Beni kıskanması için dua

Beni kıskanması için dua: Çok sevdiğin aşık olduğun bir kişi kendine bağlamak onu aşık etmek için onun sizi devamlı düşünüp kıskanması için ülkemizde medyum hocala dua ve dua ile yapmış olduğu bazı vefk uygulamları vardır.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Allahümme inneke ta’Iemü sırrı ve alâniyeti fakbel ma’zireti ve ta’lemü haceti fa’tını suâli ve ta’Iemü mâ fi nefsi fağfirli zünûbî fe innehu la yağfirüz zünube illâ ente yâ erhamer rahımîn. Vel hanrtdü lillâhillezi lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânu yâ Mennân, yâ bedias se-mâvâti vel ardı ya zelcelâli vel ikram. Ve sallallahü alâ seyyiddinâ Muhammedin ve âlihi ecmaıyn,

Allahümme inni es’elüke bi hürmeti vechikel kerimi aleyke yârabbi ve es’elüke bi hakkı ve bu hürmeti Ademe ve Havva, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Nuhin, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Mûsâ, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsâ, vel arşîl azıym aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Muhaım-medinil Mustafa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Cebaril, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmti Mikâil, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsrafil, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Azraii aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrah-mânirrahim. ElhamdüSülâhi rabbiâlemin1 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rah-mânirrahim. Elif lâm mim zâlikel kitâbü lâ reybe fîhi2 aleyki yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lâm mim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyumu aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanir-râhim. Yâ eyyühen nasütteku aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. Yâ eyyühellizîne âmenû evfu bil ukûd, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrahmanir-rahîm. Elhamdülillahillezi halekassema-vati6 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm. Elif lâm mîm sad. Ki-tabün ünzile ileyke  aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm. Yes’elûneke anil enfal, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismîllâhirahma-nirrahîm. Be-raetün minallahi ve Resûlihi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm. Elif lâm ra tilke âyâtül kitabi10 aleyke yârabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm, Elif lâm ra kitâbün uhkimet âyatühu11 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrâhim. Elif lâm ra tilke âyâtül kitâbi12 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahim. Elif lâm ra tilke âyâ-tül kitâbi aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahîm. Elif lâm râ. Kita-bün enzelnâhu aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrah-mânirrahîm. Elif lâm râ. Tilke âyâtül kitabi ve Kur’anin mübirt , aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm. Etâ enrırullahi filâ testa’cilühu16 aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismil-lahirrahmanirrahîm. Subhanellezi esra aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm.

Elhamdülillâhillezi enzele alâ abdihil kitâbe aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Kâf hâ ya ayın sad zikrü rahmeti rabbike19 aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-râhîm. Tâ-hâ mâ enzelnâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrâhîm. İkterebe linnasi hisabühüm alekye yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühen nâsütteku rabbeküm aleyke yâ-rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-râh-mânîrrahim. Kad eflehal mü’minune aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânir-rahîm. Suretün enzelnâhâ ve faradnâhâ  aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Tebârekellezi nezzelel fur-kane aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Tâ sin mim tilkeâyâtül kitâbı26 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânîr-rahîm. Ta’sîn tilke âyatül Kur’ani aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahim. Ta sîn mîm tilke ayatül kitabi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm ehasiben nâsu en yütrakû aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm gulibetir rumü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmâ-nir-râhim. Elif lâm mîm tilke âyâtül kitâbil hâkim aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahim. Elif lâm mîm tenzilül kitabi la reybe fîhi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahîm. Yâ eyyühen nebiyyüt tekıllâhe aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bîsmîllâhirrahmânirrahîm.

El-hamdülillâhillezi lehu mâ fis semâvâti aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-ramânirrâhim. Elhamdülillâhi fatıris semâvati aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillâ-hirrahmânirrahîm. Yâsin vel kur’anil hakim aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrah-mânirrahîm. Ves sâffâti saffen aleyke yâ rabbi , ve eselüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrâh-manirrahîm. Sâd vel kur’ani ziz zikri aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahîm. Tenzilül kitâbi minallâhil azizil hakîm aleyke ya rabbî, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânîrrahîm. Ha mîm tenzilül kitabî aleyke yâ rabbi» ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Veylün li! mutaffifinellezi-ne  aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim, izes semâün şakkat aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Vessemâi zâtil büruci aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Ves semâi vet tariki aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Sebbihısme rabbike’l a’lâ aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismil-lâhirrahmanirrahim.

Hel etâke hadisül gaşiyeti aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bis-millâhirrahmânirrahîm. Vel fecri ve leyâlin aşrin aleyke yâ rabbi, ve se’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. Lâuksimü bi hazel beledi90 aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhahâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrâmanirrâhim. Vel leyli izâ yağşa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrahmânirrahlm. Vedduha velleyli izâ secâ  aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrâmanîrrahîm. Elem neşrah leke sadreke aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mâ-nirrahîm. Vettîni vez zeytuni95 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. İkra bîsmi rabbikellezi  aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir

İlgili Başlıklar

Beni kıskanması için dua

İnsanlar arasında kıskançlık duygusu oldukça yaygın bir durumdur. Kıskançlık, başkalarının sahip olduklarıyla karşılaştırıldığında kendi eksikliklerimizi fark ettiğimiz bir duygudur. Ancak bazen kıskançlık o kadar ileri seviyelere ulaşır ki, birilerinin bizi kıskanmasını bile arzular hale geliriz. Bu durumu değiştirmek ve kıskanılacak biri olmak için dua etmek bazen faydalı olabilir.

Bir insanın sizi kıskanması için yapılabilecek en güzel dua, onun için iyi dileklerde bulunmaktır. Kıskanmak yerine insanların size özenmesini sağlamak için bu tür dualar edilebilir. Mesela, Allah’a şükretmekle başlayabilirsiniz. O size birçok lütuf ve fırsat sunuyor olabilir. Bu nedenle dua ederken, şansınızın ve imkanlarınızın farkında olduğunuzu dile getirebilirsiniz.

Bir diğer dua örneği ise, başkalarının sizi takdir etmeleri ve size özenmelerini sağlamaktır. Kendinizi geliştirmek için emek harcamanız, yeteneklerinizi kullanmanız ve başarılar elde etmeniz önemli olacaktır. Bu sayede insanların size kıskanarak baktığı biri haline gelebilirsiniz. Ancak bu süreç, sabır ve motivasyon gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle dua ederken, başarılarınızın artması ve insanların size özenmeleri için güç ve enerji isteyebilirsiniz.

  • Bu da süreç gerektiren bir durumdur. Sabretmek, emek harcamak ve kendinizi geliştirmek önemlidir. Unutmayın ki, kıskanılmak yerine takdir edilen biri olmak daha güzeldir. Dua ederken, insanların sizi kıskanmak yerine özenmelerini dileyin. Başarılarınızın artması ve insanların size hayranlıkla baktığı biri olmanız için dua edin. Ancak dua etmekten önce, kendi iç dünyanızı da gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Kendinize güvenin, kendinize inanın ve istikrarlı bir şekilde hedeflerinize odaklanın. Sonuçta, insanları etkilemek ve onların sizi kıskanması için dua etmek yerine, kendi hayatınızı daha iyi hale getirmek için dua etmek daha anlamlı olacaktır.
Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Dolunay
Bu makale Medyum Dolunay tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Dua
Yazdır
Bu sayfaya 5170 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

30 Evet
29 Hayır

“Beni kıskanması için dua” için 8 yorum var.

  1. Mrhabalaar eşimle eften püften nedenlerle ayrılmıştılk internetten dolunay beyi buldum sağolsun herşeyi en ince ayrıntısına kadar izah etti bende ona güvendim yaptırdım işlemin oldu eşimle tekrar birlikteyiz şuanda dolunay bey tutan işlemin etkisinin ömür boyu sürdüğünü söyledi onada güveniyorum Allahın izniyle olacağına inanıyorum bende medyum dolunay beyi tavsiye ederim..

  2. Merhaba, ben 25 yaşındayım beş senedir beraber olduğum biri vardı geçenlerde benden ayrılmak istediğini söyledi neden böyle bir şey yaptı anlam veremiyordum ama hala onu çok seviyorum bana dönmesi bağlanması hatta evlilik yoluna gitmesi için dolunay hocayla çalışmalar yaptırdım gerçekten çok faydalı oldu memnun kaldığımı dile getirmek istedim.

  3. Allah Dolunay hocadan razı olsun benim neredeyse batmakta olan dükkanımı kurtardı. Dükkanimin bereketi kacmisti ne yapsam çare yoktu. Namazlar kıldım oruçlar tuttum hatta adak bile adadim ama bir türlü işleri duzeltemedim Dolunay hocamdan kişiye özel yapılan çalışmasından istedim ve sagolsun benim için özel bir çalışma yaptı ardından 3 ay gibi bir surede tekrar işleri rayına oturttum. Kesinlikle tavsiye ederim çok güvenilir ve kaliteli bir hoca.

  4. Merhabalar. Ben daha önceden Dolunayı biliyordum bir işlem daha yaptırmıştım. Bu sefer de kızım için yaptırmaya karar verdim. Kızımın kocası çok sorumsuz birisiydi saygısızlığı da vardı. Hiç kızıma göre bir insan değildi. Kızımı hiç mutlu edemiyordu. Neyse ki kızımı bu adamdan kurtardım. Dolunay hocamla sogutma işlemi yaptım. Çok kısa süre de çözüm buldu. Kızım da kocası da 2 ay içerisin de birbirlerinden soğudu. Boşanmaya karar verdiler şuan boşanmak üzereler. Allah Dolunay hocamdan razı olsun. Kızım kurtuldu.

  5. Arkadaşlar ben bitmek bilmeyen sağlık sorunlarım ve agrilarim için Dolunay hocaya basvurdum kendisinin kişiye özel çalışma yapması nedeniyle belki de derdime aradığım dermanin Dolunay hocada olabilecegini düşündüm ve onunla konuştum bakalım suan kargo bekliyorum inşallah geldikten sonra sonuçları yazarım.

  6. Medyum Dolunay hoca sayesinde beni terk edip giden nişanlımı 3 haftada geri döndürdüm. Ne yaptiysam ne emek verdiysem hepsini hiçe sayıp beni terketmisti. Benden niye ayrıldığını anlayamamıştım bile. Ama bu hasret aşk benim içimi yiyordu ne yapsam ne etsem diye dusunurken internette Medyum Dolunay hocayı buldum ve hemen onunla irtibata geçtim. Gönderdiği celp sayesinde nişanlım özlediğini söyleyerek barismayi teklif etti ve baristik.Allah razı olsun hocamdan.

  7. Dolunay hocamla yaptığım baglama vefki 27. Günümde tuttu. İnternette araştırırken karşıma çıkan Dolunay hocam benim ailemin yuvamı kurtardı.Allah ondan razı olsun. Eşim benden sogumustu ne yaptıysam geri döndürememistim son çare olarak Dolunay hocayla vefk işlemi denemistim ve geçen hafta 27. Günümde vefk tuttu.Guvenebilirsiniz

  8. Benim sevgilim benden ayrilmak isteyor her gun kavga ediyor Gozal konişmiyor beni sevmasi için ne yapmam lazim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir