Dilek Duası

Dilek DuasıDilek Duası: İnsanoğlu dünyada her dileğinin olmasını ister. Bu istek onun fıtratı (yaradılışı) gereğidir. Arzu ve isteğini gerçekleştirmenin çaresi- ni ve yollarını arar. Çalışır, gayret sarf eder, durmadan koşturur didinip durur. Sadece memleketimizde değil dünyanın her yerinde insanoğlu ister Müslim ister gayri Müslim olsun, maddi yollardan emel ve arzusuna ulaşamayacağını anladığında tek çare olarak maneviyata, dua ve zikirle yalvarışa yönelir.

Havas, dua ve zikirle (gizli ilimlerle) uğraşmanın başlangıcı ta eskilere yani insanlığın var oluşuna dayanır. Fakat bu durum, Harut ve Marut zamanında en yaygın halini almıştır. 0 zamanlardan günümüze kadarda gizli ilimlere olan merak duygusu geçerliliğini korumuştur. Bir bakıma bu durum mecburiyetten doğmaktadır. Çünkü çaresiz kalan, başı sıkışan insanın sonunda yegane müracaat kapısı Yüce Mevl’dır.

Bir insan düşünün ki; doktorlardan hiç bir

çare ve derman bulamıyor. Hiçbir kurtuluş yolu yok. İşte o zaman tek imdat kapısı Yüce Yaratan değilmidir?
Rasülüllah S.A.V bir hadisi şeriflerinde;
‘Allahütel verdiği bir derdin çaresini de beraberinde göndermiştir/çaresiz dert yoktur. Her kim! 0 çareyi bulur ve kullanırsa derdinden kurtulur, bulamazsa derdiyle baş başa kalır’ buyurdu.
Bu sebepledir ki: İnsanoğlu, rühani  hastalıklara manevi yollarla, cismani hastalıklara da cismani sebeplerle çare ve tedavi yolları aramaktadır. Bu onun kaçınılmaz vazifesidir. Çünkü insanın dertlerinden ve sıkıntılarından kurtuluş çareleri araması onun en meşru istek ve ihtiyacıdır. Neşeli olmak, gülmek, eğlenmek, iyi bir eve, iyi bir arabaya, iyi bir eşe sahip olmaken doğal hakkıdır.
Günümüzün insanı ihtiyaç ve bunalım içerisinde kıvranmaktadır. İster fakir isterse zengin olsun dertsiz baş, ihtiyaçsız insan bulamazsınız. Her sınıf insanın kendine göre dert ve sıkıntıları her zaman mevcuttur. İnsan oğlu yaratılışı itibarıyla en üstün ve en şerefli varlıktır. Öyleyse dert ve ızdıraptan kurtulmak, meşru olan arzu ve gayelerine ulaşmak her şeyin en iyisini, en üstününü istemekte onun temel hakkıdır. Onu bu haktan mahrum etmeye kimsenin salahiyeti yoktur.

Havas ilminin, dua, zikir, büyü, tılsım vb yalvarışların tesir gücü elbette büyüktür. Dünyanın her milleti bunu kabul etmektedir. Bu durum ise yapılan tecrübelerle sabittir.
İnsanlar için hak yol ve batıl yol olmak üzere iki tercih var olduğu gibi havas ilminde de (gizli ilimlerde de) iki yol vardır. Rahmani yol ve şeytani yol. İstediği yolu tercih etmek insan oğlunun kendi elindedir. Bu kitabın ileri sayfalarında rahmani yoldan havas ilminde ilerlemek, dua ve dileklerin daha çabuk kabul olması, hatta ve hatta; duaların ve esmaların rühniyyetlerinden istifade edebilmek için gereken şartları maddeler halinde sıraladık. Bu şartlara haiz olan herkes niyet ve gayelerine ulaşacak, haywlara gark olacaktır.

Peygamberlerin hayatlarına kısa bir göz attığımızda, hepsinin hayatının çoğu; rahmani yolda ibadet ve zikirle geçmiştir. Eserimize bazı dualarmı eklediğimiz İdris Peygamberin 12 sene inzivaya çekildiği ‘İdrisiyye şerhi’nde yazılıdır.Bize müracaat eden insanların yüzde sekseninin problemi; aşk, sevgi, muhabbet ve geçimsizliktir. Bu sebeptendir ki; ‘Hocam bu konuları ihtiva eden detaylı bir eser neden hazırlamıyorsunuz?’ diye soranlar çok olduğu için sonunda çok kapsamlı dua, azimet, vefk ve tılsım ihtiva eden bir eser hazırlamaya karar verdim.
Eserimiz; asla bir büyü kitabı değil tam aksine yıkılan yuvaların düzelmesi, rızık bereket kapılarının sonuna kadar açılması, cin ve düşman şerrinden korunmak için çok sayıda güvenilir, eski, denenmiş, kuvvetli dua ve azimetleri inceleyerek hazırlanmış eşsiz bir hazinedir.
Duaları iyiye ya da kötüye kullanmak insanların kendi iradi yapılarına bağlıdır ve herkesin kendi iradesine göre yaptığı amelden Allah katında sorguya çekileceği, olumsuz yönde kullananlarrn ayrıca RasülüIlh’ın şefaatından mahrum kalacağı asla unutulmamalı ve kesinlikle dua ve azimetleri kötüye kullanmamaya dikkat edilmelidir.
Allah hayır yönde kullananların yr ve yardımcıları olsun. Amin!

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

Error: Contact form not found.

Dilek Duası

Birçok insan hayatlarında belirli bir noktada dileklerini gerçekleştirmek için dua etmeyi denemiştir. Dilek duaları, insanların dileklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yapılan özel dualardır. Dilek duaları, inancına göre bazı kişilere mucizeler getirebilir ve dileklerin gerçekleşmesinde etkili olabilir. Dileklerin kabul olma oranı, inancın gücüne, dua ritüellerine ve içtenliğe bağlıdır.

Dilek duaları çeşitli şekillerde yapılabilir. Kimi insanlar, düşündükleri bir dileği kâğıda yazarak veya ağızlarından söyleyerek dileklerini ifade ederler. Dilekler genellikle iyi dileklerdir ve genellikle kişinin hayatında daha iyi bir durum yaratmayı amaçlar. Dilek dualarının yerine getirmesi için kişinin inancı, umudu ve sabrı da önemlidir. Dilek dualarında kişinin içten olması, isteklerini samimi bir şekilde ifade etmesi önemlidir.

Bazı kişiler dileklerini gerçekleştirmek için dilek duvarlarını kullanır. Dilek duvarları, insanların dileklerini yazarak gönderdikleri bir yerdir. Bu yazılar, genellikle belli bir mekanda, duvarlarda veya ağaçlarda sergilenir. Dilekleri yazan kişiler, dileklerinin gerçekleşmesini umarak dileklerini duvara asarlar. Bu ritüel, insanlara dileklerini ifade etme ve dileklerinin görülmesiyle umutlanma imkanı sağlar.