Nakş-bendi tekkesinde yaşanan olay

Nakş-bendi tekkesinde yaşanan olay: 1946 yılında, Fatih camii yanında bulunan Nakş-bendi tekkesinde kırk beş yaşlarında bir derviş vardı. Ona kendi aramızda «Kıllı Osman» derdik. Kıllı Osman çok varlıklı, Trakya’nın bir köyünde arı kovanları, koyunları, sığırları, tarlaları olan ıbir kimseydi, öyle bilinir, öyle söylenirdi. Kıllı Osman’ın, tekkede, kadınlar bölümüne gelen iki karısı vardı. İkisi de gençti, mahallede çarşafa benzer bir giysiye bürünüp gezmelerine karşılık yürüyüşlerinden oynak oldukları anlaşılırdı. Kıllı Osman, sonradan aldığı bir karışma çok .tutkunmuş. Onun bir hacı (kızı olduğu söylenirdi. Bizim en yakın komşumuz olan derviş Kâmil Efendi’nin ‘karısı da öyle gençti, oynaktı. Onunla, arada sırada ‘büyük olan bahçemizin içindeki eski soğuklukta  buluşurduk.

Kıllı Osman’a ikinci karısının büyü yaptığı, kıi yedirdiği, kılla bağladığı söylenirdi, adı da ’bu yüzden «Kıllı Osman» olmuştu. Günün birinde Kıllı Osman hacca gitti (1947 yılı olacak) sözünden bir türlü çıkamadığı ikinci karısının önerisi üzerine «ahret hakkı» ödensin diye birinci karısını da götürdü. İkinci kadın evde yalnız kalınca, her gece tekkeye gelir, gündüzleri namaz kılmak için Fatih camiine giderdi. Birden bir gizli söylenti, bir fısıltı alıp yürüdü, Fatih camii imamlarından Hacı … Efendi ile Kıllı Osman’ın ikinci karısı arasında ilişkilerin olduğu, yatsı namazından sonra Fatih camimin ıgiriş -kapısı yanındaki odalardan birinde seviştiklerini müezzinlerden birinin gördüğü öne sürülüyordu, imam Hacı … Efendi bir süre görevini sürdürmüş, kadınla buluşup sevişmiş. Kadının kocası Kıllı Osman hacdan dönünce kadın tekkeye gelmez oldu, yalnız camiye giderdi. Bu kadının çok iyi büyü yaptırdığı, büyülerinin kısa sürede etkisini gösterdiği de söylenirdi, Kıllı Osman bugün sağdır, yaşlanmıştır, Fatih camii yakınlarında büyük bir garajı, otobüsleri vardır, hacıları hacca götürür, getirir, tanrının buyruğuna uyar.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Nakş-bendi tekkesinde yaşanan olaylar

Nakş-bendi tarikatı, İslam tasavvuf geleneğinin bir parçası olarak Türkiye’de oldukça yaygın bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu tekke, manevi eğitimlerin verildiği, zikir ve dua ritüellerinin gerçekleştirildiği bir mekân olarak bilinir.

Nakş-bendi tekkesinde yaşanan olaylara ışık tutmak amacıyla, öncelikle bu tarikat hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Nakş-bendi tarikatı, 14. yüzyılda kurulan ve Osmanlı döneminde popülerlik kazanan bir tarikattır. Bu tarikatın öğretileri, mutasavvıflara manevi yolculuklarında rehberlik etmek ve Allah’a giden yolda yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Bu tekkenin içinde yaşanan olaylar, tarikat mensuplarının yoğunlaştığı özel ritüeller ve ibadetlerle şekillenir. Zikir, tesbihat ve ilahi söyleme gibi uygulamalar, tekkenin atmosferini oldukça etkileyen unsurlardır. Nakş-bendi tekkesindeki bir diğer önemli olay da sohbetlerdir. Burada tarikat şeyhleri, takipçilerine manevi konularda rehberlik eder ve öğütler verir.

Sihri Batıl Duası(Bağlama)

Bi hürmeti hazreti Cenabı izzetet lehülhamdü celle celalühü ve amme nevalülıü ve bi hürmeti Ebu Bekir es Sıddık ve Ömer el Faruk ve Osman Zinnureyni ve Aliyyül Murtaza ndvanullahi teala aleyhim ecmain ve bi hürmeti Haşan ve Hüseyin radıyallahü anhüma ve bi hürmeti Ha tice tül Kiıbra ve fatımatüz zehra ve aişe sıddıkatiın radıyallahü anhüma ve bi hürmeti cümle enbiya ve evliya vezzehidin vel abidin ndvanullahi teala aleyhim ecmain ve bi hürmeti yüz yirmi dört bin peygamber salavatullahi aleyhim ecmain.

Batıl eyledim (falan oğlu falanın) canında o teninde ve endamında ve üçyiız altmış altı damarlarında boş olan sihirleri batıl eyledim ve her sihriki gecede o gün düzde olmuştur ve her sihriki vakitli ve bi vakit olmuştur batıl eyledim ve her sihriki adem oğlanları ve havva kızları eyledi veya eyleyeceklerdir batıl eyledim hak sübhanehiı ve tealanm bu ismi şerifi hürmetine “SUBHANEKE LA İLAHE İLLA ENTE YA RABBİ KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSÜHÜ VE YA LA İLAHE İLLA ENTE RAFİU CELALÜHÜ”

Ve her sihirki Hak Tealanın emriyle oldu yine Hak tealanın emriyle batıl eyledim ve her sihir ki dürüst oldu ya olacaktır batıl eyledim ve her sihir ki kıl üzerine olmuştur ve düğümlenmiştir batıl eyledim ve her sihir ki hamail ve heykel ve fitil birle eylemişlerdir batıl eyledin bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA ALLAHÜ LA MEVCUDU Fİ KÜLLİ FİLALİHİ”

Ve her dil baği ve ağız sihirdir. Bağı ve rızık bağı ve kısmet bağı ve nikah bağı eylemişlerdir ya da eyleyeceklerdir batıl eyledim.

Ve her sihir ki yer yüzünde ve yer altında eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki eski kabrinde ve yeni kabirde ve aclem elinden katil olan ölü kabrinde defin eylemişlerdir veya edeceklerdir batıl eyledim ve her sihir ki han kapısında veya han üstünde veya han civarında eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki eve veya avluya saçılmıştır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA RAHMANU KÜLLİ ŞEYİN VE RAHİMÜHÜ VE YA HAYYU HIYNE LA IiAYYE VEL MÜMİNİYYETİ VE MÜLKİHİ VE BEKAİHİ”

Ve her sihir ki yedi kabir toprağından alınmıştır ve alınacaktır batıl eyledim ve her sihir ki meyi t kefenine veya meyit ağzına konulmuştur veya kabrine gömülmüştür batıl eyledim ki fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi ‘YA HAYYU YA KAYYUMU FELA YEFÜTÜ ŞEY ÜN İMİN İLMİHİ VELA YEUDUHU”

Ve her sihriki dağlarda ve sahralarda eylemişlerdir batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve her sihir ki deryada olan canavarların derisine ve tüyünden veya kemiğinden eylemişlerdir veya edeceklerdir batıl eyledim ve her sihir ki çimenden ve ot kökünden eylemişlerdir batıl eyledim ki fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi

“YA VAHİDÜL BAKİ E VELİ KÜLLİ ŞEY İN VE AHİR HÜ

Ve her sihir ki it başından derisinden ve kemiğinden veya etinden olmuştur batıl eyledim. Ve her sihir eşek ve sığır ve aslan ve kaplan ve ayı ve kurt ve geyik ve domuz derisine olmuştur veya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA DAİMÜ FELA FENA-E VE LA ZEVALE Bİ MÜLEİHİ VE BE-KAİIIİ YA SAMEDÜ MİN GAYRİ ŞEYİN KEMİSLİHİ”

Ve her sihir kurt başıyla ve derisiyle veya ayağıyla olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA BARİ Ü FELA ŞEYE YUDANİHİ VE LA İMKAN E Lİ VASFİHİ YA KEBIRÜ ENTELLEZİ LA YEHTEDİL UKULÜ Lİ VASFİHİ VE AZAM ETİI Iİ.”

Ve her sihir ki tavuk kanıyla ve ördek kanıyla ve başıyla ve kaz kanıyla ve başıyla veya kemiğiyle ve yumurtalarıyla olmuştur veya olacaktır onu batıl eyledim ve her sihir uçan canavarlardan güvercin ve dudi ve kumru ve serçe ve üveyik ve karga ve kuzgun ve hüd-hüd ve yarasa bunların başıyla ve kanıyla ve yüreğiyle olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA BARİÜ NUFÜSÜ BİLA MİSLİHİ HALA MİN GAYRİHİ” Ve her sihir ki yağıyla olmuştur koyun ve sığır ve cümlesi hayvanat yağından eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki pamuk çekirdeği ve yağından ve zeytin ve badem ve fındık ve ceviz ve yasemin ve gül ve menekşe ve zambak ve şırlağan ve hınzır yağıyla olmuştur ya olacaktır batıl eyledim ve her sihir ki ak tavuk ve kara tavuk yumurtalarıyla olmuştur batıl eyledim ve her sihriki mumlar ile oldu ak mum ve kara mum ve gelin mumu ve matem mumu ve yeşil mum ve kızıl mum ve kafuri mum ve yeni ve eski ve herhangisiyle sihir olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmet i ismi şerifi “YA KERİMÜ YA ZEKİYYET TAHİRÜ MİN KÜLLİ AF ETİN Bİ KÜD-SİHİ”

Ve her sihir ki zağferan ve misk ve kafur ile olmuştur batıl eyledim ve her sihir ki anar ve limon turunç ve elma ve ara ve armut ve kayısı ve zerdali ve kara üzüm ve her meyve ileki sihir olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA KAFİYÜL MUSİ Ü MAHALAKAHÜ VE MİN ATAYA FAZLEHÜ YA MEN KÜLLİ ÇEVRE LEMİN YE-RAI İLİ MİNHU VE LEM YUHALİTUHU FİALİIİİ”

Ve her sihir ki hüdhüd başıyla dümeslerin üzerine olmuştur batıl eyledim ve her sihir ki tarçın ve zencefil ve karanfil ve fülfül ve ak fülül ve hüliyle ve meniyle ve ceviz hindi ve sakız ve bunların emalile ki sihir olmuştur veya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA HANNANU ENTELLEZİ VE SİAT KÜLLÜ ŞEY İN RAHMETEN VE İLMEN YA MENNANU ZİL İHSANİ KAT AMME KÜLLİHALAİKİ MİNHÜ VE FAZLİHİ VE KEREMİHİ”

Ve bir sihir ki tane ile ve haşhaş ve Rezene tohumu ve hıyar tohumu ve kereviz tohumu ve her tohumki onunla olmuştur ya da olacaktır batıl eyledim ve bir sihir ki at nalı katır nalı ve eşek nalıyla olmuştur ve ay olacaktır batıl eyledim bi fermanı hiida ve bi hürmeti ismi şerifi “YA DEYYANUL İBADİ KÜLLÜN YERUMU HADİ EN LİRAHESTİHİ VE RAĞBETİHİ YA HALİKÜ FİSSEMAVATİ VEL ARDİ VE KÜLLİN İLEYHİ MEA-ZÜHÜ”

Ve her sihri ki dört yaprak ve hıyar yaprağı ve kavak yaprağı ve mersin yaprağı ve söğüt yaprağı ve bir ağaç ki budağıyla meyvesiyle ve köküyle sihir olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüda ve hürmeti ismi şerifi

“YA MURDİYUL BEDAYİ LEM YEBLUĞU FİYNISAİ HA AVNEN MİN HALKIHI YA ALLEMUL GUYUBİ FELA YEFU TU ŞEY ÜN MİN HALKI H I”

Ve bir sihir ki buğday ve arpa ve darı ve pirinç ve mercimek ve nohut ve bakla birle olmuştur batıl eyledim. Ve bir sihir ki yedi renk ibrişim ve ipek iplikle olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüclayı teala bi hürmeti ismi şerifi “YA HALİMLİ ZİL ALA İYYETİ FELA YUADİLÜHÜ ŞEY ÜN MİN HALKİHİ YA MUİDÜ MA ENFAHÜ ZABİRÜL HALAİKİ Lİ DAVETİHİ MİN ME-HAFETİH”

Ve bir sihir ki kaftanıyla olmuştur veya saçılmıştır veya dikilmiştir batıl eyledim. Ve bir sihir ki döşekte ve yastıkta ve yorganda bile dikilmiştir batıl eyledim. Ve bir sihir ki (falan bin falan) üzerine o olmuştur ya olacaktır batıl eyledim. Bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA HAMİDÜL FEALÜ ZİL LİMEN ALA CEMİİ HALKİHİ YA AZİZÜL GALİBÜ ALA EMRİ Hİ FELA ŞEYE YUADİLUHU”

Ve bir sihir ki tatlı ve ekşi ve acı biberle olmuştur batıl eyledim ve bir sihirki çuvaldız ve iğne ve çarık ve yaşmak ve papuç ve mest ve cedin ve onların emsaliyle olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA KAHİRÜ ZÜL BATŞIŞ ŞEDİD ENTELLEZİ LA YUTAKU İNTİKA MÜHÜ YA KARİBÜL MÜTEALİ EEVKA KÜLLİ ŞEY İN ULUVVİN İRTİFAİHİ”

Ve her sihir ki kağıd ve kalem ve divit ile olmuştur ya olacaktır batıl eyledim ve bir sihir ki hançer ve kılıç ve bıçak ve ok ve yay ve terkeş ve kubur ile olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA MÜZİLLÜ KÜLLİ CEBBARIN VE IiEDAHÜ ENTELLEZİ HULİKATIZ ZULÜMATİ Bİ NURİHİ”

Ve her sihir ki ay evvelinde ya ortasında va ahirinde olmuştur batıl eyledim ve her sihirki hafta evvelinde ya ortasında ya ahirinde olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA ALİYYEL MEŞAYİHİ FEVKA KÜLLİ ŞEYİN ULUVVİN İRTİFAİHİ YA KUDDUSÜ TAIIIRU MİN SU İN FELA MTADİLÜHÜ ŞEY ÜN MİN HALKİHİ” Ve bi hürmeti ismi şerifi “YA RAHİMÜ KÜLLİ 8ARİYH İN VE MEKRUBİN VE GIYASÜHÜ VE MEA-ZÜHÜ YA TAMMÜ FELA TASİFÜL İNSÜ KÜLLÜ KÜNHÜ VE MÜLKİHİ VE İZZETİHİ”

Ve her sihir ki hurma ve badem ve fındık ve ceviz ve fıstık ve bunların emsaliyle ki sihir olmuştur batıl eyledim ve bir sihir ki ak gül ve kızıl gül ve gül hatmi bunlarla olmuştur batıl eyledim ve bir sihir ki kokulardan ud ve anber ve sandal ve sünbüle ve menekşe onlarla ki sihir olmuştur batıl eyledim. Ve bir sihir ki bakır levha ve gümüş levha ve mermer ve altın levha ve saksı paresine sihir olmuştur badi eyledim ve bir sihir ki aba-nos ve sandal ve sem ve ardıç ağacı ki bunlarla olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA MÜBDİÜL BEDAYİ Ü VE MUİDÜ HA BEKA U HA VE, FENA U HA Bİ KU-DRETİHİ YA CELİLÜ MÜTEKEBBİRÜ AN KÜLLİ ŞEY İN LEL ADLÜ EMRÜHÜ VES SİDKI YA DÜIİÜ?”

Veheı* sihir ki koyun kuyruğuyla veya sığır yağıyla veya eşek tırnağıyla olmuştur batıl eyledim ve her sihirki at rahtına ve üzengisine veya nalına olmuştur batıl eyledim ve cümle kanatlı kuşlardan ve muz i canavarlardan her ne olursa batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA AZİMEN NE VALİ ZİS SENAİ FACİRİ YEL MECDİ VEL İZZİ YEL KİBRİYA İ FELA BE DELE İZZETİHÜ ACİBÜS SANİ Ü FELA TUBDİKÜL İNSÜ Bİ KÜLLİ ALAİHİ YE SENA-İHİ.” Ve her sihir ki sahirler ve sahir eylemişlerdir veya edeceklerdir ve bir sihir ki ak adem ve kara adem ve sarışın ve acem ve arap ve türk ve tatar eylemiştir batıl eyledim. Ve her sihir ki yetmiş iki millet adem oğlanı etmiştir ve cuhurlar ve nasraniler ve avratlar eylemişlerdir batıl eyledim. Ve her sihir ki denizler kenarında ve kiliseler dibinde ve akar sular kenarında ve hamamlar külhanında olmuştur ve köhne viraneler içinde ve bukarlar başında ve münteha ağaçlar dibinde ve dehlizler içinde ve çarşı içlerinde ve yolçalar başında ve hisar burçlarında ve kapılar dibinde ve mağaralar içinde ve minareler içinde ve eşikler altında ve üstünde ve nevhaneler içinde ve eski han ve hamam yerleri de ve kuşlar yuvasında ve ağaçlar başında ve dibinde ve eski bukarlarda ve ocaklar içinde ve altında ve fırın içindeki sihir olmuştur ya olacaktır cümlesini batıl eyledim. Bi fermam hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA GIYASÜ İNDE KÜLLİ KÜDRETİN VE YA MUCİBÜ İNDE KÜLLİ ŞİDDETİN ES ELÜKE Bİ HAKKI HAZİHİL ESMAİ EN TUSALLİYE ALA SEY-Yİ-DİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED.”

Ve her sihir ki (falan bin falan) üzerine okunmuştur ve yazılmıştır ve her vecihleki sihir olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi hürmeti “LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULULLAH”.

Ve bi hürmeti yüz, yirmi dört bin peygamberler ve bi hürmeti cehil hazarname hüdayi azze şanühü ve sul-tanühiı ve bi hürmeti ve hurufki kelamı kadimdedir ve

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Sihri Batıl Duası(Bağlama)

Sihri batıl duası olarak da bilinen bağlama duası, geleneksel halk inancında büyü ve sihre karşı koruma amacıyla kullanılan bir dua türüdür. Bu dua, kişinin kendisini negatif enerjilerden ve kötü niyetli insanların olumsuz etkilerinden korumasına yardımcı olabilir. Sihri batıl duasının etkili olabilmesi için, düzenli olarak ve samimiyetle okunması gerekmektedir.

Bu dua, kişinin manevi olarak güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunur. Sihri batıl duası, içsel zihinsel ve spiritüel bir bağlantı kurmaya yardımcı olur. Bu bağlantı sayesinde kişi, enerji seviyesini yükseltebilir ve olumsuz etkilere karşı daha dirençli hale gelebilir.

Sihri batıl duası aynı zamanda kişinin kendi iç dünyasıyla da bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu dua sayesinde, kişi kendi korku, endişe ve negatif düşünceleriyle yüzleşebilir ve bunları aşabilir. Böylece, manevi olarak daha güçlü hale gelir ve pozitif bir yaşam tarzı benimseyebilir.

Peygamber mührü

Değerli okuyucularım! Biliyorsunuz sonuçta her şey inanç ve itikada bağlıdır.

Aşağıda gelen mührü şerif elimizde bulunan eski bir eserde Peygamber mührü diye adlandırılmıştır. Başta; halk arasında azîz ve muhterem bir kişi olmanın yanında her dilek ve niyet için yazılır ve taşınırsa mutlaka müspet neticeler elde edileceği bildirilmektedir.

Mübarek mühür budur;

Peygamber mührü

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Peygamber mührü

İslam dinindeki Peygamber Mührü, peygamberlik geleneği ve kutsal metinlerle ilişkilendirilen önemli bir semboldür. Peygamber Mührü, birçok farklı isimle anılmakla birlikte, genellikle “hatemü’n-nebiyyin” olarak da bilinir. Bu sembol, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin son ve en yüce olduğunu temsil eder.

Peygamber Mührü, İslam dini ve kültüründe peygamberlik zincirinin son halkası olarak kabul edilir. Hz. Muhammed’in vahiy aldığı sürecin sonunda, kendisine gönderilen son ilahi mesajın sona erdiği anlamına gelir. Bu mühür, peygamberliğin tamamlanıp kutsal metinlerin yazıldığı bir döneme işaret eder.

Ayrıca Peygamber Mührü, İslam toplumunda Hz. Muhammed’in peygamberliğini vurgulayan bir sembol olarak kullanılır. Bu sembolün kullanımı peygamberliğin sona erdiğini, artık yeni bir peygamberin gelmeyeceğini ve Hz. Muhammed’in mesajının ebedi olduğunu anlatır. Peygamber Mührü, İslam toplumunun birliğinin ve saflığının bir sembolüdür.

Büyü Hikayeleri Sıkça Sorulan Sorular

Toplumun genel ahlakına hitap eden manevi yoğunluğu yüksek olan büyüler, bireylerin hayat hikayelerine göre değişmektedir. Kişiler sevdikleriyle barışmak ve yeni bir hayata başlamak için hoclardan kuvveti büyük tılsımlı ilaç ve dualar hazırlamalarını istemektedir. Medyum hocaların hazırladığı ve tesir etme süresi değişen büyü hikayeleri genellikle; bozma, bağlama, kendini sevdirme ve kördüğüm büyülerinden oluşmaktadır.

Aile birliği içinde yıllardan beri mutlu süren evlilikleri ile ün kazanan çiftler zamanla sebebi bilinmeyecek şekilde kavga ve şiddetlerle ayrılmaktadır. Aynı şekilde fizik ve ruh güzelliğini bir anda kaybeden ve başarılı bir gelişim gösterirken hızlı bir düşüşe geçtiğini söyleneler büyü hikayelerinin gerçekliğini kanıtlamaktadır. Büyülerin muhtevası ve efsun tesiri; büyü yaptırana kara büyü yapıldıysa büyünün bozulmasına kadar geçen süreye göre değişmektedir.

Üzerinde büyü olduğu düşünen ve artık işinden içinden çıkamayan kişiler, çareyi medyum ve hocalarda bularak bozma büyülerine başvurmaktadır. Büyü hikayeleri kaynağını bu tevfk dualarından almaktadır. Alanında ün kazanan medyumların yüksek tilavetli tefsir okumaları ve ilim sahibi olmaları kişilerin onlara daha rahat bir şekilde hayat hikayelerini anlatmalarına vesile olmaktadır. Büyünün işleniş tarzı, kişinin manevi olarak düşürülmesi ve negatif bir şekilde hayattan soğutulması, kişilerin medyumlara rahatlıkla içini dökmelerinin önemli sebeplerindendir.

Sosyal çevre içinde cereyan eden her olay ve durum kabuğunu değiştirse de genel olarak aynı şekilde vukuu bulmaktadır. Eşlerinden ayrılanların, yeni işin kaybeden kişilerin, yeni evli çitlerin ilk günden kavgaya tutuşmaları, platonik aşıkların bağlama büyüleri ve geri getirme büyüleri hemen hepsi aynı içgüdülerle yapılmaktadır. Sevdiğini kaybetmek istemeyen ve kısa yoldan aşık olduğu kişi ile kavuşmak isteyenler emsal teşkil edecek düzeyde aşağı yukarı aynı konular yüzünden büyü yaptırmaktadır.

Hayatın çeşitli alanlarında çalışan ve hayatının deva ettiren kişiler, anlattığı hikayelerle aslında ne kadar kader birliği içinde olduğunu göstermektedir. Medyum ve hocalara anlatılan her olay olgu ve büyü hikayeleri işleniş biçimi kişiler değişse de sonu ve efsun derecesi genellikle aynıdır. Sevdiğini geri kazanmak isteyen her kişi; zamanla aynı yoldan geçmiş kişileri referans alarak, duaları başarıyla sonuçlanmışsa onun tercih ettiği tılsımlı büyüleri tercih etmektedir.