordu hep benimle ama şimdi arkadaşlıktan daha öte bir konumdayız inşallah böyle sürer çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum dolunay bey o kadar iyi birisiki kibar kırıcı bir kelime bile etmedi daha iş böyle olunca ben gerçekten inandım ve güvenerek eşime dostuma anlattım samimi olduğum tabi onlarda memnun kaldılar teşekkürler..

  5. Jinjiang Qingyang Street Jinjiang police in a Xiefu Trading arrested are selling counterfeit Nike, AIR JORDAN and Adidas brand sports shoes suspects Zhongmou (male, aged 25, Jiangxi). It is reported that the suspect Zhongmou purchased from Putian fake brand-name sports shoes for sale in Jinjiang, in fact, because his mother three years ago for selling fake brand sports shoes Jinjiang police was arrested, he not only does this as a warning, but also that sale of counterfeit brand sports shoes can earn high profits, so the purchase of 4600 pairs of counterfeit Nike, AIR JORDAN and 300 pairs of counterfeit Adidas sneakers from Putian. After investigation, the police found in the streets of Meiling counterfeit sneakers warehouse and seized 4,600 pairs of counterfeit Nike brand sports shoes and 300 pairs of counterfeit Adidas brand sports shoes, involving the value of more than 400 million. Sports shoes seized by the carton package, shoe soles, uppers, fabric, etc. are signs of old age, these worn sneakers, and others have to Zhongmou to the finished product sales price of new shoes. Currently, Zhongmou suspicion of selling counterfeit trademark goods by the police according to law Detention. Because remind you, a formal legal order shoes, you go to a legitimate Web site to order!
    jordans for cheap https://www.lovecheapjordans.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir