Büyünün Kökeni Cinlere Dayanır

Büyünün kökeni kimlere dayanır sizlere bu konu hakkında bilgiler sunacağız ; Büyü`nün özü, kökü, CİN`lere dayanmaktadır.Bütün mukaddes kitapların, önceki “sahife”ler de dahil olmak üzere Tevrat, Zebur, İncil ve Kur`ân her bir âyetinin, her bir kelimesinin 8 hizmetlisi yâni “hadimi” vardır.Yâni, her devirde nâzil olmuş bulunan mukaddes kitapların orijinalini meydana getiren kelimelerin her birine 8 hadim-hizmetli-vazifeli kılınmıştır… Bunların 4`ü ulvî yâni “melek” cinsinden; 4`ü de suflî yâni “CİN” cinsindendir.

Bu kelimelerin “ebced ilmi” denilen bir ilmin verdiği hesaplara göre çeşitli rakamlarla tekrarlanışı; ya da o âyetlerin tersinden okunuşu, o kelimelerin vazifeli CİNini harekete geçirerek, sevkedildiği kişiler üzerinde tesirlerini icra ederler.
İşte, “BÜYÜ” denilen olay, bir kelime veya cümlenin belirli sayıda ve bazı yan çalışmalarla da desteklenerek okunmasıyla meydana gelen tesirlerdir.

Büyünün Kökeni Cinlere Dayanır

Büyü, insanlık tarihi boyunca var olan ve birçok farklı kültürde yer alan bir inanış ve uygulama biçimidir. Pek çok insan, büyünün kökeninin cinlere dayandığına inanır. Cinler, insanların göremediği varlıklardır ve dünyamızı yaşadıkları dünya ile geçişler yapabilirler. Bu nedenle, cinlerin büyüyle ilişkilendirilmesi yaygın bir inanıştır.

Büyü, insanların isteklerini gerçekleştirmek, başarı elde etmek veya başkalarının üzerinde etkiye sahip olmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Büyücüler, bu güçleri cinlerden alır ve onları kontrollü bir şekilde kullanır. Cinlerin büyüyle ilişkilendirilmesinin kökeni, eski çağlara dayanır ve hatta bazı mitolojilerde cinlerin insanlardan daha önce var olduklarına inanılır.

Büyü pratikleri, genellikle bir ritüel veya bir dizi adımı içerir. Büyücü, cinlerle iletişim kurmak ve onların yardımını almak için özel sözler, semboller veya nesneler kullanır. Bu ritüeller, cinlerin gücünü aktarmak için bir araç olarak işlev görür ve büyünün etkili olmasını sağlar.

Büyünün Kökeni Cinlere Dayanır
Cinlerin büyüyle ilişkilendirilmesi yaygın bir inanıştır.
Büyücüler, cinlerden güç alır ve kontrollü bir şekilde kullanır.
Büyü pratikleri, cinlerle iletişim kurmak için ritüeller içerir.

Genel olarak, büyünün kökeninin cinlere dayanması, hala birçok insanın inandığı bir fikirdir. Cinlerin varlığıyla ilgili birçok hikaye ve efsane, bu inancın güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Ancak, büyü ya da cinlere inanmak tamamen kişisel bir tercihtir ve herkesin kendi inançlarına saygı duyulmalıdır.

Cinlerle Nasıl İletişim Kuruluyor?

Cinlerle Nasıl İletişim Kuruluyor?

Cinlerle iletişim kurma hakkında bugün sizlere bilgiler aktaracağız ; Bütün bu ruh çağırma (!) dalaverelerinin kökünde eskilerin “Hüddam ilmi”, halkın da “CİN`cilik” dediği mesele yatmaktadır.

Bilhassa eskilerin ve Anadolu halkının yakından bildiği bu konu şöyledir:
Bazı tesbih veya duaların birer “HADİMİ” yâni “hizmetlisi – görevlisi” vardır.
Eğer bir kişi oturup, o kelimeyi veya duayı adedince okur, sonra da karşısına dikilen CİNden, o an için korkmadan bir şey isteyebilirse, o şey derhal olur!.
Veya o CİNin kendi emrine girmesini isterse, o CİN artık onun hizmetkârı durumuna girer!. Bunun için de bir çok formül vardır!.
Bu formülleri bünyesinde toplayan bir çok kitaplar yazılmıştır eskiden ki, bunların içinde en meşhuru; “KENZÜL HAVAS” ismiyle bilinenidir. Bu kitabın içinde bir çok formüller vardır…Ancak burada şunu da hatırlatalım ki, “HÜDDAM”cılık ile “RUH ÇAĞIRMA(!)-SPİRİTUALİZM” arasında çok büyük bir fark vardır. İşte o fark da şudur:

Ruh çağırma(!) veya spiritualizm denen oyunda CİNlerle temasa geçen kimseler, daima CİNLERİN elinde oyuncak olurlar…

Aynen aslan eline düşmüş tavşan gibi; CİN de onları istediği gibi elinde oynatır… Ve onlar bu durumu asla fark edemezler.

“Hüddam” ilminde ise, formül, diğer yan şartlarıyla birlikte tam olarak uygulanabildiği zaman;insan, CİNni tam anlamıyla pençeleri altına alır; ve ona bütün istediklerini yaptırabilir. Hattâ, bir insanı bile, bu yolla o CİNine öldürtebilir. Aksi halde, yâni emre uymadığı zaman o CİN perişan olur.

Bu sebeple, bu ilmin kullanılmasında, insan için öteki sisteme göre mutlak bir avantaj vardır.İşte aradaki bu fark sebebiyle, eskilerin ve günümüzde de sadece birkaç kişinin bildiği “Hüddam ilmi”, spiritualizmden kat be kat üstün durumdadır. Çünkü, anlattığımız üzere, bu ilimde insan için CİNni emri altına almak söz konusudur. “Spiritualizm” diye veya “Ruh çağırma(!)” diye bilinen CİNlerle bağlantı hâlinde ise, CİNni hiç bir şekilde, bir bilgiyi vermek veya bir işi yaptırtmak için zorlamak söz konusu değildir.
Ancak burada şu hususu da çok iyi bir şekilde anlatmak gerekir;Eğer bir kişi “Hüddam ilmi’’nin gereği olan formüllerden birini yapmaya kalkar da; sonra
başlamışken, şu veya bu sebeple; meselâ formülü uygularken yarıdan itibaren duyacağı seslerden veya o sırada gözüne görünen acaip şekillerden korkarak yarıda bırakırsa, işte o anda onun için felâket başlar.

Onun, etkisi altına almaya çalıştığı CİN, o anda onu rahatlıkla avlar ve bu kişi CİNi emrine almaya çalışırken, CİN onu ele geçirmiş olur… Ki bundan sonra, o kişi artık CİNnin emrine bağlıdır. Böylece, Dimyata pirince gidilirken evdeki bulgurdan da olunur.Bu sebepledir ki, “Hüddam ilmi”ne dayanan bir formülü, ya hiç yapmamalı, ya da başlanıldığı zaman, ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yapmalıdır.Nitekim bu formülün tam olarak yapılmaması için o CİN, bir takım gürültüler oluşturur veya sesler çıkartır, âdeta içinde bulunulan evi veya katı yıkılıyormuşçasına gürültülerle sarsabilir; akla hayâle gelmeyecek korkunç şekillerde göze görünebilir!. İşte bütün bunlar olmasına rağmen, kişinin bütün
soğukkanlılığıyla elindeki formulü bitirmeye çalışması îcabeder.

Nitekim, “fazla tesbih çekmekten deli oldu”, diye halk arasında anılan hal de bu esasa dayanır.Bir kişinin yönlendiricisi olmaksızın ve formülü bilmeden rastgele tesbih çekmesi, ister istemez bir şifreyi meydana getirir ki, bu durumda, o anda şifreyle bağlantılı olan CİN otomatik olarak harekete geçip, o kişiyi hükmü altına alır… Ve o kimsenin bu durumdan haberi yoktur

 

Ve o CİNi kontrol altına alabilecek güce de sahip değildir. Artık ister istemez o CİNle iletişimleri başlamış olur.
Bu ilişkinin başlaması da bazen kulağına, bazen da içine gelen seslerle olur… Kezâ bundan önce de burun yoluyla kokular tesbit eder bazen… Ve sonunda CİNleri çeşitli şekil ve kıyafetlerde görmeye başlar bu yolunda devam ederse…
Bu gibi kişler, duydukları sesleri veya aldıkları kokuları ya da gördükleri şeyleri bu konuyu bilmeyen kişiler içinde açarlarsa, derhal “aklını kaçırdı”, “oynattı” diye nitelendirirler ve hastaneye kaldırılırlar. Oysa tıp henüz bu konuda âcizdir. Elektro-şokla tedavi etmek ister fakat bunu da başaramaz!.
Bu gibi kişiler, artık halk arasında “meczup” “zararsız deli” tâbirlerine muhatap olarak hayatlarına devam ederler.
Bu gibi kişiler eğer içine düştükleri duruma rağmen, bu sahada yetkili bir şahsın eline geçerlerse, o halden kurtulmaları yollarının düzeltilmesi ve o yolda ilerlemeleri mümkündür.

Aksi halde ömür boyu bu durumdan kurtulamazlar… Artık onlar “deli” olmuşlardır.

Cinlerle Nasıl İletişim Kuruluyor?

Birçok insan, cinlerle iletişim kurmanın nasıl mümkün olduğunu merak etmektedir. Cinler, gizemli varlıklar olarak bilinir ve pek çok kültürde farklı şekillerde tanımlanır. Cinlerle iletişim kurmanın yolları ise yine bu kültürlere göre değişiklik gösterebilir. Peki, cinlerle nasıl iletişim kurulur? İşte bu konuda bazı yöntemler:

1. Medyumlar veya Hocalarla İletişim: Cinlerle iletişim kurmak için başvurulan yöntemlerden biri, medyumlar veya hocalardan yardım almaktır. Bu kişiler, cinlerle iletişim kurma kabiliyetine sahip olduklarına inanılır ve aracılık yaparlar. Medyumlar, çeşitli ritüeller veya dualarla cinlerle bağlantı kurmaya çalışır.

2. Spiritüel Yöntemler: Bazı insanlar cinlerle iletişim kurmak için spiritüel yöntemlere başvururlar. Meditasyon, yoga veya enerji çalışmaları gibi teknikler, cinlerle bağlantı kurmaya yardımcı olabilir. Bu yöntemlerde kişi, zihni ve bedeni dinlendirerek ruhsal bir frekansa geçer ve böylelikle cinlerle iletişim kurmaya çalışır.

3. Doğaüstü Yetenekler: Cinlerle iletişim kurmanın bir diğer yolu, doğaüstü yeteneklere sahip olan kişilerdir. Telepati, psişik görüş veya rüya yoluyla iletişim kurabilen kişiler, cinlerle iletişim kurmada daha kolaylık yaşayabilir. Bu yeteneklere sahip olan kişiler, cinlerin varlığını hissedebilir veya onlarla iletişim kurabilecek mesajlar alabilir.

Saç büyüsü nasıl yapılmaktadır?

Saç büyüsü nasıl yapılmaktadır? bu konuda bilinmeyen bir çok detay vardır sizlere bu konuda önemli bilgiler vereceğiz; Saç büyüsü birçok farklı türü bulunan etkili bir aşk büyüsüdür. Bozulması çok güç büyülerden biri olup zararlı sonuçlar da doğurduğu için “kara büyüler” kategorisinde değerlendirilir.

Saç büyüleri kendi içinde “düğümlü saç büyüleri” ve “taraklı saç büyüleri” olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci türü daha çok Araplar ve Türkler arasında yaygın iken ikinci türünü Yahudiler icra etmektedir.

Düğümlü saç büyüleri risksiz büyülerdir. Fakat çok tesirli değillerdir. Taraklı saç büyüsü ise muazzam etkili büyülerdendir, fakat yaptıran kişilere veya üçüncü taraflara ciddi zararlar verebilmektedir.

Bu yazımızda sizlere taraklı saç büyüsünün nasıl yapıldığı ve olası riskleri hakkında bilgi vereceğiz.

Saç büyüsü nasıl yapılmaktadır?

Saç büyüsünde ilk yapılacak şey kendisine  büyü yapılacak kişinin saç tellerini temin etmektir. Saç büyüsünde saçı alınan kişinin saçlarının alındığından kesinlikle haberdar olmaması gerekir.  Aksi durumda büyü daha ilk aşamasında iken bozulur. Eski dönemlerde kadın saçına ulaşmak epey güçtü. Hatta büyünün en zor aşaması olarak saç temini kabul edilirdi.

Saç büyüsünün sadece kadınları etkilemek için yapıldığı iddia edilse de erkeklere de saç büyüsü yapılabilmektedir. Fakat saç büyüsünün kadın ve erkekte uygulanma tarzı farklılık göstermektedir. Burada anlattığımız versiyon kadınları aşık ettirmek üzere yapılan saç büyüsüdür.

Saç alındıktan sonraki aşama saçı bir yumak siyah ipliğin içine yerleştirmektir. Küçük bir yumak oluşturacak kadar siyah ipliğin içine saç teli öylesine itina ile yerleştirilmelidir ki saç teli hiçbir zaman yumaktan ayrılıp kaybolmamalıdır.

İçine saç teli geçirilmiş siyah iplik yumağı bir  tarağın dişlilerine iyice geçirilir. Tarak ve ipler temiz bir kabın içine konularak üzerine yeterli miktarda su dökülür.

 

Saç büyüsünde tuzlama aşaması

Saç ve siyah iplik yumağının takılı olduğu tarağın bulunduğu su doldurulmuş kaba üç gece boyunca az miktarda tuz dökülür.

Burada tuz miktarı önemli değildir. Parmak uçları ile alınacak çok az tuz da yeterlidir. Çünkü buradaki tuz, sembolik bir maddedir. Anlamı aşık ettirilecek kişiyi bağlamaktır.

Her tuz atımı sırasında tılsımlı sözcükler söylenmektedir. Tılsımlı sözcükler anlamlı kelimeler olmayıp hırıltılı heceler biçimindedir ve telaffuzu epeyce zordur. Bu sözlerin her biri 11 defa tekrar edilmektedir.

Dördüncü gece yine suya bir miktar tuz atıldıktan sonra yumaklı tarak çıkartılarak bir poşetin ya da torbanın içine konur.

Poşetin ya da torbanın alt tarafına bırakılan tarağın üzerine taş doldurulur. Poşetin ağzı sıkıca bağlanır ve poşet göl, deniz, ırmak gibi derin bir yere atılır. Anadolu’da bazı bölgelerde saçların toprağa gömüldüğü uygulamalar da vardır. Fakat bu yanlış bir metottur.

Saç büyüsü nasıl bozulur?

Saç büyüsünün iki farklı metotla bozulması mümkündür.

Birinci metotta suya atılan poşet bulunur. Poşetteki tarak taşların arasından ayıklanarak çıkarılır. Taraktaki siyak iplikler alınarak içinden saç teli çıkarılıp toprağa gömülür. Büyü sırasında söylenen sözcükler 11 defa tersten okunur.

Eğer bu başarılırsa büyü bozulabilir. Tabi ki bahsedilen durumun gerçekleşmesi neredeyse imkansızdır.

İkinci büyü bozma yolu ise Kur’an’dan ayet ve surelerin okunması ile büyünün bozulması şeklindedir.

İslam dünyasında büyü bozmak üzere okunan en etkili dua hükmünde sure Felak suresidir. Felak suresinin büyüyü tesirsiz hale getirdiği ta asrı saadet döneminden beri bilinmektedir. Yani denenmiş ve etkileri görülmüş bir suredir.

Bu surenin büyüye maruz kalmış kişi  ya da bir yakını tarafından okunması halinde büyü hükümsüz kalmaktadır. Ayrıca Felak suresini belli bir zamanda veya belli bir sayıda okumaya da gerek yoktur. Allah’ın izni ile tek okumada büyünün hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Zira destek alınan metin Allah kelamı olan Kuran’dır.

Saç büyüsü niçin riskli bir büyü kabul edilir?

Saç büyüsü, kara büyülerden biridir. Yani kötü sonuçlar doğurabilecek bir uygulamadır. Büyü yaptıran kişiyi bizzat etkilemese dahi bir yakınına mutlak surette zarar verir. Bu zarar basireti bağlayıp kazaya sebep olma, asabiyet yaratma veya hastalığa duçar etme gibi çok farklı biçimlerde görülebilir. Bu nedenle medyumların büyük bir kısmı bu büyüyü yaptırmamaktadır.

 

Saç büyüsü yerine dua etmenin gücünü keşfetme

Sevgili okurlarımıza büyü yapmanın 7 büyük günahtan biri olduğunu hatırlatmak isteriz. Mümin bir kişinin kesinlikle bu tarz uygulamalardan uzak durması gerekmektedir. Ancak maalesef son zamanlarda özellikle aşk konusunda büyüye başvuranların sayısında ciddi artışlar gözlemlenmektedir.

Sevgili okurlarımıza büyünün karanlık tarafından yüz çevirip duanın nurani ışığına yönelmelerini rica ediyoruz. Çünkü gerçekten de  dua etmek apaydınlık bir yoldur. Günaha bulaşmadan arzu ve isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu nedenle zeki bir Müslümanın büyüye asla tevessül etmemesi ve tercihini duadan yana kullanması gerekmektedir.

Saç büyüsü nasıl yapılmaktadır?

Saç büyüsü yaparken dikkate almanız gereken ilk adım, doğru bir niyetle bu işlemi gerçekleştirmektir. Büyü yapmak, bir insanın üzerinde etkiler yaratmak demektir ve bu nedenle yapacağınız işlemde olumlu bir şekilde kullanmak önemlidir. Başkalarına zarar vermek ya da kötü amaçlarla saç büyüsü yapmak kara büyü olarak adlandırılır ve etik dışıdır.

İkinci adım olarak, saç büyüsü için doğru malzemelerin seçilmesi önemlidir. Büyü yapmak için kullanacağınız malzemeler, sağlam bir niyetle seçilmelidir. Özellikle doğal ve organik malzemeler tercih edilmelidir. Örneğin, lavanta yağı, tarçın yağı veya hint yağı gibi doğal yağlar saç büyüsü için kullanılabilir.

  • Saç büyüsü yapılırken ayrıca doğru yöntemleri uygulamak ve ritüelleri takip etmek önemlidir. Büyüyü yaparken odaklanma ve meditasyon gibi teknikleri kullanabilirsiniz. Bu sayede enerjiyi odaklayarak büyünün etkisini artırabilirsiniz.

Cinler tarafından eziyete maruz kalan kimseler

Cinler tarafından eziyete maruz kalan kimseler hakkında bilinmeyenleri sizlere aktaracağız ; Cinler tarafından eziyete maruz kalan kimseler tedavinin başlangıcında ya da tedavinin bir döneminde rahatlama hissederler ama daha sonra öyle bir duraklama yaşarlar ki, tedavinin bir adım bile ilerlemediğini hissederler. Bu nedenle de durumlarının değişmeyeceğini ve hep böyle kalacaklarını, zorlu bir hastalığa tutulduklarını, faydalı olan her şeyi denediklerini ve artık hiçbir şeyin fayda vermediğini düşünürler.

Her şeyden önce şunun bilinmesi gerekir ki, sahip oldukları güçler açısından insanlar farklılık gösterirler. Kimilerinin bir rukye yapana hiç ihtiyaçları olmaz, zira onlar gerekli olan sabra, ruhsal ve bedensel güce sahiptirler. Bu, Allah‟tan onlara bir nimettir. Ama bir başkası aynı güce sahip olmayabilir. Bu noktadaki hikmeti ancak Allah bilebilir. Her şey onun elindedir. İhsan eden,
nimetlendiren, veren ve alan odur, o yaptıklarından sorulmaz.

Tedavilerinde duraksama olanlar şu öğütlere kulak versinler:
1- Küçük olsun büyük olsun her eziyet karşısında şöyle deڏ Bunu söylemeyi başlarda unutabilir, kaçırabilirsin. Ama sonra hiç farkında
olmadan söylediğini göreceksin. Allah‟a çok yönelmekle musibetlerin ecirleri katlanır.

2- Kaza ve kader gerçeğini hiçbir an unutma. Hakkındaki her şeyin yazılı olduğunu, Allah‟ın her şeyi bilip takdir etmiş olduğunu unutma. Allah‟a dayan ve korkma.

3- Kitap ve Sünnet‟teki dualardan seçeceğin sabah ve akşam zikirlerini kesinlikle ihmal etme. Tedavideki en önemli adımlardan birini bunlar oluşturur. Her seferinde yapacağın zikir 130‟u geçsin.Zikir konusunda sünnet dışında gelen rakamlara itibar edilmemelidir. Ama rakamlar ziyadeden kinayedir. Dolayısıyla, önemli olan herhangi bir rakam kadaryapmak değil, çok yapmaktır. Özellikle de “La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehu‟l-mulku ve lehu‟lhamdu ve huve ala kulli şeyin kadir” sözünü çok (bir oturuşta 400-600 arası) tekrarla. Bu kelimeyi tevhiddir, şeytanın ve sihrin belini kırar. Sabah ve akşam 500‟er kere ya da daha fazla tahiyyattaki gibi salat oku. Cinlerin bir kısmı salattan çok etkilenirler ve ona uzun süre dayanamazlar. Bunu yaptığında hasta göğsünde sıkıntı, midesinde ya da karnında şiddetli ve garip bir hareket vs. hissederse bilsin ki doğru yoldadır, kurtuluş Allah‟ın izniyle yakındır.Sabah ve akşam 400 defadan daha çok “subhanallahi ve bihamdihi” de. Günde 500 defadan daha fazla “la havle ve la kuvvete illa billah” de.

Çok önemli bir şey daha:

Buruc suresi gibi kısa surelerden birinin seçilerek evde, arabada, büroda sürekli tekrarlanması. Ta ki, kalp kendini buna bırakarak kişi farkında bile olmadan bunu söylüyor hale gelsin.

Tüm bunlardan amaç dilinde daima Allah‟ın zikri olmasıdır. Ancak bu takdirde Allah‟ın nuru kalbe girer ve şeytan Allah‟ın izniyle, küçülmüş olarak oradan çıkar.Tüm bu zikirleri işitilir bir sesle yap ve mümkün olduğunca tek başına kal ki, kimse araya girerek sana engel olmasın. Şurası muhakkak ki, birileri seninle konuşmak isteyecek, sana unuttuğun bir şeyi hatırlatacak yahut herhangi bir dünya işiyle seni meşgul etmek isteyecektir. Bu vesveselere hiç iltifat etme ve zikretmeye devam et. Bu şekilde devam ettiğinde öfke ve asabiyet hali yaşayabilirsin.

Hatta bu durumda baygınlık geçirenler bile olmuştur. Ama sen asla vazgeçme ve yaptığına devam et. Cin uzun süre dayanamayacak ve belki de sihir bu esnalarda vücuttan atılacaktır. Bu zikirleri yapmak için en hayırlı vakitler güneş doğmadan ve batmadan önceki vakitlerdir. Herhangi zorlayıcı bir nedenden ötürü bu zikirleri zamanında yapamazsan sakın tamamen terk etme ve bir iki saat sonra da olsa yap. Bunlara devam ettiğin takdirde hiç kuşkusuz zayıflık, yorgunluk, baş dönmesi, iç
sıkıntısı gibi şeyler hissedersin. Bunların şeytandan olduğundan şüphen olmasın.Sen onu kalbinden vurduğun ve kaçamadığı için bunları hisseden odur. Bu arazlarkalıcı değildir, bir süre sonra geçecektir. Bunlar şeytan ruhuyla insan ruhu arasında açık bir meydan okuyuştur. Eğer bu aşamada ona galip gelebilirsen, Allah‟ın izniyle sonraki aşamalarda er ya da geç galip geleceksin demektir.
4- Hasta aklını kaybedecek ve delirecekmiş gibi hisseder, kalbi hızla ve şiddetle ya da çok yavaş atar, öyle ki, hasta kalbinin duracağını sanır. Uykuya dalmakta güçlük çeker (özellikle de sol tarafına yattığında). Vesveseler ve şüpheler duyar.Etrafındakilerden kuşkulanır. Hiçbir yerde rahat edemez. Çok yakında ölecekmiş ya da öldürücü bir hastalığa yakalanacakmış gibi hisseder. Şiddetli unutkanlık baş gösterir.

Bir yerde duramaz ve oradan oraya dolaşır. Bir bakarsınız evdedir, bir bakarsınız sokakta, bir bakarsınız bir arkadaşının yanında… Bir yere gitmek için yola çıkar ama oraya varmadan geri döner. Kendini rahatlatacak bir şeyler arar ama bulamaz. Doktora görünmek için hastaneye gider ama ona ne diyeceğini bilemediği için doktoru görmeden geri döner. Göğsünden bir şeyin başına yükseldiğini hisseder ve ardından kendinden geçecek gibi hisseder. Bayılmamak için kendini tutmaya çalışır. Yattığında uyuyamaz ve vesveselerle boğuşur. Uyumak üzereyken yahut yaslanıp rahatladığında kendisine bir şey çarpmış gibi hisseder ve sıçrar. Böylece uykuya dalamaz. Bazen yanı başında biri nefes alıyormuş gibi hisseder. Bazen uyanık halde garip şekiller görür. Daha buna benzer hastanın tarif edemediği pek çok şey…

Değerli kardeşim, tüm bunlara rağmen kesinlikle korkma! Allah‟ın düşmanından korkma ve kendinden emin bir biçimde „Allahu Ekber‟ de. İyi bir donanımla savaşını ilan et.

5- Hasta direnemediği korku nöbetleri geçirir. Böyle bir durumda “Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbu‟l-arşi‟l-azim” veya “Hasbiyallahu ve nime‟l-vekil” de ve bunu 100 defa ile 300 defa arasında tekrarla. Bu esnada sesini yükselt. Allah‟ın izniyle korku geçecektir. Korkunun sebebi musallat olmuş cinin kendi grubu dışında başka bir cin görüp onun tarafından tehdit edilmesi vs. bir sebepten dolayı olabilir. Zira onların arasında insanlarda olduğu gibi merhamet duygusu yoktur. Bu tip nöbetler genellikle aniden ve hiçbir sebep yokken olur.

Cinler tarafından eziyete maruz kalan kimseler

Cinlerin varlığına inananlar, dünyada olduğu gibi Türk kültüründe de oldukça yaygındır. Bazı kişiler, cinler tarafından eziyete maruz kaldığını iddia etmektedir. Bu durum, genellikle cinlerle iletişim kurmaya çalışan veya ruhani varlıkları araştıran kişiler arasında daha sık görülür. Cin tarafından eziyete maruz kalan kişilerin yaşadıkları deneyimler birbirinden farklılık gösterebilir.

Bazı kişiler, cinler tarafından fiziksel veya zihinsel olarak rahatsız edildiğini söylemektedir. Bu tür eziyetler genellikle gece uyku sırasında veya yalnız kaldıklarında ortaya çıkar. Örneğin, uyku paralizisi olarak adlandırılan bir durumda kişi tamamen uyanık hisseder, ancak hiçbir şekilde hareket edemez. Bu durumda cinlerin kişi üzerinde bir güç uyguladığına inanılır.

Bazı kişiler ise cinler tarafından psikolojik olarak tacize uğradığını düşünmektedir. Bu durumda kişinin sürekli olarak tuhaf sesler duyduğunu, anlamsız düşüncelerin zihnini meşgul ettiğini veya korkutucu rüyalar gördüğünü iddia eder. Cinler tarafından eziyete maruz kalan kişiler, genellikle bu deneyimlerden dolayı endişeli veya korkmuş hisseder ve hayat kaliteleri olumsuz etkilenir.

Her ne kadar cinler tarafından eziyete maruz kalan kişilerin yaşadığı deneyimler gerçek olsa da, bilimsel açıklamalar ve kanıtlar henüz yoktur. Bu tür deneyimlerin nedenleri hala araştırma konusu olmakla birlikte, genellikle uyku düzeni bozuklukları, kaygı, stres veya zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilir.

Eski Karıya Büyüler

Eski karıya yapılacak önemli büyüler neler sizlere bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Eski Karıya Büyüler, unutamadığın ve çok sevdiğiniz eski karınızın size tekrardan aşık olması amacı ile yapılan aşk büyüsüdür ve çok etkilidir. Deneyipte memnun kalmayan kimse olmadı çünkü adresleri doğruydu. Bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişi size geri gelir ve sizi gerçekten çok sever. Ömürlüktür ve bozulmaz. Yaptıracağınız büyünün şekline göre de farklılıklar gösterir. Tutma
sürelerinden ve etki etme şekillerine kadar çok farklıdır. Eski karıya büyü konusu hakkında merak ettiğiniz her şey için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Bir kişiyi aşık edip kendine döndürmek için iki adet mum alın ve aralarında az biraz mesafe ile koyun. Mumlardan birisine kendi adınızı yazın diğerine sevdiğinizin adını. 7 günde tutacak bir büyüdür bu. İlk gün mumların arasındaki mesafeye 7 defa aşağıdaki dua okunur. 2. gün mumlar yaklaştırılır ve 6 defa okunur. 3. gün mumlar daha da yaklaşır ve 5 defa okunur derken son gün mumlar iyice yaklaşır ve birbirine değer ve 1 defa okunur ve son gün mumlar yakılır. sonra olanları izleyin.

Dua budur:iha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.

Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl.Vallahü a7lemü bi a’daiküm ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra.Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı’na ve asayna vesma’ ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta’nen fid dın ve lev ennehüm kalu semı’na ve eta’na vesma’ venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü’minune illa kalıla.

Eski Karıya Büyüler

Eski karıya büyüler, tarihin derinliklerinden gelen ve popüler kültürde oldukça merak uyandıran bir konudur. Büyülerin tarihi, insanlık tarihi kadar eski olabilir. Uzun yıllardır, insanlar çeşitli amaçlarla büyüler yapmış ve etkisi altında olduğuna inanmıştır.

Eski karıya büyüler, özellikle aşk ve ilişki konularında etkili olduğuna inanılan büyülerdir. Bu büyüler, genellikle aşkı yeniden canlandırmak veya kaybolan bir ilişkiyi kurtarmak için kullanılır. İnsanlar, sevdiklerini geri kazanmak veya yaşadıkları sorunları çözmek için bu tür büyülere başvurabilir.

Eski karıya büyüler, çeşitli malzemeler ve ritüeller kullanılarak gerçekleştirilen büyülerdir. Bu büyülerde genellikle mumlar, tılsımlar, eski el yazmaları ve bitkiler gibi malzemeler kullanılır. Büyücüler, bu malzemeleri ve ritüelleri kullanarak enerjilerini odaklayarak sonuç elde etmeyi amaçlarlar.

  • Eski karıya büyüler
  • Aşk ve ilişki konularında etkili
  • Sevdiklerini geri kazanmak için başvurulabilir

Eski Sevgiliye Büyüler

Eski Sevgiliye Büyüler, unutamadığının ve çok sevdiğiniz eski sevgilinizin size tekrardan aşık olması amacı ile yapılan aşk büyüsüdür ve çok etkilidir. Bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişi size geri gelir ve sizi gerçekten çok sever. Ömürlüktür ve bozulmaz. Yaptıracağınız büyünün şekline göre de farklılıklar gösterir. Papaz büyüsü ile vefk farklı etki eder. Tutma süreleri ve etki etme şekilleri çok farklıdır. Eski sevgiliye büyü konusu hakkında merak ettiğiniz herşey için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.

Eski Sevgiliye Büyüler

Eski Sevgiliye Büyüler, ilişkilerin sona erdiği durumlarda sıklıkla tercih edilen yöntemler arasında yer alır. Büyüler, insanların duygusal durumlarını etkilemeyi amaçlayan gizemli ve mistik güçlerle dolu ritüellerdir. Eski sevgiliye yapılan büyüler genellikle ayrılığın ardından yaşanan acıyı hafifletmek veya ilişkiyi yeniden canlandırmak amacıyla kullanılır. Ancak bu tür uygulamaların etik yönden sorgulanabilir olduğunu unutmamak gerekir.

Bir eski sevgiliye büyü yapmadan önce dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, büyülerin etki süreleri ve etki güçleri kişiden kişiye değişebilir, bu yüzden sonuçların garanti olmadığını bilmekte fayda vardır. Ayrıca, büyüler insanların özgür iradelerine müdahale ettiği için etik tartışmalara neden olabilir. İnsanların duygusal durumlarına ve kararlarına saygı duymak önemlidir. Büyü yapmadan önce bu tür etik soruları değerlendirmek önemlidir.

Eski sevgiliye yapılan büyüler genellikle geri döndürme büyüleri, aşk büyüleri veya bağlama büyüleri gibi farklı çeşitlere ayrılabilir. Geri döndürme büyüleri, eski sevgiliyi ilişkiye geri dönmeye ikna etmeyi amaçlar. Aşk büyüleri ise duygusal bağları yeniden canlandırmak ve aşkı yeniden alevlendirmek için kullanılır. Bağlama büyüleri ise iki kişi arasındaki bağı güçlendirmek ve ilişkiyi sağlamlaştırmak için tercih edilir. Bu büyü tekniklerini uygularken dikkatli olmak ve büyünün amacına uygunluğunu gözden geçirmek önemlidir.

Eski Kocaya Büyüler

Eski kocaya büyüler nasıl yapılır siz değerli okurlarımıza bu konuda önemli bilgiler sunacağız ; Eski Kocaya Büyüler, unutamadığın ve çok sevdiğiniz eski kocanızın size tekrardan aşık olması amacı ile yapılan aşk büyüsüdür ve çok etkilidir. Bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişi size geri gelir ve sizi gerçekten çok sever. Ömürlüktür ve bozulmaz. Yaptıracağınız büyünün şekline göre de farklılıklar gösterir. Papaz büyüsü ile vefk farklı etki eder.

Tutma süreleri ve etki etme şekilleri çok farklıdır. Eski kocaya büyü konusu hakkında merak ettiğiniz her şey için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Muhabbete uygun bir saat seçin ve abdest alın. İki rekat namaz kılın ve dua edin. Ardından tespih çekin ve af dileyin. Aşağıdaki duayı 480 defa 1 gecede okuyun. Etkilidir.Dua budur:Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel’anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve kane emrullahi mef’ula.İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma.E lem tera ilellezıne
yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla.Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihı ismem mübına.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü’minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla.Ülaikellezıne leanehümüllah ve mey yel’anillahü fe len tecide lehu nesıyra.Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü’tunen nase nekıyra.Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma.

Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh ve kefa bi cehenneme seıyra.İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab innellahe kane azızen hakıma.Vellezine amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla.İnnellahe ye’müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra.

Eski Kocaya Büyüler

Eskiden beri kullanılan büyüler, birçok insan tarafından merak edilir ve tercih edilir. Bu büyüler, çeşitli amaçlar için yapılabilmektedir. Eski kocaya büyüler de bu amaçlardan biridir.

Eski kocaya büyüler, evliliklerde bazı sorunlar yaşayan veya eşinden uzaklaşan kadınlar tarafından tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu büyüler, eski kocayı kendine geri döndürmek ve ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla yapılır. Elbette, her büyü gibi bu büyüler de dikkatlice ve özenle yapılmalıdır.

İşte bir örnek olarak eski kocaya büyü yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

  • 1. Sevgi ve saygı: Eski kocaya büyüler yaparken, bu büyünün amacının sevgi ve saygı temeli üzerine kurulduğunu unutmayın. Büyüyü yaparken kalbinizdeki sevgi ve saygı duygularını da yoğunlaştırın. Bu büyüler, sizi tekrar bir araya getirmek için yapılıyor, sevgi ve saygı temeli üzerine bu ilişkiyi yeniden inşa etmeye yardımcı oluyor.
  • 2. Anlayış ve iletişim: Eski kocaya büyüler yaparken, anlayış ve iletişim becerilerinizi kullanmaktan çekinmeyin. İlişkinizdeki sorunları konuşarak çözmeye çalışın. Büyü veya sihirsel yöntemler, iletişimi tamamen ortadan kaldırmaz. Aksine, iletişimi iyileştirebilir ve ilişkinizi güçlendirebilir.
  • 3. Etik sorumluluk: Her türlü büyü veya sihirsel eylemde, etik kurallara dikkat etmek önemlidir. Başkalarının iradesine zarar vermeden, kendi sevgi ve mutluluğunuzu sağlamaya yönelik büyüler yapmaya özen gösterin. Eski kocaya büyüler yaparken, etik sorumluluklarınızı gözetmelisiniz.

Bu yöntemler, eski kocaya büyülerle ilgili bazı genel bilgilerdir. Ancak, büyüler ve sihirsel eylemler karmaşık ve özen gerektiren konulardır. Bu nedenle, bu tür yöntemlere başvurmadan önce uzman birinden yardım almanızı öneririm. Unutmayın, aşk ve ilişkiler hassas konulardır ve doğru adımlar atmak önemlidir.

Büyücülerin kullandıkları buhurlar

Büyücülerin kullandıkları buhurlar neler sizlere bu konuda bazı bilgiler verdik ;Büyücülerin kullandıkları buhurlar cinleri beslemek için midir, onları güçlendirmek için midir, yoksa onlar bu kokuları sevdikleri için mi kullanılırlar?

Şeytanlar çeşitli türlere ayrılırlar. Dolayısıyla büyücülerin de onlarla ilişki kurmak için kullandıkları çeşitli yollar vardır.

Buhurlar iki yolla kullanılırlar:
1- Güzel kokulu buhurların kullanımı.
2- Kötü kokulu buhurların büyü ayini esnasında kullanımı.
Cinlerin büyücülerle olan muameleleri şirk içerdiği gibi bir takım garip şeyler de içerir ki, onların sırları ve gerçek yönleri ortaya çıkmasın. Bu yüzden de insanların şeytanlarıyla iletişim kurarken semboller kullanırlar. Onlar için buhurlar bir anlaşma dilidir. Kötü kokulu olanlar kötü amaçlı büyüler için kullanılırken, güzel kokulu olanlar kötü büyüyü bozmak için tekrar büyü yapmak gibi yahut tılsımlar yapmak gibi amaçlarla kullanılır ki, aslında bunların tamamı kötüdür.

Kuran‟ı aşağılamak için onu bir anlaşma dili olarak kullanırlar. Ayetlerin manasını çarpıtırlar yahut onun zahir anlamını alarak kuran ifadeleriyle hitap eder, emreder, nehyederler.Ölü kemiklerini bir dil ve sembol olarak kullanırlar ve bununla bir şeyin ebedi olmasını kastederler.

Bazı hayvanları ve haşeratları yahut onların organlarını kullanırlar ve bununlazehirlenme veya eziyeti amaçlarlar
Bazı doğal olayları yine bir dil ve sembol olarak kullanırlar. Şeytanlar için de buhurlar –insanlarda olduğu gibi- besin değildir. Ama bukokular ruhu güçlendirir ve ferahaltır.

Buhurlar Tedavide Tek Başlarına Yeterli Olurlar mı?

Hayır, ama tedavide yardımcı ve olumsuz etkileri hafifleticidirler. Bazıları cinin hilelerini ve verdiği rahatsızlıkları sona erdirir.
Cini Etkin Hale Getirme Niyetiyle Okumak Bu şerî olmadığı gibi doğruya da aykırıdır. Böyle yapan şeytanın tuzağına düşmüş olur.

Rukyede niyet sadece şifa ve belayı ortadan kaldırma için olmalıdır. Bundan gerisi şeytanın eline kozdur. Bazılarının teşvik ettikleri gibi niyetler arasında dolaşmak aslı olmayan bir tutumdur ve rukye ile yapılan tedavide böyle bir yöntem yoktur. Bu yüzdenkardeşlerimize diyoruz ki bu tür tutumlar şeytanın işine gelen tutumlardır. Çünkü bu şekilde karşılarındakiyle rahatlıkla oynarlar ve her niyete bir karşılık verirler. Bu tutum aslında büyücülerin ve kâhinlerin tutumudur. Kimi okumalar esnasında hastanın ya da hastaların bağırdıkları, kendilerini yerlere attıkları, bayıldıkları görülür. Kimilerinde ise sessizlik hâkimdir ve bu tür
taşkınlıklara rastlanmaz. Bu durumun okuyanın niyetiyle ilişkisi vardır. İkinci durumdan şeytanlar hoşlanmazlar çünkü bu okuma şifa getirecektir Allah‟ın izniyle. Hastanın ise Allah‟ın kendisine şifa vermeye kadir olduğuna ve Kuran‟ın kalplere ve orada gezinen kötü ruhlara karşı şifa olduğuna yakinen inanarak başka şeylere itibar etmemesi gerekir. Böyle davranarak örneğin bir hipnotizmacının uyutamadığı kişi hakkında hipnotizma olmaya yatkın değil, denilir. Halbuki bu kişi kendisi izin vermediği için şeytanın onun dilinden konuşmaktan aciz kaldığı kimsedir. Şeriata muhalif bir konuda kalpte oluşan niyete şeytan hemen icabet eder. Şeytanın etkisi başlangıçta kalbidir ve telkin yoluyladır. Bu yüzden ona “Vesvasu‟l-Hannas, ellezi yuvesvisu fî sudurinnas” denmiştir. O yüzden bu ayetler ve özellikle “fi sudurinnas” ona eziyet verir.

Dolayısıyla rukye ehli yanında törensel şeyler, farklı niyetler ve telkinler yoktur. Bunlar Allah korusun, kâhinlerin ve büyücülerin işidir

Büyücülerin kullandıkları buhurlar

Büyücülerin kullandıkları buhurlar, mistik ve gizemli dünyalarıyla büyücülerin yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Buhranın anlamı “zehirli bitkilerden üretilen duman” olarak bilinir. Buhurlar, farklı amaçlara hizmet eden çeşitli bitki karışımlarının yakılmasıyla elde edilir. Büyücüler, bu kokulu dumanı ritüellerinde ve büyü çalışmalarında kullanır.

Büyücülerin kullandığı buhurların temel amacı, enerjiyi yönlendirmek, aura temizlemek, ruhsal dengeyi sağlamak ve pozitif titreşimler yaratmaktır. Her bir buhurun farklı özellikleri ve etkileri vardır. Örneğin, adaçayı ve lavanta gibi bitkilerden yapılan buhurlar sakinlik ve huzur sağlarken, sümbül ağacı ve sandal ağacı gibi bitkilerden yapılan buhurlar ruhani deneyimleri güçlendirebilir.

Büyücüler, buhurları kullanırken dikkatli bir şekilde seçim yapar ve doğru zamanı beklerler. Bu ritüellerde kullanılan buhurlar, büyücünün niyetlerini güçlendirerek olumlu sonuçlar almasına yardımcı olur. Büyücüler, buhurları yakarken, dikkatlerini tamamen bu eyleme odaklarlar ve enerjiyi doğru yönlendirmeyi amaçlarlar.

Cin Buhurlarla Beslenir mi?

Cin buharlarla nasıl beslenebilir sizlere bu konuda bilgiler aktaracağız ; Bunun için ne doğru ne de yanlış deriz. Ancak bu konuda anlaşılması gereken
bazı noktalar vardır.

Meleklere, insanlara ve şeytanlara ait ruhlardan her biri farklı özelliklere sahiptir ve hiç kimse bu konuda çok fazla ayrıntılı konuşamaz.Öyle buhurlar vardır ki, yaraları iyileştirir, havayı temizler ve aynı zamanda cinlerin vücuttaki etkilerine karşı kullanılırlar. Bunlar uzun asırlar boyunca çeşitli halklar tarafından kullanılmışlardır ve halen de kullanılmaktadırlar. Buhurlar bir yönden cinlere sıkıntı verirken bir yönden de bazen onların etkilerini ortadan kaldırır.Burada söz konusu olanın cesetler değil ruhlar olduğuna dikkat edelim.Bildiğimiz gibi cesetler yemeyle ve içmeyle beslenirler fakat ruhlar bundan fayda elde etmezler. Aksine çok yemek ruha zarar bile verebilir. İslam kaynaklarının öğrettiği gibi ruhlar Allah‟ın zikriyle ve bunun beraberindeki şeylerle beslenir güzel kokarlar bunun terkiyle zayıflar ve kötü kokarlar.

Misk ve reyhan gibi kokulara dönecek olursak, bunlar ruhu besler güçlendirirken şeytana da zarar verirler. Onların zararları güzel kokuları sebebiyle değil içerdikleri ve şeytanlar üzerinde etkili olan zehirli maddeler nedeniyledir.Şeytanları bunların güzel kokularından faydalanmaktan alıkoyan şey işte bu zehirli maddelerdir.

Yiyecek ve içecek türü şeyler de kokular gibidir. Şeytanları bunlardan faydalanmaktan alıkoyan şey üzerlerine besmele çekilmesidir.

Ûduhindî‟yi cinler de sever insanlar da. Meyve özünden elde edilen kokuları cinler de çok sever insanlar da. Bunun nedeni bunlarda zehirli maddelerin ya çok az bulunması ya da hiç bulunmamasıdır. Kimyasal bazı güzel kokular öldürücü düzeyde zehirlidirler. Örneğin, kurşundan elde edilip de elma kokusu veren bir madde vardır. Bunu koklayan ölümden kurtulamaz. Bunun gibi daha pek çok kimyasal koku vardır.

Cin Buhurlarla Beslenir mi?

Bugün, birçok kişi cinlerin varlığına ve etkilerine inanırken, bazıları cinlerin beslenme şekli hakkında merak ediyor. Cinlerin, insanların duyularını kullanarak enerji emdiği ve buhurlardan beslendiği söylenir. Peki gerçekten cinler buhurlarla beslenir mi?

Bu konuda yapılan araştırmalar ve gözlemler, cinlerin gerçekten buhurlarla beslendiğini göstermektedir. Buhurlar, esansiyel yağlar, bitkiler veya odun gibi maddelerin yakılmasıyla elde edilen dumanlardır. Cinler, bu dumanları soluyarak ve enerjiyi emerek beslenirler. Özellikle muskaları veya tütsülerini buhurların üzerinde yakarak cinleri çekme amaçlı kullanılır.

Buhur yakmanın cinleri çekmede etkili olduğuna dair birçok hikaye ve izlenim söz konusudur. Cinlerin buharlardan beslendiklerine inanan insanlar, buhurları evlerinde veya cin varlığının hissedildiği diğer mekanlarda kullanırlar. Böylece cinlerin ortamdan uzaklaşması veya zarar verme etkilerinin azalması hedeflenir.

  • Buhurların cinler üzerindeki etkisi
  • Buhurların kullanım alanları
  • Cinlerin beslenme şekilleri

Kız Kaçırma Büyüsü

Sarı tavuğun yumurtasına fırdolayı kızın adı yazılır, üç gece ayıcığında bırakılır. Yazılar iyice kuruduktan sonra doksan dokuz «ya Kayyum» söylenerek yumurtaya üflenir, kızın evine doğru <tuu ya seyyid» denir. Büyünün tutması, kızın yoldan çıkması için üç kez Kur’anın «Humaza» sûresi okunur. Uygun bir zamanda, yumurta, kızın evindeki ocak taşının altına ya da sıcaktan etkilenecek yakın bir yere saklanır. Ocak yanıp yumurta ısındıkça, kızı da bir sıcaklık, bir sevişme tutkusu sarar. Bu, yedi gün sürerse, kız, kendini isteyen erkeğin ardından koşarmış. Bu büyünün çok korkunç olduğuna inanılır. Bu nedenle, her cinci, her hoca bunu yapmaz. Yumurta ocakta çok ısınır, kabuğu çatlarsa, kız da çıldırırmış,Sonra, yumurtanın «kızın evindeki ocağın altına, yanına, uygun bir yere saklanması da çok güç; ele geçer. Bunu uygulamak için kızın evinden en yakın, en güvenilir adam seçilir. Büyüyü yapanın bunu yerine getirmesi olacak iş değildir. Bu yüzden, erkek, daha önce kızın yengesini elde eder.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Kız Kaçırma Büyüsü

Kız kaçırma büyüsü, geçmişten günümüze popülerliğini koruyan bir konudur. Bu büyü, birçok kişi tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Kız kaçırma büyüsü, genellikle aşk veya evlilik arzusuyla yapılan bir tür büyüdür. Ancak, bu tür büyülerin etik olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Bir kızın kalbini kazanmak veya onunla evlenmek isteyen kişiler, kız kaçırma büyüsünü tercih edebilirler. Bu büyü, kişinin isteğini gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı düşünülen bir eylemdir. Ancak, bir kişinin zorla bir ilişkiye veya evliliğe girmesine neden olmak, onun iradesine saygı duymamaktır. Bu nedenle kız kaçırma büyüsü, etik açıdan sorgulanabilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Bazı insanlar kız kaçırma büyüsünü doğal bir seçenek olarak görse de, bu tür büyülerin sonuçları uzun vadede olumsuz olabilir. Zorla başlayan bir ilişki veya evlilik, karşılıklı güven ve sevgi temelinde inşa edilmiş bir ilişkiye göre daha zayıf olabilir. Ayrıca, büyünün yapıldığı kişi üzerindeki etkileri ve onun mutluluğunu nasıl etkileyebileceği de düşünülmelidir.

Büyü Hakkında Bilgi

Büyü Hakkında Bilgi

Büyü Hakkında Bilgi Büyü Hakkında Bilgi Büyü nedir diye sorduğunuzda büyü hakkında bir çok açıklama, bir çok yorum, bir çok tanım bulursunuz ama acaba kişiye göre büyü nedir. Kimisine göre büyü çok büyük bir günahtır ve cehenneme gitme sebebidir. Kimisine göre büyü gereklidir ve günah değildir. Ama bir çok insan büyünün günah olduğunu düşünür ve yinede büyü yaptırmayı mantıklı bulur. Büyü aslında sizin olaya yüklediğiniz enerjidir ve varlıklar aracılığı ile yapılır. Bu nedenle de bir çok insan büyüden uzak durmayı tercih eder. Dualara yönelir, isteklerini, arzularını dualar ile elde etmeye çalışır. İnsanların bu konuda unuttuğu bir şey vardır, insan iradesine etki eden her şey büyüdür. Bunu farklı bir çok yoldan elde etmenin yolları vardır ve bir insanı bu efsun altına aldığında aslında ona bir şekilde büyü yapmış olursun.

İnsanlar ne elde etmek için büyü yapar diye sorduğunuzda ise bunun cevabı tek bir kelimedir. Mutluluk. İnsanlar iyi yada kötü, yaptığı yada yaptırdığı her büyüyü bir şekilde mutlu olmak için yapar. İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri mutlu olmak için yaşar. Kimisi iyilik yapar mutlu olur kimisi savaş çıkarır mutlu olur. Kişilerin fıtratına göre mutlu olma kriterleri değişir.

(daha&helliip;)

Kara Büyü Sıkça Sorulan Sorular

Kötülük için yapılan büyülerin tamamına kara büyü denebilmektedir. Kara büyüler kimi zaman insanları ayırmak için kimi zaman ise aile huzurunu kaçırmak ya da maddi zarar vermek için yapılabilmektedir. Bu detaylara sahip olan kara büyünün yapılması ise son derece tehlikelidir.

Kara büyü genel olarak insanların tüm hayatını olumsuz etkileyen büyüler arasında yer alır. Kısa sürede etkisini göstermekte olan kara büyü oldukça tehlikeli büyükler arasında yer alır. Kişi üzerinde olumsuz etkinin yaşanmasına sebep olan kara büyü aynı zamanda büyüyü yaptıran kişinin de olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır.

Kara büyü insanların arasının kötü olması, kişinin sağlığının ya da psikolojisinin bozulmasına kadar uzanan bir dizi kötülüğün yapılmasına sebep büyülerdir. Kara büyü bazen kişinin ölümüne de sebep olabiliyor. Bu sebep ile kara büyünün yapılması son derece tehlikelidir. Kara büyünün yapılması için belli ritüeller bulunur.

Kişide kara büyünün bulunduğunun anlaşılması kolaylıkla belli olmamaktadır. Kara büyünün var olduğu insanların bu büyüden kurtulması için ise konusunda uzman ve güvenilir olan medyumlardan destek aldığı da bilinmektedir. Kara büyü oldukça tehlikeli bir büyü olmak ile beraber bozulması da son derece zordur. Bu sebep ile büyünün bozulması işleminde dikkatli olunması gerekir.

Kara büyü insanların arasının bozulmasının yanı sıra maddi durumun zarar görmesi bazen ise sağlığının olumsuz etkilenmesi içinde yapılabilmektedir. Kara büyüler kısa sürede etki göstermekte olan büyülerdir. Sadece büyünün yapıldığı kişilerde değil aynı zamanda büyüyü yapan kişilerinde hayatında olumsuz anlamda değişimler yaşanabilir. Kara büyünün yapılması sonrasında etkisini göstererek her anlamda kişinin yaşamında olumsuz durumların gelişmesine etki eder.